Ympäristölautakunnassa Ilolassa toimivan Kova-Kromi Oy:n ympäristölupa

Vantaan ympäristölautakunta käsittelee vuoden viimeisessä kokouksessaan 20.12. Kova-Kromi Oy:n ympäristölupaa (asia 5).
Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevan pintakäsittelylaitoksen toiminnan olennaista muutosta. Laitos sijaitsee Vantaan Ilolan teollisuusalueella, joka on Vantaan asemakaavassa merkitty toimitilarakennusten ja ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Lautakunnalle esitetään luvan myöntämistä. Lupamääräyksissä todetaan muun muassa, että toiminnassa on pyrittävä minimoimaan haitallisten kemikaalien päästöt. Pintakäsittelylaitoksen prosesseissa muodostuvat jätevedet sisältävät haitallisia aineita, jotka on luokiteltu vaarallisiksi jätteiksi. Vaarallisia jätteitä ei saa johtaa viemäriin. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Toiminnasta aiheutuvat kromipäästöt halli- ja ulkoilmaan on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi ja päästöjä pitää mitata.

Pintakäsittelylaitoksen toiminnasta aiheutuva yö- ja päiväaikaisia melutasoja on rajoitettu valtioneuvoston päätöksen ohjeiden mukaisesti. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että laitos toimii pääsääntöisesti miehitettynä arkisin klo 7.30 - 22.00 ja muuna aikana miehittämättömänä automatiikan valvonnassa.

Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on huolehdittava maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästöjen ehkäisemiseksi toteutettujen toimien, kuten rakenteiden säännöllisestä ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista.

Esityslistalla lisäksi:

  • Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018 (asia 4)
  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös/DP Recycling Oy, Jätteiden käsittelytoiminnan ympäristölupahakemus (asia 6)
  • Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 § mukaisten palkkioiden enimmäismäärän vahvistaminen vuodelle 2018 (asia 7).


Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 19.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter