Ympäristölautakunta käsittelee uudelleen Kova-Kromi Oy:n ympäristölupaa

Lautakunta käsittelee luvan myöntämistä vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskiviikkona 31.1. Asia jätettiin joulun alla pöydälle.

Ympäristölupahakemus (asia 4) koskee olemassa olevan pintakäsittelylaitoksen toiminnan olennaista muutosta. Aikaisemman ympäristöluvan myönsi Uudenmaan ympäristökeskus ja se myönnettiin sekä kromipintakäsittelytoiminnalle että kromihyrdoksidilietteen käsittelylle. Jätteen käsittelytoiminta on kuitenkin laitoksella päättynyt ja kromihydrosidiliete kuljetetaan toisaalle käsiteltäväksi. Laitoksen toiminta on siis tältä osin supistunut ja ympäristöluvan päivitys tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta. Laitos sijaitsee Vantaan Ilolan teollisuusalueella, joka on Vantaan asemakaavassa merkitty toimitilarakennusten ja ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Lautakunnalle esitetään luvan myöntämistä. Lupamääräyksissä todetaan muun muassa, että toiminnassa on pyrittävä minimoimaan haitallisten kemikaalien päästöt. Pintakäsittelylaitoksen prosesseissa muodostuvat jätevedet sisältävät haitallisia aineita, jotka on luokiteltu vaarallisiksi jätteiksi. Vaarallisia jätteitä ei saa johtaa viemäriin. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Toiminnasta aiheutuvat kromipäästöt halli- ja ulkoilmaan on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi ja päästöjä pitää mitata.

Lisäksi esityslistalla mm.:

• Aluehallintoviraston päätös luonnontilaisen Kaskelan lähteen vaarantamiskiellosta poikkeamiseen (asia 5)
• Vesilain mukainen hallintopakkohakemus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vantaan Herukkaojan tulvan poistamiseksi (asia 6)

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 29.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter