Ympäristölautakunta hyväksyi Kova-Kromi Oy:n ympäristöluvan

Lautakunta hyväksyi luvan vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskiviikkona 31.1. (asia 4). Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevan pintakäsittelylaitoksen toiminnan olennaista muutosta. Aikaisemman ympäristöluvan myönsi Uudenmaan ympäristökeskus ja se myönnettiin sekä kromipintakäsittelytoiminnalle että kromihyrdoksidilietteen käsittelylle. Jätteen käsittelytoiminta on kuitenkin laitoksella päättynyt ja kromihydrosidiliete kuljetetaan toisaalle käsiteltäväksi. Laitoksen toiminta on siis tältä osin supistunut ja ympäristöluvan päivitys tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta. Laitos sijaitsee Vantaan Ilolan teollisuusalueella.

Petikon Herukkaojan tulvan poistamiseksi esitetään hallintopakkomenettelyä

Vantaan Golfpuisto Oy rakentaa alueelle golfkenttää. Rakentamistyöt ovat aiheuttaneet Herukkaoja-nimisen puron tulvimista työmaan pohjoispuolella. Tulva-alueen koko on ollut laajimmillaan noin 15 hehtaaria ulottuen myös Vestran luonnonsuojelu- ja Natura-alueelle sekä Petikon ulkoilureitille.

Tulva-allas havaittiin ensimmäisen kerran syksyllä 2016. Tammikuussa todettiin myös Herukkaojan siirretyn uoman sortuma ja tukkeuma sekä tulva kentän pohjoispuolella. Neuvotteluja rakentajan kanssa on asiassa käyty ja kehotus tilanteen korjaamisesta annettu marraskuussa 2017, mutta rakentajan toimet eivät ole olleet määräaikaan mennessä riittäviä lopettamaan vedenvirtausta padottavia toimenpiteitä. Jotta tilanne saadaan pysyvästi hallintaan, ympäristölautakunta esittää aluehallintovirastolle, että työmaalla lopetetaan veden virtausta padottavat toimenpiteet ja haetaan vesilain mukaista lupaa jo toteutetuille ojan siirroille, rummuille ja silloille sekä mahdollisille tuleville toimenpiteille.

Alueen maanomistajana on pääosin Vantaan kaupunki, joka on vuokrannut alueen golfkenttäyritykselle. Hallintopakkotoimenpiteistä päättää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. (asia 6)

Lisäksi lautakunnan kokouksessa mm. merkittiin tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee luonnontilaisen allikkolähteen vaarantamista tierakentamisen yhteydessä Vantaan Kaskelassa (asia 5). Uudenmaan ELY-keskus on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa poiketa vesilaissa säädetystä kiellosta vaarantaa luonnontilainen Kaskelan allikkolähde. Lähde osuu vireillä olevan Hakunilan Lahdenväylän vaihtopysäkin asemakaava-alueen (nro 00231) rajalle. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on saada hyvä yhteys pitkän matkan linja-autoliikenteen ja Kyytitien julkisen paikallisliikenteen välille sekä liityntä- ja polkupyöräpysäköintiin. Tarkoitus on rakentaa pitkän matkan linja-autopysäkit sekä niihin liittyviä kaistoja ja meluseiniä.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 31.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter