Vantaa sai kiitettävän sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskyselyssä

Vantaa kysyi sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäviltä asiakkailtaan, miten he arvioivat saamansa palvelun. Kyselyn toteutti ulkopuolinen toimija Media Clever.

Vastausten perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkaiden antamien kouluarvo-sanojen keskiarvo on 8,84 (vuoden 2016 alkuvuoden kyselyssä 8,85).

– Asiakaskyselyssä olivat mukana palvelujemme koko kirjo eli perhepalveluiden, vanhus- ja vammaispalveluiden ja terveydenhoidon tulosalueet ja niiden tulosyksiköt sekä suun terveydenhuollon liikelaitos. Saimme yhteensä 3276 vastausta. Tämä on meille arvokasta tietoa, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen.

Tuloksia voi koko aineiston ja tulosalueiden tasolla pitää tilastollisesti luotettavina. Tulokset kertovat niiden asiakkaiden tyytyväisyydestä, jotka ovat käyttäneet palveluita. Kyselyssä asiakkaat arvioivat käyttämäänsä palvelua kouluarvosanoin sekä erilaisten väittämien kautta.

– Yleisarvosana pysyi melko samana, mutta väittämien tulokset ovat parantuneet edellisestä kerrasta. Yleisen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi on tärkeää, että palveluilla on vaikuttavuutta eli että pystymme yhdessä asiakkaan kanssa löytämään ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaan kokonaistilannetta.

Kaikki hammashoidon yksiköt saivat yli yhdeksän

Terveyspalvelujen tulosalueen yleisarvosanaksi annettiin 8,93, perhepalveluiden 8,74, vanhus- ja vammaispalveluiden 8,56 ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen 9,37. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen kaikki mukana olleet yksiköt saivat yli yhdeksän keskiarvon.

– Suun terveydenhoidossa asioiminen on henkilökohtainen tilanne, jossa on huomioitava asiakkaiden eri tarpeet ja kohdattava jokainen asiakas yksilönä. Olemme panostaneet tähän ja on upeaa kuulla, että myös tulokset kertovat tyytyväisyydestä. Olemme ottaneet käyttöön myös erilaisia digipalveluita, jotka helpottavat asiointia, pohtii Vantaan suun terveydenhuollon toimitusjohtaja Joona Iso-Lotila.

Myös kuntalaisille tärkeisiin terveysasemapalveluihin ollaan varsin tyytyväisiä, joskin terveysasemien välillä oli asiakastyytyväisyydessä eroja. Parhaaksi koettiin Länsimäen terveysasema (ka. 8,81). Eniten kehittämisen tarvetta näytti olevan Hakunilan terveysaseman toiminnassa (ka. 6,94). Muista terveysasemista Tikkurila sai yleisarvosanaksi 8,17, Koivukylä 7,43, Korso 7,87, Myyrmäki 7,76 ja Martinlaakso 8,64.

– Länsimäen terveysasemalla toiminta on ollut vakiintunutta usean vuoden ajan, joka näkyy prosessien toiminnassa. Myös henkilökunta on tuttua, ja olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailta. Hakunilassa tilapäinen henkilökuntavaje näkyi syksyllä vastaanottoaikojen saatavuudessa ja vaikutti myös asiakaskokemukseen, vertailee terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela.

– Terveysasemapalveluita ollaan nyt yhtenäistämässä niin, että eri toimipisteissä on jatkossa samanlaiset prosessit ja tavat organisoida työtä. Tammikuussa otimme käyttöön yhteisiä numeroita, seuraavaksi kehittämistä jatketaan kuntalaisia osallistamalla.

Yli yhdeksän keskiarvo oli terveyspalveluihin kuuluvilla perhesuunnittelulla, äitiys- ja lastenneuvolalla, kouluterveydenhuollolla ja opiskelijaterveydenhuollolla sekä kuntoutus- ja diabetespalveluissa.

Nuoret pitivät Nupista

Perhepalvelujen tulosyksiköistä parhaimman kokonaisarvosanan sai psykososiaaliset palvelut (ka. 9,03), johon kuuluu muun muassa kuraattori- ja psykologipalvelut, lapsiperheiden varhainen tuki, perheneuvolatoiminta ja sosiaali- ja kriisipäivystys.

Eniten parantanut tulosyksikkö oli aikuissosiaalityö, joka sai arvosanaksi nyt 8,64 (2016: 8,24).

Yksikkötasolla tyytyväisimmät vastaajat löytyivät jälkihuollon sosiaalityöstä (9,42), sosiaalihuoltolain mu-kaisesta perhetyöstä (9,40), nuortenkeskus Nupista (9,22) sekä psykologipalveluista (9,19). Jonkun verran tyytymättömämpiä olivat Itä-Vantaan lastensuojelun avopalvelujen asiakkaat (7,47).

– On ilahduttavaa, että nuoret olivat erityisen tyytyväisiä jälkihuollon ja Nupin palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä palvelu viedään kotiin ja räätälöidään yksilökohtaisesti. Se näyttää olevan toimiva malli, jonka asiakkaat kokevat hyödylliseksi ja vaikuttavaksi, kertoo perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom.

– Itä-Vantaan lastensuojelun alhaisempaan pistemäärään on vaikuttanut henkilöstövaje. Lastensuojeluun on nyt panostettu Vantaalla suuresti, teimme muun muassa 12 kohdan ohjelman lastensuojelun parantamiseksi. Rekrytointitilanne onkin parantunut syksystä, ja toimintaa kehitetään edelleen. Uusia tuulia tuo myös tammikuussa avattu Hyvän kehällä -blogimme, jossa sosiaalialan ammattilaisemme kirjoittavat työstään Vantaalla.

Toimintakeskukset ja hoivakodit pärjäsivät hyvin

Vanhus- ja vammaispalveluissa oltiin tyytyväisimpiä toimintakeskusten ja geriatrisen poliklinikan toimintaan (keskiarvot yli 9). Palvelutaloista parhaaksi koettiin Heporinteen palvelutalo (ka. 8.85). Suopursun (ka. 7,67) ja Koivukylän (7,50) palvelutalojen toiminnassa nähtiin enemmän kehittämistarvetta.

Kotihoidon palvelut koettiin hyviksi (ka. 8,58), samoin sairaalan (8,36). Hoivakodeista parhaimman kokonaisarvosanojen keskiarvon sai Malminiityn hoivakoti (8,92). Kaikki muutkin hoivakodit saivat arvosanakseen yli kahdeksan.

– Olemme halunneet kehittää erityisesti asiakasosallisuutta, ja olemme esimerkiksi syventäneet tietoa omahoitajuudesta ja lisänneet yhteistyötä asiakkaan läheisten kanssa. Jatkuvan hoidon piirissä olevien asiakkaiden läheisille on parannettu tiedottamista ja tehty yksikkökohtaisia esitteitä. Tätä työtä jatkamme myös tänä vuonna esimerkiksi erilaisilla osallisuustyöpajoilla, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen vs. johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.

Väittämien tulokset koko toimialalta

Kouluarvosanojen lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan seuraavia väittämiä:

  • Olen saanut asiallista kohtelua – 92 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä. 1 % vastaajista oli täysin eri mieltä.
  • Saamani palvelu on ollut asiantuntevaa – 90 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä. 1 % vastaajista oli täysin eri mieltä.
  • Saamani palvelu on vastannut tarpeitani – 86 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä. 1 % vastaajista oli täysin eri mieltä.
  • Olen saanut riittävästi tietoa ja neuvontaa – 86 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä. 2 % vastaajista oli täysin eri mieltä.
  • Olen saanut palvelua riittävän nopeasti – 81 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä. 3 % vastaajista oli täysin eri mieltä.
  • Saamani palvelu on parantanut elämäntilannettani – 77 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä. 3 % vastaajista oli täysin eri mieltä.
  • Olen voinut osallistua nykyisen palveluni suunnitteluun ja arviointiin – 68 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä. 5 % vastaajista oli täysin eri mieltä.

Tutustu myös kyselyn laajempaan aineistoon

Julkaistu: 16.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter