Hiilineutraaliuuteen tähtäävä resurssiviisauden tiekartta lausunnoille

Ympäristölautakunnalle esiteltiin resurssiviisauden tiekartan luonnosta kokouksessa 21.3. Resurssiviisauden tiekartta ohjaa kaupungin kehitystä kohti päästötöntä, jätteetöntä ja luonnonvaroja kestävästi käyttävää kaupunkia, jossa ei ylikuluteta. Samanaikaisesti kaupunki haluaa tukea kaupunkilaisten hyvinvointia sekä kaupungin elinvoimaisuutta. Resurssiviisaus tarkoittaa kykyä käyttää luonnonvaroja harkitusti hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Hiilineutraalius merkitsee sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 % vuoden 1990 päästöihin verrattuna ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan esimerkiksi rahoittamalla vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita muualla.

Luonnos resurssiviisauden tiekartasta lähtee nyt lausunnoille Vantaan päätöksentekoelimiin ja sidosryhmille. Luonnos on yleisesti nähtävillä ja kommentoitavana 26.3.- 24.4. välisenä aikana myös verkossa osoitteessa www.vantaa.fi/resurssiviisasvantaa .

Lisäksi kokouksessa päätettiin merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös vesilupahakemuksesta, joka koskee Tikkurilankosken padon osittaista purkua, padon ja kalatien vesitalouslupien rauettamista sekä koskialueen kunnostus- ja valmistelulupaa (asia 8). Lupa myönnettiin. Asiasta lisää aluehallintoviraston tiedotteesta.

CRONIMET Finland Oy:lle myönnettiin ympäristölupa (asia 9). Lupa koski kierrätyslaitoksen perustamista Viinikkalaan, osoitteeseen Viinikankaari 19. Laitoksella on tarkoitus käsitellä ja ottaa vastaan värimetalleja, rauta- ja teräspitoista metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Lisäksi laitoksella otetaan vastaan romuajoneuvoja ja akkuja, jotka toimitetaan laitokselta eteenpäin käsiteltäviksi. Vastaanotettavat materiaalit ovat peräisin tuotannosta, purkutoiminnasta, kotitalouksilta ja muilta romualan toimijoilta.

Lisäksi annettiin lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n Tattarisuon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (asia 7) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta Bastukärissa, Sipoossa (asia 10). Rudus Oy:n lupaa koskeva lausunto päätettiin antaa muutetun esityksen mukaan. Lausuntoon lisättiin kirjauksia mm. alueen lisääntyvään liikenteeseen, murskaustoiminnasta aiheutuvaan meluun sekä Sipoonkorven luontoarvoihin liittyen. Tarkat kirjaukset tulevat pöytäkirjaan.

Tiedoksi merkittiin mm. ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuodelta 2017 (asia 11).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 21.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter