Kaupunkisuunnittelulautakunnassa useita Vapaalan pientaloaluetta täydentäviä kaavamuutoksia

Lautakunta käsittelee kokouksessaan 16.4. seitsemää Vapaalan pientaloalueen asemakaavamuutosta. Niistä kuudessa esitetään uusia pientalotontteja, yhteensä 27 pientalon verran. Päivittäistavarakauppa Lidliä varten tehtävää kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi. Kaavamuutosalueet ovat pääosin Vantaan kaupungin omistuksessa. Osaa kaavamuutoksista esitetään nähtäville, osaa hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus 11.12.2017 hyväksyi Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet, jotka määrittävät alueen tulevaa rakentamisen määrää ja laatua, tehokkuutta ja kaupunkikuvaa. Suunnitteluperiaatteita käytetään alueen asemakaavoituksen lähtökohtana.

Vapaala on lähellä Myyrmäen keskustaa sijaitseva idyllinen pientaloalue, joka on rakentunut 1930-luvulta lähtien. Vapaalasta tehtiin yhteistyössä sen asukkaiden kanssa alueellinen tarkastelu, jossa on pohdittu eri vaihtoehtoja Vapaalan kehittämiselle. Rakennusoikeuden lisääminen Vapaalassa tukee täydennysrakentamista ja vahvistaa väestöpohjaa.

Suunnitteluperiaatteissa esitettävä tehokkuus e=0,25 tekee Vapaalan rakenteesta nykyistä intensiivisemmän. Asuinrakennusten tulee olla omakoti- tai paritaloja ja enintään kaksikerroksisia. Vapaalassa edellytetään hyvää ja laadukasta arkkitehtuuria. Rakennukset, muut rakenteet ja piha-alueet tulee aina suunnitella kokonaisuutena.

Käsittelyssä on seuraavat Vapaalan asemakaavamuutokset:

• Vapaalantie 10: kuusi omakotitonttia puiston ja tarpeettoman leveän katualueen paikalle. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi. (asia 13)
• Vapaalantie 2-4: päivittäistavarakauppa Lidl. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi. (asia 14)
• Raspitie ja Vuolutie: seitsemän omakotitonttia. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi. (asia 15)
• Talttapuisto: mahdollisesti yhtiömuotoisia erillispientaloja enintään 6 kpl. Kaavamuutosta esitetään nähtäville. (asia 16)
• Uurrepuisto: kolme omakotitonttia. Kaavamuutosta esitetään nähtäville. (asia 17)
• Vuolupuisto: kolme omakotitonttia. Kaavamuutosta esitetään nähtäville. (asia 18)
• Naulapuisto: kaksi omakotitonttia. Kaavamuutosta esitetään nähtäville. (asia 19)

Asumiselle kaavaillut puistoalueet ovat nykyisin pääosin sekametsää, joka on osin vaikeakulkuista eikä aktiivisessa virkistyskäytössä. Vapaalaan jää isompia puistoalueita. Alueella on myös kaksi leikkipuistoa Vapaalanaukee ja Sahapuisto. Laaja virkistysaluekokonaisuus, Vapaalan liikuntapuisto, Vapaalanmetsä, Myyrmäenmetsä ja Myyrmäen urheilupuisto sijaitsevat myös Vapaalan naapurissa.

Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset lautakunnan käsittelyyn

Vantaalle on valmisteltu uudet maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jossa on ensimmäistä kertaa yhdistetty maa- ja asuntopolitiikka yhdeksi kokonaisuudeksi. Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset on valtuustostrategiaa 2018-2021 toimeenpaneva ohjelma. Linjausten tavoitteena on antaa kaupungille tuki maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaan, varmistaa riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset sekä luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin. Päätettäväksi esitetään maa- ja
asuntopoliittisten linjausten päämäärät, tavoitetilat ja toimenpiteet. Linjaukset hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Vantaan maa-ja asuntopolitiikalle esitetään kolmea päämäärää, jotka pitävät sisällään useita toimenpiteitä: Vantaan maa- ja asuntopolitiikka on vastuullista, pitkäjänteistä ja taloudellisesti kestävää, Vantaalle suunnitellaan vetovoimaisia asunto-ja työpaikka-alueita palveluineen ja Vantaan tontinluovutus on avointa, tasapuolista ja kilpailua edistävää.

Tutustu linjauksiin

Lisäksi esityslistalla mm.

• Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Bastukärr, Sipoo (asia 7)
• Myyrmäen kaavarungon luonnos (asia 8)
• Asemakaavan muutos Jokiniemi, Kolmiotontti. Tontille rakennetaan jo toimisto- ja liikerakennuksen ensimmäistä vaihetta. Kaavamuutos mahdollistaa 2. vaiheen. (asia 9)
• Tontteja myydään Leinelästä (asia 24) ja Kivistöstä (asiat 25 ja 26).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter