Ympäristölautakunta suhtautuu kielteisesti Kuusakoski Oy:n ympäristöluvan muutokseen

Lautakunta käsitteli kevään viimeisessä kokouksessaan 13.6. Uudenmaan ELY-keskuksen siltä pyytämää lausuntoa Kuusakoski Oy:n ympäristöluvan muutoksesta. Kuusakoski Oy:n Kiilan kaupunginosassa sijaitsevan Vantaan palvelupisteen toimintana on metalli- ja muiden jätteiden välivarastointi, käsittely ja kierrätys. Palvelupisteellä käsitellään mm. metallijätettä, rakennusjätettä ja sähkö- ja elektroniikkajätettä. Käsitelty materiaali toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi, jatkokäsittelyyn yhtiön muille laitoksille tai muuhun hyötykäyttöön. Vastaanotettava ja käsiteltävä materiaalimäärä on maksimissaan 224 050 tonnia vuosittain.

Kuusakoski Oy hakee useita muutoksia nykyisiin lupamääräyksiin ja tarkkailuun. Ympäristölautakunta suhtautuu muutoshakemukseen kielteisesti. Lausunnossa todetaan, että esitetyt muutokset eivät toiminnan laatu ja sijainti huomioon ottaen ole hyväksyttäviä ympäristön ja lähiasukkaiden kannalta.

Kuusakoski Oy on kapasiteetiltaan huomattavan paljon suurempi verrattuna alueen muihin toimijoihin, joilla niilläkin on sekä pohjaveden että pintaveden tarkkailuvelvoitteita. Ojaveden tulokset antavat syytä pintavesitarkkailun jatkamiselle. Kiilan alueella ei ole kunnallista vesihuoltoa ja alueella on useita talousvesikäytössä olevia kaivoja. Myös tämän perusteella pintavesi- ja pohjavesitarkkailua on jatkettava.

Nykyisessä luvassa olevaa melun päiväajan raja-arvoa ei tule nostaa. Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa jatkamaan meluntorjuntatoimenpiteitä sekä selvittämään uusia meluntorjuntatoimenpiteitä, esimerkiksi katettujen tilojen rakentamista sekä entistä hiljaisempien koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Melua tulee mitata jatkossakin.

Tutustu lausuntoon kokonaisuudessaan

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin muun muassa Vantaan ympäristöraportti 2017-2018 (asia 4), josta lisää ennakkotiedotteessa sekä ympäristölautakunnan esitys Vantaan kaupungin lausunnoksi Uudenmaan ELY-keskukselle vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2022–2027 (asia 7).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Lautakunta jäi kesätauolle ja kokoustaa seuraavan kerran 22.8.2018.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.6.2018 
(muokattu: )