Opetuslautakunta päätti lisätä aloituspaikkoja perusopetuksen lisäopetukseen

Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 20.8. lisätä perusopetuksen lisäopetuksen aloituspaikkamäärää syksylle 2018 ja perustaa lisäryhmän kymppiluokkaa varten.

Opetuslautakunta hyväksyi kesäkuussa perusopetuksen lisäopetuksen aloituspaikkamääräksi 40. Kesän 2018 perusopetuksen lisäopetuksen hakuun osallistui kuitenkin odotettua suurempi määrä opiskelijoita, yhteensä 130 hakijaa. Lisäopetukseen hakeneita ja ilman opiskelupaikkaa olevia nuoria on tällä hetkellä noin 30.

Lautakunta päätti antaa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiouudistukseen liittyvistä asetusmuutoksista. Lausunnossa keskitytään valtioneuvoston asetukseen lukiokoulutuksesta. Lausunnon keskeisin sisältö liittyy opiskelijoiden kansainvälisyysvalmiuksien kehittämiseen, työelämäjakson sisällyttämiseen lukio-opintoihin sekä pienimpään suoritettavissa olevaan valinnaisten opintojen opintokokonaisuuteen.

Lisäksi lautakunta päätti lausunnon liittyen ylioppilastutkinnon lainsäädännön uudistamiseen. Muutosehdotuksia pidetään kannatettavina ja mahdollisuutta englanninkieliseen ylioppilastutkintoon pidetään hyvänä. Lisäksi ehdotetaan, että asetusluonnoksesta jätettäisiin pois velvoite järjestää ylioppilaskokeet erikseen evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa uskonnoissa. Tällöin asetuksessa riittäisi määrittely, että ylioppilaskoe järjestetään uskonnossa. Tämä mahdollistaisi ylioppilaskokeen kehittämisen yli uskontorajojen.

Opetuslautakunta käsitteli Hämeenkylän koulun hankesuunnitelmaa. Lautakunta päätti, että Hämeenkylän koulun yhteyteen rakennettaisiin 1400 neliömetrin liikuntatila. Lautakunnan käsittelyn jälkeen hankesuunnitelma siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle lausunnon Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman luonnokseen. Opetuslautakunta teki lausuntoon lisäyksen:

“Opetuslautakunta pitää positiivisena, että sivistystoimen palveluverkon suunnittelu perustuu nykyiseen palveluverkkoon, väestöennusteeseen ja tilojen kuntoon. Suunnitelman tavoitteet säilyttää lähipalveluperiaate varhaiskasvatuksessa ja lähikouluperiaate perusopetuksessa ovat kannatettavia. Segregaation ehkäisy kaavoituksen, asuntorakentamisen ja palveluiden järjestäjien tiiviimmällä yhteistyöllä on erittäin tärkeää.
Varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen osalta ei ole mielekästä esittää nykyisen investointisuunnitelman mukaisia karttakuvia tavoitetilana, sillä palveluverkkosuunnitelman on tarkoitus ohjata investointisuunnitelmaa eikä päinvastoin.
Uudisrakentamisen lisäksi on huolehdittava myös vanhojen kiinteistöjen sisäilman laadusta. Kiinteistöjen käyttäjille tehtävien oirekyselyiden tulokset on huomioitava palveluverkko- ja investointisuunnitelmaa päivitettäessä. Sisäilmasta sairastuneille pyritään tarjoamaan korvaavia tiloja, jotka eivät aiheuta oireita. Vanhoihin rakennuksiin tehtävissä tilamuutoksissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto henkilömäärään nähden.
Kaupungin on huolehdittava, että laadullisesti ja sijainniltaan palvelurakentamiseen soveltuvia Y-tontteja kaavoitetaan riittävästi. Opetuslautakunta edellyttää, että palveluverkkoa suunnitellaan ja kehitetään resurssiviisauden tiekartan periaatteiden mukaisesti.”

Palveluverkkosuunnitelma sisältää keskeiset palveluverkkolinjaukset, palvelutarpeet ja palveluverkon kehittämistoimenpiteet palveluittain vuosille 2018−2027. Suunnittelun tavoitteena on palvelutarpeiden mukaisen taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaan sekä monikäyttöisen palveluverkon kehittäminen.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 20.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter