Sosiaali- ja terveyslautakunta lausui kaupunginhallitukselle palveluverkkosuunnitelmasta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle lausunnon Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman luonnoksesta vuosille 2018-2027.

Sosiaali- ja terveyslautakunta huomauttaa, että maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun epäselvyys vaikeuttaa Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä palveluverkon suunnittelua. Muutosvaiheesta huolimatta sosiaali- ja terveyspalvelut tulee turvata ja palveluverkkoa on kehitettävä.

Vantaa ottaa ensimmäisenä kuntana Suomessa käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin. Lautakunta edellyttää, että Apotin sähköiset palvelut otetaan Vantaalla täysimääräisesti käyttöön palvelujen saatavuuden ja asioinnin sujuvoittamiseksi. Lautakunta muistuttaa, että opastusta ja rinnakkaisia asiointikanavia tulee olla saatavilla heille, jotka eivät osaa tai joiden ei ole mahdollista käyttää sähköisiä palveluja.

Lähivuosina väestön määrän lisääntyminen eri asuinalueilla ja väestörakenteen muutos haastavat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkuvaan muutokseen Vantaalla. Lautakunta edellyttää, että eri asuinalueiden asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus otetaan palveluverkossa huomioon, erityisesti paljon palveluja käyttävien ikäihmisten ja lapsiperheiden osalta. Sote-palvelujen integraatio ja asiakaskeskeisyys tulee mahdollistaa palveluverkossa, joten lautakunta tukee hyvinvointikeskusten rakentamista sekä sote-keskusten kehittämistä.

Palveluverkkosuunnitelman onnistumisen kannalta on tärkeää, että pääsy perusterveydenhuoltoon on riittävän nopeaa. Lapsiperheiden osalta perhekeskusten ja neuvolapalvelujen helppo saavutettavuus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää työtä.

Vanhusten palvelukeskustoimintaa tulee kotihoidon ohella kehittää tukemaan kotona asumista ja keskuksia tulee perustaa kaikille palvelualueille. Lisäksi Vantaalla tulee olla riittävästi tarjolla palvelutalo- ja hoiva-asumisen paikkoja huonokuntoisille vanhuksille.

Maahanmuuttajapalvelujen erityistarpeet tulee huomioida palveluverkon suunnittelussa. Kaupunkirakenteen sosiaaliseen eheyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota ohjaamalla kasvua tasapainoisesti eri alueille, jotta alueellisen eriarvoistumisen kehitys voidaan estää.

Lisäksi lautakunta muistuttaa eri toimialojen yhteistyöstä ja pitää tärkeänä järjestöjen roolin vahvistamista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkossa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen http://paatokset.vantaa.fi.

Selvitys vaikeavammaisten palveluasumisen eri vaihtoehdoista

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen vaikeavammaisten palveluasumisen eri vaihtoehdoista.

Lisäksi lautakunta totesi, että Ei myytävänä -nimisen kansalaisaloitteen lähtökohdat tulee ottaa huomioon Vantaalla vammaisten henkilöiden palveluasumisen järjestämisessä ja asuinpaikkaa valittaessa. Vammaisten asumispalvelujen kilpailuttaminen ei välttämättä ole aina tarkoituksenmukaisin tai paras tapa järjestää kyseisiä palveluja. Kilpailuttamisen riskinä on, että tuottajan vaihtuessa myös henkilöstö vaihtuu ja vammainen henkilö voi joutua muuttamaan vastoin omaa tahtoaan. Lautakunta haluaa estää tällaiset tilanteet vammaisten asumispalveluja kilpailuttaessa.

Perhehoidon toimintaohje vanhus- ja vammaispalveluissa

Lautakunta päätti palauttaa uuden vanhus- ja vammaispalvelujen perhehoidon toimintaohjeen valmisteluun. Asia tulee lautakunnan päätettäväksi ensi vuoden sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen käsittelyn yhteydessä.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 20.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter