Tekninen lautakunta hyväksyi Hämeenkylän koulun liikuntatilojen hankesuunnitelman

Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan Hämeenkylän koulun liikuntatilojen hankesuunnitelman. Koulun rakentamisen yhteydessä päätettiin toteuttaa isompi, 1400 m2:n suuruinen liikuntasali. Myös opetuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta ovat hyväksyneet suunnitelman. Lisää aiheesta ennakkotiedotteessa.

Lautakunta lausui HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti lausuntoa taloussuunnitelmaehdotuksestaan vuosille 2019-2021. Vantaa toteaa lausunnossaan muun muassa, että HSL:n visiossa korostuva kestävä kehitys edellyttää vahvaa yhteistyötä kaupunkien kanssa. Tärkeätä on joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen kuin myös toiminnan taloudellisen tehokkuuden varmistaminen. Nyt toteutettavalla vyöhykelippu-uudistuksella on hyvä mahdollisuus lisätä joukkoliikenteen käyttäjämääriä. HSL:n tulisikin asettaa tavoitteekseen Vantaan tavoin joukkoliikenteen nykyistä voimakkaampi määrällinen kasvu.

Koko Vantaan kattava linjastosuunnitelma on valmistunut vuonna 2014. Kehäradan liikennöinnin aloittaminen ja Vantaan asukasmäärän kehittyminen paljon ennakoitua nopeammin sekä uusiin vyöhykkeisiin perustuva tariffiuudistus edellyttävät linjaston tarkastelua uudelleen. Vantaan kaupunki esittääkin, että HSL uudistaa linjastosuunnitelmat myös muille Vantaan alueille. Vantaan kaupunki esittää myös selvitettäväksi Kehäradan liikennöintiajan laajentamista. Kaupunki esittää Kehäradan yöllisestä liikennöintikatkosta lyhennettäväksi siten, että kehärata palvelisi paremmin aamun ensimmäisillä lennoilla matkaavia sekä 24/7 avoinna olevan lentoasema-alueen henkilökunnan työssäkäyntiä.

Vantaan kaupunki pitää HSL:n esittämää kuntaosuutta ja lipputuloarvioita hyväksyttävinä. Vantaa esittää, että vyöhykelippujärjestelmään siirtymisen vaikutuksia matkustustottumuksiin seurataan ja arvioidaan mahdollisia muutostarpeita. Lausuntoon kokouksessa tulleet lisäykset julkaistaan pöytäkirjan yhteydessä.

Lautakunta lausui myös palveluverkkosuunnitelmasta

Tekninen lautakunta lisäsi lausuntoonsa kokouksessa seuraavaa: ”Uudisrakentamisen lisäksi on huolehdittava myös vanhojen kiinteistöjen sisäilman laadusta. Kiinteistöjen käyttäjille tehtävien oirekyselyiden tulokset on huomioitava palveluverkko- ja investointisuunnitelmaa päivitettäessä. Sisäilmasta sairastuneille pyritään tarjoamaan korvaavia tiloja, jotka eivät aiheuta oireita. Vanhoihin rakennuksiin tehtävissä tilamuutoksissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto henkilömäärään nähden eikä nykyisiä ilmanvaihdon henkilömääräsuosituksia tule ylittää. Kaupungin on huolehdittava, että laadullisesti ja sijainniltaan palvelurakentamiseen soveltuvia Y-tontteja kaavoitetaan riittävästi. Tekninen lautakunta edellyttää, että palveluverkkoa suunnitellaan ja kehitetään resurssiviisauden tiekartan periaatteiden mukaisesti.”

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 21.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter