Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan ensi vuoden talousarvioesitys lautakunnissa ensi viikolla

Talousarvioesityksessä vuodelle 2019 toimialan tuloiksi on asetettu noin 277 milj. euroa ja menoiksi noin 234 milj. euroa. Näin ollen talousarviossa 2019 toimintakate on noin 43 milj. euroa. Toimialan talousarvioesitys poikkeaa annetusta kehyksestä menojen osalta noin 13 miljoonaa euron verran. Kehysylitys kohdistuu teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan ja johtuu ulkoisten vuokrien kasvusta sekä joukkoliikenteen kuntaosuuden noususta, joita ei ole huomioitu kehysvalmistelussa.

Merkittävimmän tuloerän muodostavat maanmyyntitulot, joiden osalta odotetaan maanmyyntivoittoa 34 miljoonaa euroa. Tulotavoitteen saavuttaminen riippuu yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä yritystoiminnan ja rakentamisen vilkkaudesta. Erityinen haaste toimialalle on viime vuosien tapaan väestönkasvusta ja rakentamisesta johtuva volyymin kasvu suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Palvelutason tulee säilyä nykyisellä tasolla kasvusta huolimatta.

Tilakeskuksen investoinneissa noin 18 miljoonan korotus viime vuodesta

Tilakeskuksen investointimäärärahaksi esitetään ensi vuodelle noin 84 miljoonaa euroa. Vastaava luku viime vuonna oli 66 miljoonaa euroa. Kasvavat investointikustannukset johtuvat kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi vanhempia rakennuksia joudutaan korvaamaan uusilla muun muassa sisäilmaongelmien takia.

Kaupungin toimitilojen uudisrakentamiseen on budjetoitu ensi vuodelle 49,6 miljoonaa euroa. Jo rakenteilla olevia ja 2019 valmistuvia hankkeita ovat Aurinkokiven koulun yläkoulu, Rajatorpan korvaava koulurakennus sekä Hakunilan, Kaivokselan II ja Tikkurilan päiväkodit. Lisäksi ensi vuonna toteutetaan Korson, Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksien laajennukset sekä Keimolanmäen paviljonkipäiväkodin ja -alakoulun tilat. Aloitettavia kohteita ovat Hämeenkylän koulu ja Veturin päiväkoti.

Korjausrakentamiseen on budjetoitu 32,5 miljoonaa euroa. Parhaillaan käynnissä on Havukosken koulun remontti ja Lehtikuusen koulun liikuntasalin peruskorjaus, jotka valmistuvat ensi vuoden aikana. Lisäksi ensi vuonna toteutetaan Askiston koulun osittainen peruskorjaus, Rajatorpan museokoulun peruskorjaus, Ruusuvuoren koulun muutostyöt, Lehtikuusen koulun julkisivujen korjaus, Kaunialan sairaalarakennuksessa tehtävät rakenteelliset korjaukset ja Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus. Ensi vuonna aloitetaan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin ja Västersundom skolan peruskorjaukset. Päiväkotien korjauksia tehdään väistötilojen järjestyessä mm. seuraavissa päiväkodeissa: Hansin päiväkoti, Jokiniemen päiväkoti, Matarin päiväkoti, Louhelan päiväkoti, Solkikujan päiväkoti, Urheilupuiston päiväkoti ja Varistoniityn päiväkoti. Sisäilmaongelmien poistamiseen varataan 2,5 miljoonaa euroa.

Tilakeskuksen investoinnit

Kunnallistekniikan investoinnit viime vuosien tapaan noin 40 miljoonaa

Ensi vuonna Myyrmäessä jatketaan entisen Martinkeskuksen alueen kunnallistekniikan sekä Jokiuomanpuiston ja Kivikaudenpuiston rakentamista. Kivistössä jatketaan mm. Keimolanmäen asuinalueen ja Kivistön kaupunkikeskuksen kunnallistekniikan ja puistojen rakentamista. Myös Riipiläntien jalankulku- ja pyörätietä rakennetaan. Aviapoliksen alueella jatketaan mm. Perintökujan rakentamista ja tehdään liittymäjärjestelyjä Tikkurilantielle. Tikkurilassa rakennetaan Peltolantien länsipäätä ja Hernetietä sekä saneerataan siltoja. Myös jokirannan kehittäminen jatkuu. Koivukylässä jatketaan Joukontien saneerausta ja Laurintietä aloitetaan. Leinelässä ja Lipstikan alueella puistojen rakentaminen jatkuu. Korsossa aloitetaan Perhotien, Sinisiiventien ja Tavitien remontti ja Ankkapuiston kunnostus jatkuu. Hakunilassa jatketaan Länsimäentien ja Maratontien risteyksen kiertoliittymän rakentamista. Kuusijärvellä aloitetaan Vanhan Porvoontien ylittävän kevyen liikenteen sillan rakentaminen.

Katuvalaistuksen parantamiseen on varattu ensi vuonna noin 2 miljoonaa euroa. Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Myyrmäen ja Rekolan liikuntapuistot. Myös ulkoilureitistön kehittäminen jatkuu Vantaanjoen ja Keravanjoen varsilla sekä Petikon ja Kuusijärven luontokohteissa.

Kunnallistekniikan investoinnit

Toimialan tavoitteet ensi vuodelle

Helsingin seudulla on sovittu asunto-asemakaavoituksen merkittävästä lisäämisestä. Valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken solmitussa MAL-(maankäyttö, asuminen ja liikenne) sopimuksessa Vantaan tavoitteeksi on asetettu kaavoittaa neljän vuoden aikana yhteensä 1 040 000 kerrosneliömetriä ja toteuttaa yhteensä 9 600 asuntoa. Vuosittaisena tavoitteena on kaavoittaa keskimäärin 266 250 kerrosneliömetriä ja toteuttaa noin 2 400 asuntoa.

Muita keskeisiä toimialan tavoitteita ensi vuodelle on muun muassa joukkoliikenteen käytön kasvattaminen ja Vantaan hiilineutraaliuuteen vuoteen 2030 mennessä tähtäävät tavoitteet. Maanmyyntivoittoja odotetaan ensi vuodelle 34 miljoonan euron verran. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon. Energian hinnan nousu edellyttää kaikkien panostusta energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimialan talousarvioesitystä käsitellään:

• kaupunkisuunnittelulautakunnassa maanantaina 10.9. (sisältäen toimialan johdon, kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan sekä kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen)
• teknisessä lautakunnassa tiistaina 11.9. (sisältäen kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen tulosalueet)
• ympäristölautakunnassa keskiviikkona 12.9. (sisältäen ympäristökeskuksen tulosalueen).

Lautakuntien käsittelyn jälkeen talousarvioesitys etenee kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuustoon.

Lautakuntien ensi viikon kokousten esityslistat kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi/

Julkaistu: 6.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter