Sosiaali- ja terveyslautakunnassa talousarvioesitys ja Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan 10.9.2018 esitystä sosiaali- ja terveystoimen talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2019 – 2022. Toimialan menomääräraha vuodelle 2019 on 636,0 miljoonaa euroa ja tulomääräraha 43,3 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menojen kasvu erikoissairaanhoito mukaan lukien on 2,5 prosenttia verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Oman toiminnan kasvu on 0,9 prosenttia suhteessa vuoden 2018 talousarvioon.

Uusia vakansseja ehdotetaan perustettavaksi 92. Henkilöstösuunnitelma perustuu valmistuviin investointeihin sekä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseen Vantaan asukasmäärän kasvaessa.

Tikkurilan hyvinvointikeskus uudelleen lautakunnan käsittelyssä

Lautakunta palautti kokouksessaan 15.1.2018 Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen uudelleen valmisteluun Tilakeskukselle. Lautakunta edellytti tuolloin, että valmistelussa otetaan huomioon sote- ja maakuntauudistuksen palvelu- ja tilatarvemuutokset sekä Vantaan palveluverkkosuunnitelma.

Tarveselvityksen tarkoituksena on informoida sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua varten palvelutarpeen kehitystä Tikkurilan alueella, valmistautua alueen asukasmäärien kasvun myötä palvelujen lisätarpeeseen sekä koota hajallaan olevat alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Selvitys on alustavaa suunnittelua eikä sido investointiin.

Hyvinvointikeskukseen on suunniteltu otettavaksi käyttöön uusi henkilökunnan yhteistyötä tukeva toimintamalli ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut. Keskukseen sijoittuvan henkilöstön arvioitu kokonaismäärä on 960 henkilöä, joista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan työntekijöitä on 787. Rakennuksen huoneistopinta-ala on 28 500 htm2, bruttopinta-ala on 31 500 brm2 ja rakennuskustannusennuste on 120 000 000 € (alv 0 %). Valmistumisen tavoiteaika on vuosi 2021.

Sijainniksi on suunniteltu Jokiniemessä sijaitsevaa kaupungin omistamaa tonttia. Hyvinvointikeskuksen on tavoite valmistua vuonna 2021.

Lapset SIB-vaikuttavuusinvestointihanke

Lautakunta käsittelee sosiaali- ja terveystoimen osallistumista SIB-vaikuttavuushankkeeseen, jossa kehitettäisiin neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä palveluja.

Nykyisin lastensuojelun palveluihin ohjautuu lapsia, joilla on tunnistettavissa neuropsykiatrista oireilua. Lasten ja heidän perheidensä tuen saamisessa on aukkoja, palveluketju on epäselvä eikä nykyisestä palveluvalikoimasta löydy ryhmän tarpeisiin sopivia palveluja. Tavoitteena olisi kehittää varhaista tunnistamista ja perheen lähtökohdista muotoiltuja palveluja, joilla voitaisiin ehkäistä tilanteen huononemista ja raskasta palvelutarvetta.

Hankkeeseen haettaisiin rahoitusta tulosperusteisella rahoitussopimuksella SIB (engl. Social Impact Bond). SIB-mallissa institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat palvelukokonaisuuden taloudellisen riskin.

Lapset SIB-hanketta hallinnoi FIM Varainhoito Oy yhdessä kumppaniensa Epiqus Oy:n ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n (LSKL) kanssa.

Katso esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 7.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter