Sosiaali- ja terveyslautakunta teki muutoksia talousarvioon 2019

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.9.2018 sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2022. Toimialan menomääräraha vuodelle 2019 on 636,0 miljoonaa euroa ja tulomääräraha 43,3 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menojen kasvu erikoissairaanhoito mukaan lukien on 2,5 prosenttia verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Oman toiminnan kasvu on 0,9 prosenttia suhteessa vuoden 2018 talousarvioon.

Uusia vakansseja ehdotetaan perustettavaksi 92. Henkilöstösuunnitelma perustuu valmistuviin investointeihin sekä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseen Vantaan asukasmäärän kasvaessa.

Lautakunta teki seuraavia muutoksia talousarvioesitykseen:

Kohta 1.1 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lautakunta lisäsi suunnitelmaan maininnan Vantaan kaupungin valmistelemasta myönteisen erityiskohtelun ohjelmasta, jonka tavoitteena on ehkäistä kaupungin alueellista ja asukkaiden välistä segregaatiokehitystä. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu ohjelmaan ilman erillisrahoitusta osana perustoimintaansa. Toimialalla tehdään jatkuvasti segregaatiota ehkäisevää työtä.

Kohta 5. Terveyspalvelut

Lautakunta esittää maksuttoman ehkäisyn laajentamista koskemaan kaikkia alle 25-vuotiaita. Nykyään maksutonta ehkäisyä tarjotaan alle 20-vuotaille.

Kohta 7. Vanhus ja vammaispalvelut

Talousarviossa esitetään kotihoidon henkilöstön määrän lisäystä. Tästä huolimatta lautakunta esitti huolen kotihoidon henkilöstön riittävyydestä vanhusväestön määrän lisääntyessä ja edellyttää asiassa tarkkaa seurantaa.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen hyväksymistä

Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemapalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti väestömäärän kasvun myötä. Hyvinvointikeskukseen on tavoite koota yhteen toimipaikkaan alueella hajallaan olevat sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt ja valmistautua kasvavan väestön palvelujen lisätarpeeseen. Selvitys on alustavaa suunnittelua eikä sido investointiin.

Hyvinvointikeskukseen on suunniteltu otettavaksi käyttöön uusi henkilökunnan yhteistyötä tukeva toimintamalli ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut. Keskukseen sijoittuvan henkilöstön arvioitu kokonaismäärä on 960 henkilöä, joista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan työntekijöitä on 787. Rakennuksen huoneistopinta-ala on 28 500 htm2, bruttopinta-ala on 31 500 brm2 ja rakennuskustannusennuste on 120 000 000 € (alv 0 %). Valmistumisen tavoiteaika on vuosi 2021.

Sijainniksi on suunniteltu Jokiniemessä sijaitsevaa kaupungin omistamaa tonttia. Hyvinvointikeskuksen on tavoite valmistua vuonna 2024.

Seuraavaksi asiaa käsittelee tekninen lautakunta kokouksessaan 11.9.2018. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää tarveselvityksen hyväksymistä kaupunginhallituksen 8.10.2018 kokoukseen.

Vantaa valmistelee osallistumista Lapset-SIB -vaikuttavuusinvestointihankkeeseen

Lautakunta päätti hyväksyä SIB-vaikuttavuushankkeen sopimusvalmistelun, jossa myös laaditaan hankkeelle vaikuttavuusmittarit. Hankkeessa kehitettäisiin neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä palveluja.

Nykyisin lastensuojelun palveluihin ohjautuu lapsia, joilla on tunnistettavissa neuropsykiatrista oireilua. Lasten ja heidän perheidensä tuen saamisessa on aukkoja, palveluketju on epäselvä eikä nykyisestä palveluvalikoimasta löydy ryhmän tarpeisiin sopivia palveluja. Tavoitteena olisi kehittää varhaista tunnistamista ja perheen lähtökohdista muotoiltuja palveluja, joilla voitaisiin ehkäistä tilanteen huononemista ja raskasta palvelutarvetta.

Hankkeeseen haettaisiin rahoitusta tulosperusteisella rahoitussopimuksella SIB (engl. Social Impact Bond). SIB-mallissa institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat palvelukokonaisuuden taloudellisen riskin.

Lapset SIB-hanketta hallinnoi FIM Varainhoito Oy yhdessä kumppaniensa Epiqus Oy:n ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n (LSKL) kanssa.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 10.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter