Ympäristölautakunta lausui Remeo Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Remeo Oy suunnittelee kierrätysmateriaalien käsittelytoiminnan keskittämistä uuteen laitokseen Vantaan Långmossebergeniin, Vantaan Energian jätevoimalaitoksen itäpuolelle. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt Vantaan ympäristölautakunnalta lausuntoa laitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeen vaikutukset arvioidaan hankkeen suunnitteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa. Menettelyä ohjaa ELY-keskus.

Tontti on kooltaan noin 5 hehtaaria ja se on nykyisin viljelykäytössä olevaa peltoa. Esirakentamisen jälkeen kiinteistölle on tarkoitus sijoittaa lajittelulaitos, jossa käsitellään pääasiassa rakennusmateriaalia, energiajaetta sekä kaupan ja teollisuuden kierrätysmateriaalia. Lisäksi alueella vastaanotetaan ja käsitellään kierrätettävää betonia, tiiltä ja puuainesta. Laitoksen kapasiteetti käsitellä materiaaleja olisi enintään 340 000 tonnia vuodessa.

Kiertotalous on tärkeää luonnonvarojen säästämisessä ja päästöjen hallinnassa. Arvioitavana olevan hankkeen toiminnoille onkin olemassa perusteltu tarve. Ympäristölautakunta ilmaisee lausunnossaan kuitenkin huolensa alueen kasvavasta ympäristöhaittakuormasta. Hanketta suunnitellaan alueelle, jossa jo toimii Vantaan Energian jätevoimala ja Rudus Oy:n betonin ja kiviaineksen murskauslaitos sekä betoniasema. Toimintojen sijoittamisessa on huomioitava erityisesti asutuksen sijainti hankealueen pohjois- ja eteläpuolella, Kalliolaaksontiellä ja Länsisalmen kylässä. Lähimmät asuintalot sijaitsevat 400 metrin päässä. Arviointiohjelmassa on lautakunnan mukaan tunnistettu merkittävimmät oletettavissa olevat ympäristövaikutukset. Lautakunta painottaa melu-, pölyvaikutusten huolellista arviointia sekä ekologisen yhteyden säilymistä. Myös hankealueen rakennettavuus tulisi selvittää.

Lausuntoon tehtiin kokouksessa vielä lisäys: ”Lautakunta edellyttää, että arviointiohjelmassa huomioidaan ekologisen yhteyden säilyminen. Myös Porvoonväylän alikulun toimiminen edelleen osana ekologista yhteyttä pohjoisen ja eteläisen alueen välillä tulee huomioida arviointiohjelmassa”. Melun osalta painotettiin vielä, että tehtäessä murskausta ulkona, tulee asutuksen läheisyys huomioida toiminta-ajoissa.

Arviointiohjelma on nähtävillä 21.9.2018 saakka Vantaan kaupungin maankäytön asiakaspalvelussa Tikkurilassa (Kielotie 13), Länsimäen kirjastossa, Helsingin kaupungintalolla sekä internetissä www.ymparisto.fi/RemeonkierratyslaitosYVA.

Lisäksi lautakunnan kokouksessa päätettiin mm.:

• hyväksyä vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022 ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta (asia 4)
• merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston Finavia Oyj:lle myöntämä ympäristölupa maanläjitysalueelle 10 (asia 7)
• antaa lausunto Vantaa Energia Oy:n Helsinki-Vantaan lentokentän lämpökeskuksen ympäristöluvan tarkistamisesta (asia 8)
• antaa lausunto Vantaan Energia Oy:n Variston lämpökeskuksen ympäristöluvan tarkistamisesta (asia 9).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Asia 11 poistettiin listalta esittelijän toimesta.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter