Roskalaatikko, biojäteastia ja kottikärryt

Ympäristölautakunnassa lausunto pääkaupunkiseudun yleisistä jätehuoltomääräyksistä

Lautakunta käsittelee 7.11. kokouksessaan HSY -kuntayhtymän pyytämää lausuntoa ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi. Asia on tullut ajankohtaiseksi muun muassa jätealan useiden säännösten muututtua sekä määräysten käytännön soveltamisesta saatujen kokemusten johdosta.

Heinäkuussa 2018 voimaan tulleen EU:n jätedirektiivin sekä valtakunnallisen jätesuunnitelman asettamien kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii kierrätykseen ohjattavien jätelajien laajaa erilliskeräystä suoraan kiinteistöltä. Määräyksissä ehdotetaan lisäksi jätteen kuormaamisen sallittua aikaväliä laajennettavaksi nykyisestä siten, että kuormaus olisi sallittua maanantaista perjantaihin kello 5-22 ja lauantaista sunnuntaihin 7-21. Pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräykset on ehdotettu tulemaan voimaan 1.3.2019 alkaen, lukuun ottamatta uudistettaville erilliskeräysvelvoitteille annettavaa siirtymäaikaa. Biojätteen, muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä pienmetallin erilliskeräysvelvoitteiden ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2021.

Ympäristölautakunnan lausuntoluonnoksessa todetaan, että jätehuoltomääräysten tarkistaminen jätealan useiden säännösten muututtua on tarpeen. Erilliskerättävien jätteiden kiristyneet huoneistokohtaiset rajat edistävät kierrätystä ja täten valtakunnallisen jätesuunnitelman toteutumista.

Jätteiden kuormaamisen aikaistamisesta sen sijaan todetaan, että se on ristiriidassa paitsi valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista 2 §:n kanssa myös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 24 §:n kanssa. Sen mukaan erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot on kielletty ulkona asuin-, potilas- tai majoitushuoneistojen läheisyydessä yöaikaan klo 22.00–07.00 sekä sunnuntaisin ja yleisinä juhlapäivinä ennen klo 10.00 ja klo 22.00 jälkeen. Ympäristölautakunta suhtautuu kielteisesti siihen, että jätteiden kuormaamisaikoja laajennetaan alkamaan kello viisi maanantaista perjantaihin koko HSY:n toiminta-alueella. Häiritsevä yöaikainen melu haittaa yöunta ja aiheuttaa sitä kautta terveyshaittoja. Perusteluista ei myöskään käy ilmi, miksi jätteiden tyhjennyksiä halutaan aikaistaa myös muuallakin kuin ydinkeskustan alueella.

Lausunto kokonaisuudessaan.

Lisäksi esityslistalla mm.:

  • Tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta vuosiksi 2019-2023, asia 11
  • Kaupungin eläinlääkärivastaanoton klinikkamaksun määräytymisperuste ja suuruus, asia 12.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 5.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter