Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi henkilökohtaisen avun palvelusetelin vammaisille

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti henkilökohtaisen avun palvelusetelin myöntämisen vammaisille ja vahvisti palvelusetelin arvoksi 21 euroa/tunti.

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtainen apu voidaan järjestää ostopalveluna, palvelusetelillä tai ns. työnantajamallilla, jossa vammainen henkilö toimii työnantajana ja kunta palkanmaksajana.

Palveluseteli on vaihtoehto asiakkaille, joilla on todettu henkilökohtaisen avun tarve ja jotka eivät voi toimia avustajansa työnantajina, mutta pystyvät käyttämään palveluseteliä. Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtyyn palvelupäätökseen. Päätöksessä määritellään henkilökohtaisen avun määrä ja sisältö. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan ja tekee tämän kanssa sopimuksen. Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksuton palvelu, joten henkilökohtaisen avun palvelusetelissä asiakkaalle ei saa jäädä omavastuuosuutta maksettavaksi.

Diabetes- ja hoitotarvikeyksiköiden keskittäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää pöydälle kokouksen pykälän 18: diabetes- ja hoitotarvikeyksiköiden keskittäminen yhteen toimipisteeseen. Vaativien diabeteshoitojen ja maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelua ehdotetaan keskitettäväksi Tikkurilan terveysasemalle. Asiaa käsitellään seuraavan kerran kaupunginvaltuustossa 12.11. talousarviokokouksen yhteydessä, sillä diabeteshoitojen ja hoitotarvikejakelun keskittäminen sisältyy vuoden 2019 talousarvioesitykseen.

Lisäksi lautakunta sai tiedoksi kuuden suurimman kaupungin toiminnan ja kustannusten vertailut vuonna 2017:

  • lastensuojelu
  • aikuissosiaalityö
  • terveydenhuolto
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • vammaispalvelut
  • vanhuspalvelut

Katso esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 5.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter