Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Myyr Yorkin sporttikorttelien suunnittelukilpailun käynnistyminen

Lautakunta käsittelee maanatain 10.12. kokouksessaan Myyrmäen Kivikirveenkujan aluesuunnittelukilpailun käynnistymistä. Kortteleiden maanomistajat VAV, HOAS, As Oy Kaarenhonka sekä Vantaan kaupunki järjestävät ensi vuoden alussa suunnittelukilpailun, jossa alueen purettavien rakennusten tilalle suunnitellaan asumista sekä kaupungin päiväkoti. Niin kutsuttujen Myyr Yorkin sporttikorttelien liikunnallisuuteen tai aktiivisuuteen viittaava teema nousee lähellä sijaitsevista Myyrmäen monista urheilumahdollisuuksista.

Suunnittelukilpailun tavoitteena on rakentaa Myyrmäkeen urheilupuiston viereen korkeatasoinen ja liikunnallisuutta painottava asuinkortteli, jossa kohtaavat eri-ikäiset aktiiviset asukkaat ja virikkeellinen toimintaympäristö. Hankkeesta halutaan luoda malliesimerkki purkavasta saneerauksesta, jossa uudistetaan kokonaista asuntokantaa monipuolisesti. Kilpailussa huomioidaan myös yhteisöllisyys ja yhteiskäyttöisyys. Kortteleista tulee suunnitella arkkitehtuuriltaan vaihtelevia, monipuolisia ja kerroksellisia kaupunkikortteleita. Pihasuunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten käyttäjien tarpeet, monilajinen kasvillisuus ja kaupunkiviljelymahdollisuus. Länsi-itä-suuntainen kevyen liikenteen reittiyhteys Liesikujalta urheilupuistoon on tärkeä ja sitä vahvistetaan. Suunnittelualueen eteläosaan sijoitetaan kaupungin yleinen leikkialue. Pysäköinnin suunnittelun lähtökohtina tulee olla liikenteellinen turvallisuus, sujuvuus sekä kustannustehokas toteutus. Voittaneen ehdotuksen tekijät saavat osto-oikeuden alueen tontteihin.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vaskivuorentiehen, etelässä Kivikaudenpuiston viheralueeseen ja Liesikujan eteläpuoliseen asuinkortteliin, idässä Meripihkapolun viereiseen asuinkortteliin ja lännessä Raappavuorentiehen. Alueen kaavamuutos on käynnistynyt syksyllä 2018, ja kilpailun tulos otetaan huomioon alueen kaavoituksessa. Suunnittelukilpailu käynnistyy tammikuussa 2019 ja tulos selviää kevään aikana, asia 12.

Nähtäville esitettäviä asemakaavamuutoksia:

Asemakaavamuutos Myyrmäki / Louhelantie, Haltiantie ja Eräkuja
Päivitetyllä asemakaavamuutosehdotuksella As Oy Kaarenhaltia ja Louhelan Huolto Oy hakevat Louhelaan kahden uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon, liike- ja toimistotilojen, talousrakennuksen ja huoltorakennuksen rakentamista. Uusia asuntoja tulisi 195 kpl, asia 8

Asemakaavamuutos Ylästö / Backaksen kartano
Asemakaavamuutoksella halutaan taata kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan Backaksen kartanoympäristön suojelu, sallia hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistaa liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen, asia 11

Asemakaavamuutos Nikinmäki / Harrikuja
Kaavamuutos sallii useita pientalotyyppejä Pohjoisen Nikinmäentien varteen. Alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Lisäksi piharakennuksen suojelumerkintää täydennetään Jokivarren vanhan koulun tontilla. Viheralueen määrä lisääntyy Karppipuistossa ja pienenee hieman Siimapuistossa, asia 13

Asemakaavamuutos Viertola / Peltolantie 9
Kaavamuutos mahdollistaa uuden 5-6- -kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen nykyisen pysäköintialueen paikalle. Osa sisäpihasta katetaan ja autopaikat sijoitetaan pihakannen alle, asia 15

Asemakaavamuutos Viinikkala / Katriinantie 3
Alueella kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakentamisen korttelialuetta enintään kahteen kerrokseen. Alueella oleva lentomelu rajoittaa käyttöä niin, että asuintiloja ei alueelle sallita, asia 17

Asemakaavamuutos Ylästö / Ansatie 1
Kaavamuutoksella ja rakennusoikeuden määrän lisäämisellä mahdollistetaan kiinteistöllä vuodesta 2005 alkaen toimineen Motonet-myymälän yhteyteen toteutettava toimistorakennus sekä autojen huolto- ja rengaspalveluiden tiloja, asia 19.

Asemakaavamuutos Martinlaakso / Kivivuorenkuja 1 – 3
Asunto Oy Kivivuorenkuja 1 / Kojamo Oyj ja Asunto Oy Kivivuorenkuja 3 / Kojamo Oyj hakevat purkavaa saneerausta, jolloin kolmen purettavan kolmekerroksisen kerrostalon tilalle rakennettaisiin viisi kpl 6–14 -kerroksista kerrostaloa. Yksi kuusikerroksinen kerrostalo kunnostettaisiin, asia 21.

Asemakaavamuutos Myllymäki / Vehkalan länsipuoli
Asemakaavalla alue osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi, liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi, suojaviheralueeksi sekä katualueeksi, asia 25.

Asemakaavamuutos Myyrmäki / Korutie
Vantaan kaupunki hakee Korutie 1:n hoitokodin laajennusta sekä asuinkerrostalojen rakentamista Korutie 3:n tontille ja Korupuistoon, asia 26.

Asemakaavamuutos Länsimäki / Länsimäen päiväkoti
Tarpeeton metroradan aluevaraus muutetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi ja lähivirkistysalueeksi. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi päiväkotitontti Länsimäkeen. Uusi lähivirkistysalue liitetään viereiseen Juoksuhaudanpuistoon, asia 27.

Asemakaavamuutos Myyrmäki / Kelokuusen päiväkoti
Asemakaavalla mahdollistetaan kaksikerroksisen päiväkodin rakentaminen tontille nykyisen koira-aitauksen kohdalle. Koirapuistolle etsitään korvaava sijainti läheiseltä virkistysalueelta. Liito-oravan kolopuu, olemassa olevaa metsää, ulkoilureitti sekä avo-oja ja johtokujat säilyvät lähivirkistysalueella, asia 28.

Kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi esitettäviä kaavamuutoksia:

Asemakaavamuutos Tikkurila / Veturipolku
Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa purettavan kerrostalon ja päiväkodin paikalle tontit kuudelle asuinkerrostalolle ja uudelle päiväkodille. Ratarampin pysäköintialueelle mahdollistetaan pysäköintitalo ja sähköautojen latauspiste muuntamoineen, asia 24.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter