Backaksen kartanon päärakennus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Backaksen kartanoalueen kaavaehdotusta

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa nähtäville Backaksen kartanoalueen asemakaavaehdotuksen, asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttijakoehdotuksen. Muutoksilla halutaan taata kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan Backaksen kartanoympäristön suojelu, sallia suojelualueelle hieman uudisrakentamista sekä mahdollistaa liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Pakkalan ja osittain myös Ylästön kaupunginosissa sijaitseva kaava-alue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakenteet, rakennukset pihapiireineen ja puistoineen sekä maisemallisesti merkittävät kujanteet, pensasaidanteet ja yksittäispuut on määritelty säilytettäviksi. Alueella tapahtuva rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin.

Asemakaavaehdotuksessa rakennukset suojellaan Uudenmaan ympäristökeskuksen vuonna 1998 tekemän suojelupäätöksen mukaisesti lukuun ottamatta sahaa, joka on palanut, ja pihattosikalaa, jonka kunto on todettu erittäin huonoksi. Lisäksi suojellaan kellari ja vanhempi vesisäiliö sekä kartanopuiston maisemallisia ominaispiirteitä, kuten puuyksilöitä, puurivejä, näkymäyhteyksiä ja historiallisia tielinjauksia. Myös muinaismuistoalueiden rajoja tarkennetaan ja Krakanojan varsi osoitetaan luonnonsuojelualueeksi asemakaavan alueella. Liikkumisen reittejä selkiytetään ja uudisrakentaminen sijoitetaan siten, että sillä voidaan tukea vanhojen rakennusten uudiskäyttöä. Rakennussuojelualueelle on mahdollista sijoittaa lähi-, ravintola- ja viihdepalveluita, liike- ja toimistotiloja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työ-, kerho-, majoitus- ja kulttuuritiloja, varastoja sekä tarkemmin määriteltynä asumista, asia 11.

Muita nähtäville asetettavia kaavamuutoksia, joista lisätietoa ennakkotiedotteessa:

 • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Louhelantie, Haltiantie ja Eräkuja, asia 8
 • Asemakaavamuutos Nikinmäki / Harrikuja, asia 13
 • Asemakaavamuutos Viertola / Peltolantie 9, asia 15
 • Asemakaavamuutos Viinikkala / Katriinantie 3, asia 17
 • Asemakaavamuutos Ylästö / Ansatie 1, asia 19
 • Asemakaavamuutos Martinlaakso / Kivivuorenkuja 1 – 3, asia 21
 • Asemakaavamuutos Myllymäki / Vehkalan länsipuoli, asia 25
 • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Korutie, asia 26
 • Asemakaavamuutos Länsimäki / Länsimäen päiväkoti, asia 27
 • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Kelokuusen päiväkoti, asia 28.

Lisäksi lautakunta päätti mm.:

 • merkitä tiedoksi, että kaupunki osallistuu Myyrmäen Kivikirveenkujan kiinteistönomistajien järjestämään Myyr Yorkin sporttikortteleiden aluesuunnittelukilpailuun, jonka tulos otetaan huomioon alueen kaavoituksessa. Aiheesta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 12
 • esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Tikkurila / Veturipolku asemakaavamuutoksen, asia 24.

Asia 34 Kuusijärven ulkoilualue -nimisen lähivirkistysalueen osan, suojaviheralueen ja Prinsessantie -nimisen katualueen lunastustoimituksen tiedoksi merkitseminen jätettiin pöydälle. Asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai pienin teknisin muutoksin. Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter