Kolme päiväkotia, koulu ja nuorisotila kasvaville alueille

Kaupunginhallitus hyväksyi Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotilan, Atomin sekä Kivistön Ruusupuun ja Uomarinteen päiväkotien tarveselvitykset. Aviapoliksessa päiväkoti- ja perusopetusikäisten sekä nuorten määrät kasvavat, kun alueen asuntorakentaminen on päässyt vauhtiin. Alueen nykyiset peruskoulut ja päiväkodit sijaitsevat Kehä III:n eteläpuolella, eivätkä ne riitä vastaamaan päivähoitoikäisten ja kouluikäisten määrän kasvuun.

Ruusunpuun päiväkoti tarvitaan vastaamaan varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen voimakkaasti kasvavalla Kivistön suuralueella. Väestöennusteen mukaan päiväkoti-ikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2021 noin 400 lapsella. Päiväkoti toteutetaan kaupungin omana hankkeena, koska kaksi edellistä alueelle valmistunutta päiväkotia ovat yksityisiä.

Myyrmäessä varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa kymmenessä vuodessa 510 lapsella. Päiväkoti tehdään ns. moduulikonseptilla, jossa tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella.

Myönteiseen erityiskohteluun 6 miljoonaa euroa

Kaupunginhallitus hyväksyi myönteisen erityiskohtelun ohjelman, jonka on tarkoitus vähentää hyvinvointieroja kohdentamalla resursseja ja tukitoimia sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Alueellisesti parannetaan viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä kohdennetaan palveluja ja tukitoimia näille alueille. Lisäksi ohjelmassa on toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi. Ohjelma toteutetaan vuosina 2019–2021 ja sen toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä kuusi miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti asettaa seuraavat asemakaavat nähtäville

Backaksen kartanon asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Nikinmäken Harrikujan asemakaava täydentää Pohjois-Nikinmäen aluetta kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella. Uusi asuinkortteli muodostuu Pohjoisen Nikinmäentien varteen. Ikäihmisten palvelutalon tontti rakennusoikeudella sijaitsee Täkytien ja Harrikujan risteyksessä osittain yksityisellä maalla. Jokivarren vanhan koulun tontilla täydennetään piharakennuksen suojelumerkintä. Rakennusoikeudet eivät muutu. Viheralueen määrä lisääntyy Karppipuistossa ja pienenee hieman Siimapuistossa.

Viertolan Peltolantie 9 kaavoitetaan uusi asuinkerrostalo nykyisen pysäköintialueen paikalle. Kerrostalo on 5−6 kerroksen korkuinen. Osa sisäpihasta katetaan ja autopaikat sijoitetaan pihakannen alle.

Viinikkala, Katriinantie 3 kaava-alue käsittää osan korttelia, joka on jäänyt aiemman asemakaavoituksen ulkopuolelle. Alue täydentää jo aiemmin kaavoitettua laajaa korttelia teollisuus- ja varastorakentamisella enintään kahdessa kerroksessa.

Ylästön Ansatiellä tien pohjoisosuuden länsireuna liitetään osaksi Ansatie 1:n kiinteistöä, jonka pääkäyttötarkoitus muutetaan vastaamaan kiinteistölle v. 2005 rakennettua vain paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikköä. Lisärakennusoikeutta osoitetaan uutta toimistorakennusta sekä autojen huolto- ja rengaspalveluiden tiloja varten.

Martinlaakso, Kivivuorenkuja 1 - 3 tehdään purkavaa saneerausta. Purettavaksi tulee kolme kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennettaisiin viisi 6–14 -kerroksista kerrostaloa. Yksi kuusikerroksinen kerrostalo kunnostetaan. Rakennuksista tulee keskenään erilaisia ja ne sijoittuvat lähelle rautatieasemaa ja kauppakeskusta.

Myllymäessä Vehkalan länsipuolella osoitetaan 19,7 hehtaarin alue toimitilarakennusten korttelialueeksi, liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi, suojaviheralueeksi sekä katualueeksi. Asemakaavan muutoksella pieni osa voimassa olevan kaavan mukaista puistoa liitetään osaksi katualuetta. Kaavatyö kohdistuu kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa neljä työpaikkatonttia.

Ratikka kärkeen seudun liikennesuunnittelussa

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle lausunnon antamista HSL:lle MAL2019 suunnitelmaluonnoksesta ja sen vaikutusten arviointiselostuksesta. Vantaan esittää, että Vantaan ratikka Mellunmäestä Tikkurilan kautta lentokentälle toteutetaan 2020-luvulla siten, että valtio sitoutuu omalta osaltaan hankkeen suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin.

Maakuntakaava tukee kaupunkirakennetta ja joukkoliikenteen kehittämistä

Vantaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle lausunnon antamista Uuden maakuntakaavasta, jonka laadinnalle nähdään selkeä tarve. Voimassa olevat kaavat muodostavat varsin vaikeasti tulkittavan ja monimutkaisen yhdistelmän. Kaava tukee pääkaupunkiseudun verkostomaisen kaupunkirakenteen ja joukkoliikenteen kehittymistä, koska se ohjaa kasvua uusien poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Julkaistu: 17.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter