Opetuslautakunnassa sivistystoimen käyttösuunnitelma

Opetuslautakunnalle esitetään kokouksessaan 21.1. hyväksyttäväksi sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tehtiin sivistystoimen käyttötalouteen vaikuttavia erillispäätöksiä, jotka lautakunnan tulee hyväksyä. Merkittävimmät valtuuston lisäykset liittyvät kolmiportaisen tuen toimenpiteisiin, sisäilmaltaan puhtaan tilan selvitykseen ja varhaiskasvatuksen psykologipalveluiden pilotointiin. Lisäksi käyttötalousosassa talousarvioesitykseen on lisätty noin 3 miljoonaa euroa sivistystoimen henkilöstön lomapalkkoihin. Lisäys johtuu kunta-alaa koskeneen kilpailukykysopimuksen päättymisestä. Lisäksi esitykseen on lisätty noin 3,5 miljoonaa euroa palkkaratkaisun järjestelyvaraeriin.

Opetuslautakunta saa päätettäväksi Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuodelle 2019 – 2020. Lisäksi opetuslautakunta päättää perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustuksista vuonna 2019. Lautakunnalle esitetään lisäystä Vantaan kansainvälisen koulun opetussuunnitelmaan. Koulun opetussuunnitelmaan esitetään lisäystä niin, että 6-luokkalaisten opetus järjestettäisiin jatkossa aineenopettajien antamana aineenopetuksena.

Lautakunnassa käsitellään Ruusuvuoren koulun tilamuutoksia. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi päivätty hankesuunnitelma ja tavoitehinta. Hankesuunnitelma koskee Ruusuvuoren koulun suunniteltuja tilamuutoksia ja kunnostustöitä mm. kirjastossa, ruokalassa, käytävätiloissa. Myös sisäpihaa kunnostettaisiin. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Opetuslautakunta saa käsiteltäväksi asemakaavan ja sen muutosehdotuksen Vehkalan Myllymäessä. Asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on ollut, että alueelle kaupungin omistukseen jäävälle tontille olisi mahdollista sijoittaa ammattiopisto Varian tiloja. Sivistystoimi pitää suunniteltua tonttia Vantaan ammattiopisto Varian toimintojen laajuuden kannalta haasteellisena. Opetuslautakunta päättää asemakaavaan ja asemakaavamuutosehdotukseen liittyvän lausunnon antamisesta maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter