Opetuslautakunta hyväksyi sivistystoimen käyttösuunnitelman 2019

Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.1. sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2019 opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tehtiin sivistystoimen käyttötalouteen vaikuttavia erillispäätöksiä, jotka lautakunnan tulee hyväksyä. Merkittävimmät valtuuston lisäykset liittyvät kolmiportaisen tuen toimenpiteisiin, sisäilmaltaan puhtaan tilan selvitykseen ja varhaiskasvatuksen psykologipalveluiden pilotointiin. Lisäksi käyttötalousosassa talousarvioesitykseen on lisätty noin 3 miljoonaa euroa sivistystoimen henkilöstön lomapalkkoihin. Lisäys johtuu kunta-alaa koskeneen kilpailukykysopimuksen päättymisestä. Lisäksi esitykseen on lisätty noin 3,5 miljoonaa euroa palkkaratkaisun järjestelyvaraeriin.

Opetuslautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuodelle 2019 – 2020. Lautakunta jätti asiasta (kohta 11) yksimielisesti pöytäkirjalausuman: ” Koulujen oppilasmääriä tulee tarvittaessa tarkastella oirekyselyn koulukohtaisten tietojen perusteella”.

Lisäksi opetuslautakunta päätti esityksen mukaisesti myöntää perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustuksia vuonna 2019 iltapäivätoiminnan palveluntuottajille, jotka ovat tehneet sopimuksen iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Tällä hetkellä voimassa olevia sopimuksia on 22 eri iltapäivätoiminnan palveluntuottajan kanssa.

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti lisäyksestä Vantaan kansainvälisen koulun opetussuunnitelmaan. Koulun 6.-luokkalaisten opetus järjestetään jatkossa aineenopettajien antamana aineenopetuksena.

Lautakunta päätti Ruusuvuoren koulun tilamuutoksia. Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti päivätyn hankesuunnitelman ja tavoitehinnan. Hankesuunnitelma koskee Ruusuvuoren koulun suunniteltuja tilamuutoksia ja kunnostustöitä mm. kirjastossa, ruokalassa, käytävätiloissa. Myös sisäpihaa kunnostettaisiin. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Opetuslautakunta päätti esityksen mukaisesti antaa lausunnon Vehkalan Myllymäen asemakaavaan ja asemakaavamuutosehdotukseen maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle.
Asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on ollut, että alueelle kaupungin omistukseen jäävälle tontille olisi mahdollista sijoittaa ammattiopisto Varian tiloja. Sivistystoimi pitää suunniteltua tonttia Vantaan ammattiopisto Varian toimintojen laajuuden kannalta haasteellisena.

Lautakunnalle annettiin tiedoksi, että Vantaan ammattiopisto Varia on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöstä järjestämisluvan yhteensä viiteen uuteen englanninkieliseen perus- ja ammattitutkintoon 1.1.2019 alkaen: ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, ruokapalvelujen ammattitutkinto, matkailualan perustutkinto, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto ja logistiikan perustutkinto. Lupa englanninkielisiin tutkintoihin myönnettiin osaamis- ja työvoimatarpeen perusteella. Tämän myötä Varian englanninkielinen opetus laajenee.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 21.1.2019 
(muokattu: )