Lähimetsäopas ja lapsia Soltorpin luontopolulla

Ympäristölautakunta tutustui menneen lähiluontovuoden ohjelmaan

Ympäristölautakunta merkitsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan tiedoksi Lähimetsien teemavuosi 2018 -raportin. Lähiluontoon liittyviä teemavuosia on vietetty Vantaalla vuodesta 2015 alkaen ja teemavuosikäytännön vakiinnuttaminen on kirjattu kaupungin strategiaan. Vuonna 2018 teemana oli edellisvuoden tapaan Vantaan lähimetsät, joskin viime vuonna keskityttiin erityisesti korpiin ja muihin soihin.

Lähiluonnon teemavuosilla luodaan, vahvistetaan ja tuetaan vantaalaisten luontosuhdetta, joka on tie kohti vastuullista ja kestävää elämäntapaa. Lähimetsävuosien tavoitteena on lisäksi ollut turvata lähimetsien luonnon monimuotoisuutta, nostaa lähimetsien arvoa, merkitystä ja tunnettavuutta sekä arvioida niiden hoidon tarvetta.

Lähimetsien teemavuotta 2018 vietettiin monin eri tavoin:

 • Toukokuussa Vantaan ympäristökeskus järjesti yhdessä metsähallituksen kanssa kansallispuistoon Sipoonkorpipäivän, joka keräsi paikalle noin 120 alueen historiasta, suunnitelmista ja luontomatkailumahdollisuuksista kiinnostunutta
 • Vuoden aikana toteutettiin vantaalaisten metsämuistojen keräyskampanja, josta kootaan näyttely Vantaa-infoihin vuoden 2019 alussa ja jonka aineistoja kaupunginmuseo hyödyntää omassa kampanjassaan
 • Kaupunki avasi syyskuussa lasten toiminnallisen luontopolun Soltorpin luonnonsuojelualueelle
 • Ympäristökeskus julkaisi oppaan jokamiehenoikeuksista
 • Vantaa-infoissa järjestettiin useita näyttelyitä lähiluontoon liittyen, muun muassa Kuusijärvi porttina Sipoonkorpeen, Lähimetsä ja hyötyliikunta sekä Lasten luontopolun piirrosnäyttely
 • Lähimetsäoppaat järjestivät kahdeksat vieraslajien kitkentätalkoot ja lukuisia luontoretkiä.

Vuonna 2019 Lähiluontovuoden teemana ovat ötökät. Lisätietoja Ötökkävuodesta: www.vantaa.fi/otokkavuosi

Lisäksi lautakunnan kokouksessa päätettiin mm. 

 • lakkauttaa Uudenmaan ELY-keskuksen esityksen mukaisesti Vaaralassa sijainneen luonnonmuistomerkin rauhoitus, asia 5
 • merkitä tiedoksi Vantaan luontoretkien 2018 raportti, asia 7
 • antaa Uudenmaan ELY-keskukselle lausunto Remeo Oy:n Vantaan jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lautakunta lausui hankkeen arviointiohjelmasta syyskuussa, asiasta enemmän syksyn kokouksen päätöstiedotteessa. Arviointiselostuksen osalta lautakunta on edelleen huolissaan alueen kasvavasta ympäristöhaittakuormasta, ja lausuntoesitykseen tehtiin vielä tiukennus, jonka tarkka sanamuoto tulee pöytäkirjaan, asia 8
 • antaa Uudenmaan ELY-keskukselle lausunto YIT Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lautakunnan mukaan hankkeen luontovaikutukset vaikuttavat jäävän vähäisiksi, mutta ympäristön asukkaisiin kohdistuisi suuria kielteisiä vaikutuksia eivätkä näiden vaikutusten estämiseen arviointiselostuksessa esitetyt keinot vakuuta konkreettisten esimerkkien puuttuessa. Lausuntoesitykseen tehtiin lisäys, että hanketta ei edellä mainitusta syystä tule toteuttaa ennen kuin vaikutusten estämiseen on esitetty riittävät keinot, asia 9
 • antaa esityksen mukainen lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Okmetic Oy:n ympäristölupapäätöstä koskevassa valitusasiassa, asia 10.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan. Esityslista, ja pöytäkirja julkaisemisen jälkeen, löytyy osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi  

Julkaistu: 23.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter