Kaupunkisuunnittelulautakunnassa pientaloalueen kaavamuutos Korsossa

Lautakunta saa 6.5. kokouksessaan käsiteltäväkseen kaavamuutoksen, joka mahdollistaa Naakkamäen pientaloalueen täydennysrakentamisen sekä kaupungin omistaman maaomaisuuden hyödyntäminen monipuolisen asuntotarjonnan turvaamiseksi. Lautakunnalle esitetään kaavamuutoksen etenemistä kaupunginhallitukseen ja siitä edelleen nähtäville.

Kaavamuutosalue sijaitsee Korson, Vierumäen ja Vallinojan kaupunginosissa. Kaakossa alue rajautuu Lehmustontiehen, koillisessa Kirvisenkujaan, Kirvisenpolkuun ja Tussinkosken luonnossuojelualueen ulkorajoihin. Luoteessa aluetta rajaa Naakkatien eteläpuolen tontit ja lounaassa Korppipuiston ulkorajat.

Kaavamuutoksella täydennetään jo rakennettua pientaloaluetta Lehmustontien varteen sijoittuvilla asuinrakennusten korttelialueilla, uuden Korkinmäentien varren asuinpientalojen korttelialueilla sekä alueen sisään jäävillä erillispientalojen korttelialueilla. Päiväkodille varataan paikka nykyisen Korppipuiston alueelta. Alueen rakennusoikeus on muutoksen jälkeen yhteensä 39 289 k-m², josta 37289 k-m² on asumiselle. Liikenne täydennettävälle alueelle järjestetään uuden rakennettavan Korkinmäentien ja aluetta kiertävän uuden Kiurunkierron kautta. Kulku Naakkamäen pohjoispuoliselle pientaloalueelle osoitetaan Korkinmäentien kautta, osan nykyisestä Naakkakujasta muuttuessa kevyen liikenteen reitiksi. Asemakaavamuutoksessa huomioidaan muutosalueella sijaitsevat arvokkaat luontoalueet, ekologiset käytävät sekä seudulliset virkistysreitit. Suojeltaviksi merkitään Tussinkosken alue sekä Lehmuston tilan rakennuksia, asia 11.

Lisätiedot: aluearkkitehti Vesa Karisalo, p. 040 7507339

Muita nähtäville esitettäviä asemakaavamuutoksia

 • Asemakaavamuutos Hakkila / Rusokallio 1. Kaavamuutos mahdollistaa Rusokallion lähivirkistysalueen ja viereisen korttelin välisten rajojen muuttamisen, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien pienteollisuus- ja toimitilarakennusten rakentamisen sekä rakennusten enimmäiskorkeutta nostamisen, asia 14
 • Asemakaavamuutos Martinlaakso / Raappavuorentie. Kaavamuutos mahdollistaa Raappavuorentien oikaisemisen ja siihen liittyvän Martinlaaksontien liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisen liittymän parantamisen. Nykyinen kadun linjaus on liian lähellä tulevaa risteysaluetta, asia 16.

Hyväksyttäväksi esitettävät kaavamuutokset:

 • Asemakaavamuutos Länsimäki. Tarpeeton metroradan aluevaraus muutetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi ja lähivirkistysalueeksi. Kaavamuutos mahdollistaa uuden päiväkotitontin Länsimäen kaupunginosaan, asia 18
 • Asemakaavamuutos Koivuhaka / Tikkurilantie 88. Kaavamuutos mahdollistaa neli- ja kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon ja liiketilojen rakentamisen tontille, asia 19
 • Asemakaavamuutos Nikinmäki / Harrikuja. Kaavamuutos mahdollistaa Pohjois-Nikinmäen täydentymisen kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella. Uusi asuinkortteli muodostuu Pohjoisen Nikinmäentien varteen. Ikäihmisten palvelutalon YSAA-tontti sijaitsee Täkytien ja Harrikujan risteyksessä, osittain yksityisellä maalla. Jokivarren vanhan koulun tontti täydentyy piharakennuksen suojelumerkinnällä. Rakennusoikeudet eivät muutu. Viheralueen määrä lisääntyy Karppipuistossa ja pienenee hieman Siimapuistossa, asia 20
 • Asemakaavamuutos Myllymäki / Vehkalan aseman länsipuoli. Kaavamuutoksella osoitetaan 19,7 hehtaarin alue toimitilarakennusten korttelialueeksi, liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi, suojaviheralueeksi sekä katualueeksi. Pieni osa voimassa olevan kaavan mukaista puistoa liitetään osaksi katualuetta, asia 21.

Esityslistalla lisäksi muun muassa

 • Lausunto Uusimaa 2050 -maakuntakaavaehdotuksesta, asia 8
 • Lausunto Tuusulan yleiskaava2040 -ehdotuksesta, asia 9
 • Myyr York Downtown suunnittelukilpailun tulokset, asia 10
 • Tonttivaraus Myllykylän kaupunginosaan SRP Veripalveluille ja Hartela Etelä-Suomi Oy:lle Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun päätoimipaikan kehittämistä ja rakentamista varten, asia 23.
 • Vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleiset vuokrausperiaatteet, asia 24.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 2.5.2019 
(muokattu: )