Opetuslautakunta hyväksyi päivitetyn Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman

Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.5. Vantaan päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2019 alkaen. Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vastaamaan 1.1.2019 voimaan tulleita kansallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.

Vantaan uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on päivitetty muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin, toimintasuunnitelmien ja pedagogisen dokumentoinnin, kiusaamisen ennaltaehkäisyn, kehotunnekasvatuksen ja turvataitojen, vuorohoidon sekä varhaiskasvatuksen toimintamuotojen osuuksia. Suunnitelman työstämisessä ja työpajatyöskentelyssä on ollut laajasti mukana varhaiskasvatuksen henkilöstö. Varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat kommentoineet suunnitelmaan liittyvää aineistoa kyselyn ja sosiaalisen median kommentoinnin välityksellä.

Lautakunta hyväksyi osaltaan Länsimäen ja Uomarinteen päiväkotien hankesuunnitelmat. 192 lapselle varattava Länsimäen päiväkoti on suunniteltu sijoittuvaksi Kehä II:n ja Lahdenväylän risteyksen koillispuolelle osoitteeseen Vartiotie 9b. 128 lapselle varattava Uomarinteen kaksikerroksinen päiväkoti on suunniteltu sijoittuvan Myyrmäkeen osoitteeseen Virtakuja 3, josta purettaisiin Uomarinteen koulun pikkukoulun rakennus. Päivitetty tavoitehinta Länsimäen päiväkodin rakennushankkeelle on 8,5 miljoonaa euroa ja Uomarinteen päiväkodille 6,25 miljoonaa euroa. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen hankesuunnitelmat menevät teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Lautakunta sai tiedoksi sivistystoimen vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Opetuslautakunta hyväksyi esityksen Koivukylän kirjaston toiminnan siirtämisestä uuteen toimitilaan. Kirjaston muuttoa käsitellään vielä kaupunginhallituksen kokouksessa 20.5. Mikäli asia etenee, muuttaa Koivukylän kirjasto uuteen toimitilaan Kauppakeskus Koivukeskukseen (Ojalehdonkuja 1) syksyllä 2019.

Opetuslautakunta sai tiedoksi selvityksen digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksesta ja esitykset tutkimuksen jatkotoimenpiteistä. Vantaan kaupunki tilasi digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksen Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskukselta vuonna 2015 kun Vantaan kaupunki oli tehnyt 16 200 tablettitietokoneen hankinnan päiväkoteihin, kouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin. Tutkimuksella selvitettiin vuosien 2015-2018 aikana laitteiden käyttötarkoituksia, käytön määrää, käyttötaitoja ja tarpeita opetus- ja kasvatushenkilöstön tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen kehittämiseen. Seurantatutkimuksen tuloksia arvioitaessa on huomioitava, että teknologian ja sen käytön nopean kehittymisen vuoksi lasten ja nuorten digitaalisen oppimisen tilanne on tutkimusaineiston keruun jälkeen merkittävästi muuttunut.

Tutkimuksen mukaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen määrä ja käyttötarkoitukset vaihtelivat Vantaan esiopetuksessa, kouluissa, lukioissa ja ammattiopisto Variassa muun muassa lapsen, nuoren tai opettajan kiinnostuksesta riippuen. Lukioissa opiskelijoiden teknologiataidot vaihtelivat lukioittain ja eri oppiaineiden välillä. Opiskelijoiden digitaalisten laitteiden käyttötaidot olivat osalla vaatimattomiakin. Kasvatus- ja opetushenkilöstö koki digitaalisten työvälineiden hyödyntämisen ja työtapojen kehittämisen pääosin myönteisenä, mutta moni koki pedagogisen digiosaamisensa riittämättömäksi laitteiden tehokkaan hyödyntämisen kannalta.

Digitaalisten työvälineiden käyttö on tutkimuksen aloituksen jälkeen kehittynyt niin, että tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään kasvatuksessa ja opetuksessa huomattavasti laajemmin kuin vuonna 2015. Työskentelykulttuuria ja -tapoja on kehitetty ja tietotekniikan opetus on osa Vantaan esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita. Myös henkilöstön osaaminen ja tuki tietotekniikan hyödyntämisessä ovat kehittyneet. Esimerkiksi Vantaan lukioissa on tällä hetkellä 13 koulutettua tietotekniikan mentoriopettajaa ja parikymmentä digiopetuksen vertaistukea antavaa tieto- ja viestintätekniikan tukihenkilöä. Perusopetuksessa opettajia tuetaan järjestämällä säännöllisiä koulutuksia, ja lisäksi perusopetuksen 31 tutoria toimivat muiden opettajien vertaistukena.

Jokaisessa päiväkodissa on oma tuutori ja tieto- ja viestintätekniikan yhdyshenkilö. Tuutori opastaa tieto- ja viestintäteknologian pedagogisessa käytössä ja tukihenkilö laitteiden peruskäytössä. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on 16 gurupedagogia, jotka jakavat osaamistaan tuutoreille vertaisopettamisen keinoin. Nykyisin esiopetusyksiköt huomioivat lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat laitteiden käyttöön. Esiopetuksessa tablettien opetussisällöt valitaan lasten erilainen osaaminen huomioiden. Perusopetuksessa digitaalisen materiaalin monipuolinen käyttö on lisääntynyt ja oppiaineiden väliset erot tasaantuneet. Lukioissa opiskelijoille järjestetään ohjattuja tilaisuuksia ja harjoituksia digitaalisiin koeympäristöihin tutustumiseksi.

Digitaalisen oppimisen tutkimusraportti, esiopetus
Digitaalisen oppimisen tutkimusraportti, perusopetus
Digitaalisen oppimisen tutkimusraportti, lukiot
Digitaalisen oppimisen tutkimusraportti, Varia

Helsingin yliopiston arviointikeskus esitteli myös lautakunnalle tiedoksi selvityksen oppimisen arvioinnin tutkimuksesta vuodelta 2018. Vantaan kaupungin perusopetus on teettänyt oppimaan oppimisen arviointeja Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksella vuosina 2010, 2013 ja 2016. Tutkimuksen avulla pyritään mittaamaan vantaalaiskoulujen ja luokkien oppimisen tasavertaisuutta ja osaamistason kasvua. Tutkimuksen totutus tulee Vantaan perusopetuksen tavoitetta edistää kaupungin koulutuksellista tasa-arvoa osana asukkaiden hyvinvointia.

Tutkimustulosten perusteella Vantaan koulutuspolitiikka vaikuttaa onnistuneelta, sillä mikään alue ei ole huonompi tai parempi kuin toinen. Vantaalaiskoulut ovat oppilaiden tietojen ja taitojen sekä omaksuttujen asenteiden suhteen hyvin tasaisia.

Kuudennella ja yhdeksännellä luokalla tytöt suoriutuivat poikia paremmin monilukutaidon, luetun ymmärtämisen ja matemaattisen ajattelun tehtävissä. Poikien lukutaitoon onkin syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi valitsemalla opetukseen heitä kiinnostavia tekstejä. Tuloksissa todetaan myös, että koska oppilaan asenteet vaikuttavat oppimistuloksiin, oppilaita tulee ohjata tiedostamaan oppimiseen liittyvät asenteensa.

Oppimisen arvioinnin raportti

Lautakunnan esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.5.2019 
(muokattu: )