Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli osavuosikatsauksen ja Apotin käyttöönoton tilannetta

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tiedokseen kokouksessaan 13.5. sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ensimmäinen osavuosikatsauksen vuodelta 2019. Katsauksessa käsitellään käyttösuunnitelman toteutumista toiminnan, talouden, asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden osalta sekä arvioidaan talousarvion toteutumista koko vuoden ajalta. Merkitessään osavuosikatsauksen tiedoksi lautakunta esitti huolensa siitä, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ennusteensa mukaan pääse kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi talousarvio ylittynee menojen osalta 10,1 miljoonaa euroja ja tulot alittunevat 1,4 miljoonaa euroa. Lautakunta edellyttää tehtäväksi selvityksen siitä, voidaanko toimintatapoja uudistamalla ja määrärahoja tarkistamalla saavuttaa asetetut tavoitteet.

Apotti- asiakas ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto sosiaali- ja terveystoimen palveluissa

Lautakunnalle esiteltiin uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin käyttöönoton tilannetta. Järjestelmä otettiin käyttöön Vantaan sosiaali- ja terveystoimessa lauantaina 11.5. kello 4.00. Apotin käytön alkuvaiheessa on ilmennyt joitakin haasteita esimerkiksi kotihoidon palveluissa, perhepalvelun prosesseissa sekä mobiililaitteiden toiminnassa. Esiin tulleita ongelmia ollaan kuitenkin jo korjattu tehokkaasti. Lisäksi jotkin prosessit vaativat vielä sujuvoittamista. Ymmärrettävästi uusi toimintalogiikaltaan erilainen järjestelmä vaatii myös vielä käytön opettelua ja ylipäätään uuteen järjestelmään totuttelua. Maanantain 13.5. aikana järjestelmää käytti yhtäaikaisesti yli 1 000 sote-asiantuntijaa. Käyttöönotto ja käyttöönoton tehostettu seuranta ja tuki Vantaalla jatkuu.

Yksinäiset vanhukset Vantaalla -selvitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tiedoksi selvityksen ikäihmisten kokemuksista yksinäisyydestä sekä siitä, millä keinoin yksinäisyyttä voitaisiin lieventää. Selvitys on osa Vantaan kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2018 – 2022.

Toimenpiteinä yksinäisyyden lieventämiseksi ehdotetaan kuntouttavan päivätoiminnan, alueellisen toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan lisäämistä ja kehittämistä, jalkautuvaa työtä ikääntyneiden pariin sekä yhteistyön kehittämistä järjestöjen, seurakunnan ja kaupungin toimijoiden kesken.

Toimenpide-esitykset käsitellään kaupungin talousarviovalmistelun yhteydessä.

Lautakunnan esityslista/pöytäkirja ja liitteet kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter