Tonttien vuokrasopimusten uusimiselle pelisäännöt

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi erillispientalotonttien – yhden ja kahden asunnon tonttien - vuokrasopimusten uusimistilanteissa käytettävät yleiset periaatteet. Uusimistilanteessa vanhan vuokrasopimusten tilalle solmitaan uudet vuokrasopimukset. Vuokralaisella on etuoikeus vuokra-ajan päättyessä saada vuokra-alue uudelleen vuokralle edellyttäen, että vuokralainen on täyttänyt vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteet ja alue on tarkoitus vuokrata vastaavaan käyttötarkoitukseen.

Kaupungilta vuokrattuja pientalotontteja on noin 450 kappaletta. Useimmissa sopimuksissa vuokra-ajat ovat olleet 50 vuotta ja ensimmäiset vuokrasopimukset päättyvät vuonna 2023. Vuonna 2023 päättyvissä sopimuksissa on ehto, jonka mukaan kaupunki on velvollinen tiedottamaan vuokrasopimusten uusimisesta ja uusista vuokrausehdoista kolme vuotta ennen sopimusten päättymistä. Siksi nyt on ajankohtaista päättää vuokrasopimusten uusimisperiaatteet.

Vantaalla rakennusmaan arvo on noussut huomattavasti vuosikymmenten aikana, joten vuokratasoa on syytä tarkistaa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä maa- ja asuntopoliittisissa linjauksissa todetaan, että pientalotonttien vuosivuokran laskemisen perustana käytetään tontin käypää arvoa. Tällä hetkellä lähiaikoina päättyvien maanvuokrasopimusten vuokratuotto on alhainen ja joskus jopa vastaavan omistustontin kiinteistöveroa alhaisempi. Kaupungin vuokratonteilta ei peritä kiinteistöveroa.

Ensimmäiset pientalotonttien vuokrasopimukset päättyvät vuonna 2023. Nämä tontit sijaitsevat Korsossa ja niitä on noin 30 kappaletta. Tämän jälkeen vuokrasopimuksia päättyy seuraavasti seuraavan 15 vuoden aikana:

  • vuonna 2027 Varistossa 19 tonttia
  • vuonna 2029 Hämeenkylässä, Hiekkaharjussa ja Kuninkaalassa 12 tonttia
  • vuonna 2030 Hämeenkylässä, Kuninkaalassa ja Jokiniemessä 32 tonttia
  • vuonna 2031 Hakunilassa, Kuninkaalassa ja Matarissa 58 tonttia
  • vuonna 2032 Matarissa ja Hakunilassa 23 tonttia
  • vuonna 2033 Hämevaarassa ja Hakunilassa 27 tonttia
  • vuonna 2034 Ilolassa, Kuninkaalassa, Vantaanlaaksossa, Matarissa, Hämevaarassa, Koivukylässä,

Askistossa ja Hakunilassa 37 tonttia.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää asemakaavoitetulla alueella sijaitsevien yhden tai kahden asunnon tonttien myymisestä ja vuokraamisesta kaupunginhallituksen vahvistamien yleisten luovutusperiaatteiden ja -ehtojen mukaisesti.

Apulaiskaupunginjohtaja muutti päätösesityksen seuraavaksi: ”Päätetään, että erillispientalotonttien vuokrasopimuksien uusimistilanteissa noudatetaan liitteessä mainittuja luovutusperiaatteita siten muutettuna, että lunastuskorvaus on 80 prosenttia rakennusten teknisestä arvosta.”

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen

Tiekartta ohjaa vastuullisiin hankintoihin

Vantaan kaupungin budjetista yli puolet käytetään hankintoihin eli palvelu- ja tavaraostoihin, investointeihin ja urakoihin. Kaupunginhallitukselle esiteltiin strategisten hankintojen tiekartta, jossa kuvataan kehittämiskohteita vastuullisuuden lisäämisessä hankinnoissa. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa hiilineuraalisuus, innovatiivisuus, osallistaminen sekä yhteiskuntavastuu.

Hiilineutraalisuutta voidaan erityisesti edistää muun muassa rakentamiseen, liikkumiseen, energiaan sekä ateria- ja kiinteistöhoitopalveluihin liittyvissä hankinnoissa. Hankinnoissa voidaan edellyttää kierrätettyjen materiaalien ja tuotteiden käyttämistä. Innovatiivinen julkinen hankinta voi olla esimerkiksi uuteen teknologiaan perustuva tuote, uudenlainen palvelujen toteutustapa tai uusia ratkaisuja sisältävä rakennusurakka.

Vantaa haluaan toiminnallaan varmistaa, että sen hankkimat tuotteet ja palvelut on tuotettu sosiaalisesti vastuullisissa olosuhteissa riippumatta tuottamispaikasta. Julkisten hankintojen avulla voidaan myös edellyttää yrityksiä työllistämään henkilöitä, jotka muuten eivät saa mahdollisuutta näyttää taitojaan työelämässä.

Helena Salusjärvi-Juopperi johtamaan Vantaan suun terveydenhuoltoa

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka vastaa suun terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Suun terveydenhuollon johtaja vastaa liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudesta, tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemisestä, tuotekehittelystä parantaen toiminnan tuloksellisuutta ja lisäten kuntalaisten hyvinvointia. Suun terveydenhuollon johtajan virka oli haettavana 22.5.–12.6.2019.

Korutien kaava käsiteltiin uudelleen teknisen virheen vuoksi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Korutien kaavan, jolla haetaan hoivakodin laajennusta ja 8–12 -kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamista Korutien varrelle. Korutien asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.6.2019. Hyväksytyssä kaavakartassa on huomattu kokouksen jälkeen teknisiä virheitä, jotka on nyt korjattu.

Kivistön kirkko laajenee ja suojellaan

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Kivistön kirkon asemakaavan, jolla mahdollistetaan kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä määrätään rakennussuojelusta. Lisäksi mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön kasvavaan keskustaan.

Julkaistu: 9.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter