Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan talousarvioesitys lautakunnissa ensi viikolla

Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 toimialan tuloiksi arvioidaan noin 277 miljoonaa euroa ja menoiksi noin 238 miljoonaa euroa. Rakennusalan yleinen tilanne on normalisoitunut pitkään jatkuneen noususuhdanteen jälkeen, joten tonttien luovutuksessa varaudutaan aikaisempia vuosia maltillisempaan kysyntään. Tämä laskee myös kaupungin saamia maanmyyntituloja. Toimialan menot ovat suurelta osin investointeja tulevaan: koulu- ja päiväkotihankkeita sekä katuja ja puistoja rakennetaan ensi vuonna yhteensä 131 miljoonalla eurolla. Palvelutason tulee säilyä hyvänä kaupungin kasvusta huolimatta.

Vuoden 2020 alusta Vantaan organisaatiouudistuksen astuessa voimaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialasta tulee nimeltään kaupunkiympäristön toimiala. Toimialan tehtävät pysyvät samoina, mutta ne on ryhmitelty kolmelle palvelualueelle, jotka ovat kiinteistöt ja tilat, kaupunkirakenne ja ympäristö sekä kadut ja puistot. Uudella rakenteella pyritään tiivistämään yhteistyötä eri toimintojen välillä ja sujuvoittamaan näin toimialan palveluja.

Seudulliset maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteet sekä hiilineutraalius suuntaavat toimintaa

Vantaa on sitoutunut muiden pääkaupunkiseudun kuntien tavoin maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteisiin tavoitteisiin. Valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat vuoden 2019 aikana neuvottelemassa uutta sopimusta (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asuntotuotannon edistämiseksi vuosina 2020–2023. Sopimuksella pyritään varmistamaan kaupunkiseutujen kehityksen kannalta riittävän suuri rakentamisen volyymi. Liikenteen osalta merkittävin Vantaan satsaus on ratikka, jonka yksityiskohtaisen suunnittelun on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Kaupunginvaltuusto käsittelee ratikan jatkosuunnittelua loppuvuodesta. Hanketta esitetään osaksi MAL-sopimusta, jolloin valtio osallistuu 30 %:lla ratikan kustannuksiin. Tavoitteena on, että ratikan rakentaminen alkaisi vuonna 2024.

Ratikka tukee osaltaan Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030. Koko kaupunkiorganisaatiota uudenlaiseen ajatteluun haastava hiilineutraaliustavoite näkyy kaupunkiympäristön toimialalla monilla muillakin tavoin. Yhtenä kärkihankkeena on muun muassa kaupungin oman rakentamisen saattaminen A-energialuokkaan sekä purku- ja kierrätysmateriaalien ja maamassojen uusiokäytön laajentaminen.

Kouluja ja päiväkoteja rakennetaan ja korjataan yhteensä 75 miljoonalla

Vuodelle 2020 uudisrakentamiseen on budjetoitu 32 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia ja 2020 valmistuvia hankkeita ovat Kaivokselan II ja Veturin päiväkodit ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus. Uusia, aloittavia rakennushankkeita ovat Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Länsimäen päiväkoti ja Uomarinteen päiväkoti. Lisäksi vuoden 2020 aikana hankitaan vuokraamalla kevytrakenteinen urheiluhalli Hevoshaan koulun liikuntatiloja korvaamaan ja Vapaalan päiväkodin yhteyteen lisätilaa paviljonkirakennuksella.

Korjausrakentamiseen on budjetoitu ensi vuodelle liki 41 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa käynnissä ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Rajatorpan vanhan koulun sekä Västersundomin koulun peruskorjaukset. Vuoden 2020 aikana korjataan myös muun muassa Håkansbölen kartanon talousrakennuksia, Lehtikuusen koulun voimistelusalia, Martinlaakson uimahallin julkisivuja, Nikinmäen koulun tiloja, Kaunialan sairaalan kattoa ja Seutulan koulua. Lisäksi aloitetaan Kilterin koulun ja Leppäkorven koulun seuraavana vuonna valmistuvat muutostyöt. Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä muun muassa seuraavissa päiväkodeissa: Louhelan päiväkoti, Pähkinäsärkijän päiväkoti, Ruokopillin päiväkoti, Urheilupuiston päiväkoti, Seljapolun päiväkoti sekä Pehtorin päiväkodin muutos koulutiloiksi.

Sisäilmakorjauksiin panostetaan. Kiireellisiin korjauksiin on budjetoitu 5,0 miljoonaa euroa, mikä on tuplasti viime vuosiin verrattuna. Tämän määrärahan lisäksi sisäilmaa parantavia toimia tehdään peruskorjausten yhteydessä.

Katuja ja puistoja rakennetaan 40,5 miljoonalla

Ensi vuonna Myyrmäessä aloitetaan Raappavuorentien kaasuputken siirtoa, käynnistetään Jokiuomanpuiston rakentaminen ja uudistetaan Myyrmäen liikuntapuistoa. Kivistössä jatketaan Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rakentamista ja aloitetaan Kuutamotien alueen vesihuollon rakentaminen Kiilassa sekä Puu-Kivistön rakentaminen. Kivistön keskustan ja Keimolanmäen puistojen rakentaminen jatkuu. Aviapoliksen alueella on varauduttu Ylästön uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen ja aloitetaan Niskalan sillan rakentaminen. Tikkurilassa rakennetaan Kuusikkotietä, Rapsitietä ja Rapsikujaa. Arboretumin perusparantaminen alkaa ja jokirannassa rakentaminen jatkuu. Koivukylässä Joukontien jatkeella sijaitseva Keravanjoen ylittävä kevyen liikenteen silta rakennetaan. Laurintien perusparantaminen alkaa. Korsossa jatketaan Tavitien ja Ankkapuiston perusparantamista. Hakunilassa aloitetaan Raudikkokujan perusparantaminen ja Pohjolantien jalankulkupyörätien rakentaminen.

Vuonna 2020 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 6 milj. euroa. Siltojen peruskorjauksia varten rakentamisohjelmassa on vuosittainen noin miljoonan euron varaus. Vuosittain peruskorjataan noin miljoonalla eurolla 4 - 6 leikkialuetta. Vanhan katuvalaistuksen uusimiseen on varattu noin 2 miljoonaa euroa.


Toimialan talousarvioesitystä käsitellään:

• kaupunkisuunnittelulautakunnassa maanantaina 16.9. (sisältäen toimialan johdon, kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan sekä kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen)
• teknisessä lautakunnassa tiistaina 17.9. (sisältäen kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen tulosalueet)
• ympäristölautakunnassa keskiviikkona 18.9. (sisältäen ympäristökeskuksen tulosalueen).

Lautakuntien käsittelyn jälkeen talousarvioesitys etenee kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuustoon.

Lautakuntien ensi viikon kokousten esityslistat kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi/

Julkaistu: 12.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter