Kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksyttävänä uutta pientaloasumista Korson Vallinojalle

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Lehmustontien luoteispuolella sijaitsevan Naakkamäen pientaloalueen täydennysrakentaminen. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavamuutosta kokouksessaan ensi maanantaina 4.11.

Suunnittelualue sijaitsee Korson, Vierumäen ja Vallinojan kaupunginosissa rajautuen kaakossa Lehmustontiehen, koillisessa Kirvisenkujaan, Kirvisenpolkuun ja Tussinkosken luonnossuojelualueeseen. Luoteessa aluetta rajaa Naakkatien eteläpuolen tontit ja lounaassa Korppipuisto. Korson keskustaan on matkaa noin 2 km.

Asemakaavamuutosalueen rakennusoikeus muutoksen jälkeen on yhteensä 39 392 kem². Kaavassa on suunniteltu uutta, korkeintaan 2-kerroksista asumista, esimerkiksi rivitaloja, noin 170 asunnon verran sekä noin 55 uutta erillispientalon rakennuspaikkaa. Asukkaiden määrä kaavamuutosalueella kaavan toteutuessa kasvaisi nykyisestä noin 130 asukkaasta reiluun 900 asukkaaseen.

Alueen merkittävät luontoarvot turvataan kaavassa. Tussinkosken alue, Reimankallio ja Naakkamäki kuuluvat vuonna 2017 perustettuun 15,4 hehtaarin laajuiseen Tussinkosken luonnonsuojelualueeseen. Kaava-alueella sijaitsee myös paljon eri ikäistä rakennuskantaa. Lehmuston tilan päärakennus on arvotettu kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäväksi rakennusperintökohteeksi ja se suojellaan kaavassa.

Asemakaavamuutosta esitetään lautakunnalle hyväksyttäväksi (asia 20).

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa hyväksyttäväkseen useita muitakin asemakaavamuutoksia:

  • Relanderinpiha, Jokiniemi (asia 10): Asuin- ja liikerakennusten korttelialueelle lisätään kaksi uutta asuinrakennusten rakennusalaa. Rakennukset ovat jo olemassa, joten nyt kaavaa muutetaan vastaamaan todellista tilannetta.
  • Turvalaaksonkuja, Viinikkala (asia 11): Kauan rakentamattomana ollut toimistorakennusten korttelialue autopaikkoineen muutetaan rakennusoikeudeltaan 40 000 k-m2 :n teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lisäksi Katriinantien reunaan tulee 2 000 k-m2 :n verran liike- ja toimistorakennuksia.
  • Raudikkokuja, Hakunila (asia 12): Kerrostalojen täydennysrakentamista Hakunilan keskustassa keskeisellä paikalla. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Se mahdollistaa noin 800-1000 asukasta alueelle.
  • Patotien päiväkoti, Myyrmäki (asia 13): Nykyinen Patotien päiväkoti korvataan suuremmalla päiväkotiyksiköllä. Rakennusoikeutta päiväkodin tontille sijoittuu 2200 k-m2 ja kerrosluku sallii rakentamista enintään kolmeen kerrokseen. Päiväkodin tonttiin otetaan mukaan osa nykyisestä Viherpuiston alueesta sekä Patotien katualueesta.
  • Puu-Kivistön aloituskorttelit, Kivistö (asia 14): Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaehdotusten mukaisten kahden puurakenteisen asuinkorttelin sekä yhden uuden jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen toteuttaminen Kivistön keskustaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 13 570 k-m2 josta asumisen osuus on 13 390 k-m2. Tämä mahdollistaa noin 200 uutta asuntoa.
  • Luhtitie, Vapaala /Varisto (asia 15): Luhtitien jatkeen rakentaminen ja asuinpientalokortteleiden laajentaminen kadun pohjoispuolella. Luhtitie on osa HSL:n runkolinjaverkkoa Länsi-Vantaalla. Raappavuorenpuistoon merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
  • Raappavuorenpuisto, Myyrmäki (asia 16): Asuinkerrostalokortteli Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen sekä Luhtitien jatkeen itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen.
  • Kelokuusenmäki, Myyrmäki (asia 17): Kahden asuinkerrostalokorttelin ja pysäköintilaitoksen rakentaminen. Alueelle on tulossa noin 340 uutta asuntoa. Lisäksi uudistetaan Myyrmäen Huollon huoltotonttia ulottumaan tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) eteläpuolelle sekä rakennetaan Luhtitien itäosa ja sen ylittävän hiihtosilta. Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa. Kelokuusenmäen lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi ja alueelle merkitään kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.
  • Manttaalitie 10-14, Veromies (asia 18): 5-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja 640 asukkaalle. Korttelipihoille tulee leikkipaikat ja talousrakennukset, joihin voi rakentaa pihasaunat. Pysäköintilaitoksen katolle suunnitellaan kasvihuoneita ja muita istutuksia. Läheiseen Pytinojanpuistoon on tulossa laajoja hulevesialtaita ja Manttaalitien suuntaista Pytinojaa hyödynnetään osana suunnitelmaa. Alueella tällä hetkellä on Wulffin varastorakennus, joka puretaan.
  • Heporinne, Hakunila (asia 19): Hakunilantien varren täydennysrakentamista muuttamalla liiketilojen korttelialueita ja katualueita asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavamuutos valmistuessaan tarjoaa noin 140 asuntoa, noin 200 asukkaalle sekä noin 70 autopaikkaa. Asuinrakennukset ovat 8- ja 7-kerroksisia. Liiketilat sijoittuvat ensisijaisesti rakennusten kivijalkaan, Hakunilantien ja Heporinteen kulmaukseen.

Lisäksi nähtäville esitetään asemakaavamuutosta Viertolassa. Mönkkösen kulman asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen rakentaminen noin 50 asukkaalle ja 30 pysäköintipaikkaa (asia 7).

Kokouksen asialistalla on myös mm. tontin myynti Hakunilan Kaskelanrinteestä YIT Rakennus Oy:lle omistusasuntojen toteuttamista varten (asia 21) ja tonttivaraus Keimolanmäestä Avain Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntojen toteuttamista varten (asia 22).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 31.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter