Vantaan nuoret tyytyväisiä elämäänsä ja lähes kaikilla harrastus

Kuvituskuva jalkapallokentältä.

Suurin osa vantaalaisista lapsista ja nuorista on edelleen tyytyväisiä elämäänsä, erityisesti alakouluissa. Murrosiässä erot tyttöjen ja poikien välillä kasvavat, ja tytöt kokevat poikia enemmän tyytymättömyyttä. Lapset ja nuoret kokevat oman terveydentilansa hieman huonommaksi kuin aiemmin. Vantaan tulos ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksista.

Kouluterveyskyselyyn vastasi vantaalaisista neljäs- ja viidesluokkalaisista 76 %, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 61 %, lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista noin 74 %, ammatillisen koulutuksen opiskelijoista noin 18 %. Ammatillisen koulutuksen osalta tuloksiin tulee suhtautua varauksella, koska vastausprosentti oli alhainen.

Yli 60 prosenttia vastanneista pitää koulunkäynnistä. Kokemus koulukiusaamisesta on vähentynyt 8.- ja 9.-luokkalaisten vastaajien keskuudessa ja 4.–5.-luokkalaisilla hieman noussut. Työrauha koetaan toisella asteella parempana kuin perusopetuksessa. 4.- ja 5.-luokkalaisista neljännes kokee, että luokassa on usein rauhallista.

Yhä useampi vantaalainen koululainen ja opiskelija jättää koululounaan syömättä, erityisesti tyttöjen osuus on kasvanut edelliseen tutkimuskertaan verrattuna. Vantaan 8.- ja 9.- luokkalaisista pojista 62 % ja tytöistä 57 % ei syö koululounasta päivittäin. Samoin päivittäisen aamupalan jättää väliin hieman aiempaa useampi lapsi ja nuori edelliseen tutkimuskertaan verrattuna.

Oppilas- ja opiskeluhuollon palveluihin pääsy vaikuttaa Vantaalla helpottuneen. Vantaalaiset lapset ja nuoret kokevat saavansa apua ja tukea hyvinvointiinsa opiskeluhuollon työntekijöiden lisäksi myös opettajalta. Koulu-uupumus on lisääntynyt yläkoulujen ja lukioiden tytöillä, ja erityisesti yläkoulun tyttöjen ahdistuneisuus on lisääntynyt. Lähes puolet vastanneista tytöistä on ollut viimeisen vuoden aikana huolestunut omasta mielialastaan.

Lähes kaikki lapset ja nuoret Vantaalla harrastavat jotain vähintään kerran viikossa. 4.- ja 5.- luokkalaisista 89 prosentilla on viikoittain jokin harrastus, ja lukion 1.- ja 2.-luokkalaisista jopa 97 prosentilla.

Kuitenkin yhä harvempi vantaalainen alakoululainen liikkuu päivittäin liikuntasuosituksen mukaisesti tunnin päivässä. Yläkoululaisista tytöistä 21 prosenttia ja pojista 25 prosenttia liikkuu vähintään tunnin päivässä. Lukiolaisista vastaavasti 12 prosenttia tytöistä ja 16 prosenttia pojista liikkuu vähintään tunnin päivässä. Erityisen vähän liikkuvien osuus on kasvanut.

Vantaalaisnuorten yksinäisyyden tunne on aiempaa yleisempää. Erityisesti tyttöjen kokema yksinäisyys on kasvanut edellisestä tutkimuskerrasta. Aiempaa harvempi kokee olevansa tärkeä osa luokka- ja kouluyhteisöä. Tulosten perusteella ammatillisessa koulutuksessa 89 prosentilla nuorista on yksi tai useampi hyvä kaveri, ja 4.‒5.-luokkalaisista jopa 99 prosentilla. Nuorten keskusteluyhteys vanhempien kanssa on parantunut kaikilla ikäluokilla.

Nuorten humalahakuinen juominen ja tupakointi on vähentynyt, ja aiempaa useampi suhtautuu tupakointiin kielteisesti. Lukion 1.- ja 2.-luokkalaisista vain 3 prosenttia tupakoi päivittäin. Laittomien huumeiden kokeilut ovat hieman yleistyneet lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Aiempaa useampi kokee, että huumeiden hankkiminen on helppoa Vantaalla. 69 prosenttia vastanneista ammatillisen oppilaitosten opiskelijoista pitää huumeiden hankintaa helppona.

Seksuaalisen ahdistelun kokemukset kohdistuvat erityisesti tyttöihin. Vantaan lukiolaisista tytöistä 40 prosenttia kokee seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua.

Seuraavaksi Vantaan kaupunki pureutuu tulosten analysointiin ja kehittämistoimenpiteiden laatimiseen. Lisäksi koulut ja oppilaitokset saavat yksikkökohtaiset tulokset käsiteltäväksi ja koulukohtaisen tilannetiedon saamiseksi. Vantaan kaupungin erityisenä kehittämisen painopisteenä on lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, erityisesti liikunnallisuuden ja mielekkään vapaa-ajan lisääminen. Vantaa tiedottaa kouluterveyskyselyn pohjalta käynnistettävästä kehittämistyöstä keväällä 2020.

Vantaan tulosten raportointiin voi tutustua THL:n sähköisessä tulospalvelussa.

Vantaan kaupungin tiivistelmä tuloksista

Julkaistu: 1.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter