Timo Aronkytö johtamaan Vantaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Valtuusto valitsi 49 äänellä Timo Aronkydön Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajaksi. Muista hakijoista Anna Cantell-Forsbom sai 12 ääntä ja Jorma Haapanen 6 ääntä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa vantaalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen edellytyksistä. Toimialan vastuulla on se, että kuntalaiset saavat palvelut asetettujen tavoitteiden mukaisesti oikeaan aikaan ja tasavertaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvion menot ovat noin 673 miljoonaa euroa ja henkilöstöä lähes 2 900. Väestön kasvu, ikääntyminen ja palveluntarpeiden muutokset aiheuttavat paineita toimialan johtamiselle. Monilla aloilla on jo vaikeita työvoiman saatavuusongelmia. Hallitusohjelman kirjaukset muun muassa hoitomitoituksista lisäävät näitä paineita. Valtuutetut kiinnittivätkin huomiota näihin keskeisiin haasteisiin ja valittavan henkilön johtamisosaamiseen.

Virkaan valitulla lääketieteen lisensiaatti Timo Aronkydöllä on kokemusta johtamisesta Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla sekä edellisen hallituskauden aikana Uudenmaan sote-valmistelun johtamisesta.

Viran kokonaispalkkaus on 11 815,67 euroa ja lisäksi viranhaltijalla on auto- ja puhelinetu.

Virka on ollut haettavana 25.10–21.11.2019 ja sitä haki määräaikaan mennessä 19 henkilöä.

Krakanojalle haetaan mittavaa rauhoittamista

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti hakea Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Krakanojan rauhoittamista 6,3 hehtaarin alueelta. Rauhoitettavaksi esitettävä Ylästöntien ja Tulkintien välinen osuus on puroa ja sitä ympäröivää metsäaluetta. Krakanoja on arvotettu Kehä III:n eteläpuoliselta osuudeltaan maakunnallisesti arvokkaaksi ja uhanalaiseksi luontotyypiksi, missä lajisto on monipuolinen. Alueella elää useita luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja harvinaisiakin lajeja. Krakanojalla on myös kulttuurihistoriallista arvoa.

Valtuusto hyväksyi seuraavat asemakaavat:

  • Tammisto, Tammistontie 2, joka käsittää 3-5-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteykseen näkyvälle paikalle.
  • Veromies ja Koivuhaka, Kiitoradankujan ympäristöön osalle asemakaavoittamatonta aluetta kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Kerrosala on yhteensä 9200 k-m².

Esityslista ja pöytäkirja kokonaisuudessaan

Julkaistu: 27.1.2020 
(muokattu: )