Vantaan ratikan suunnittelu mukana EU-rahahaussa

Suomen valtio on sitoutunut Vantaan ratikan suunnitteluvaiheen rahoitukseen ja ratikka on osa hyväksyttyä MAL-suunnitelmaa. Ratikkareitin pituus on 19 kilometriä, josta 0,5 kilometriä on Helsingin puolella.

Vantaan ratikan suunnitteluvaiheen kustannusten on arvioitu olevan 20,3 miljoonaa euroa. Se jakautuu vuosille 2020 - 2023. CEF-rahoitusta* haetaan 50 prosentille suunnittelukustannuksista. Rahoitusta haetaan koska ratikka kytkeytyy useassa kohdassa Euroopan laajuiseen TEN-T ydinverkkoon* ja liittää pitkän matkan liikenteen kiinteämmin pääkaupunkiseudun maankäyttöön. Jos suunnitteluun myönnetään täysi avustus, jakautuu vaiheen rahoitus seuraavasti eri tahoille: EU 10,15 miljoonaa euroa, Vantaan kaupunki 6,705 miljoonaa euroa, Suomen valtio 3,045 miljoonaa euroa ja Helsingin kaupunki 0,4 miljoonaa euroa. Koska Helsingin kaupungin osuus on pieni kokonaisuuteen nähden, on hakemus sovittu laadittavaksi siten, että Vantaan kaupunki toimii päähakijana.

*TEN-T (Trans- European Transport Network) liikenneverkon CEF (Connecting Europe Facility) rahoitusinstrumentti. Avoinna oleva haku (2019 CEF Transport Map Call) päättyy 26.2.2020.

Myyrmäen ja Variston kaavamuutokset osittain voimaan

Kaupunginhallitus päätti kuuluttaa osittain voimaan kolme kaavamuutosta Myyrmäessä ja Varistossa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vaatii kaavoja oikaistavaksi.

ELY-keskus vaatii Myyrmäen Kelokuusenmäessä sekä Raapavuorenpuistossa ja Vapaalan sekä Variston Luhtitiellä selvästi esitettäväksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ja niiden väliset tärkeät kulkuyhteydet. Lisäksi tulee varmistaa, että kaavat turvaavat lahokaviosammalen säilymiselle tärkeät esiintymät.

Koska ELY-keskuksen oikaisukehotukset on selkeästi rajattu koskemaan vain kaava-alueiden lähivirkistysalueita, kuulutetaan kaavat muilta osin voimaan jo ennen oikaisukehotuksen johdosta tehtävää uutta valtuuston päätöstä. Nyt voimaan kuulutettavien kaava-alueiden ulkopuolelle on jätetty kaikki kaavojen sisältämät VL-alueet, joihin oikaisukehotus kohdistuu ja jotka siis vaativat kaupunginvaltuuston uuden päätöksen.

Julkaistu: 24.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter