Opetuslautakunnassa päätettiin ruotsin kielikylpyopetuksen oppilaaksiottamisen perusteista

Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 25.2. ruotsin kielikylpyopetuksen oppilaaksiottamisen perusteista.

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että kotimaisten kielten varhaisella täydellä kielikylvyllä tarkoitetaan viimeistään esiopetuksesta alkavaa ja perusopetuksen loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuksesta järjestetään koulun varsinaisella opetuskielellä ja osa toisella kotimaisella kielellä.

Opetuslautakunta käsitteli 15.4.2019 kokouksessaan ruotsin kielen kielikylpyopetuksen opetussuunnitelmaa sekä tuntijakoa. Kielikylpyopetuksen oppilaaksiottamisen kriteereitä on nyt tarve täsmentää, koska hakijamäärä on Viertolan koulussa ylittänyt enimmäismäärän 25, eikä ole tiedossa, että Vantaalla olisi aikaisemmin kielikylpyyn hakenut määritellyn luokkakoon ylittävä määrä oppilaita. Lisäksi kielikylpyopetus edellyttää mahdollisuutta jatkumoon esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka ja tämän hetken oppilaaksiottamisen perusteet kielikylpyoppilaille eivät huomioi tätä.

Opetuslautakunta päätti, että oppilaaksi otetaan ensisijaisesti vantaalaisia lapsia. Jos oppilas on käynyt kielikylpyesiopetuksen Vantaalla, hänen kielikylpypolkunsa jatkuu Uomarinteen tai Viertolan kouluissa, mikäli kyseisillä luokilla on riittävä oppilasmäärä. Lisäksi 3-5 -vuotiaana Kukkopillin päiväkodissa ruotsin kielisuihkutuksessa olleet lapset jatkavat Viertolan koulun kielikylpyopetuksessa 1.8.2020.

Kielellisten valmiuksien arvioinnin koe teetetään oppilaille, jotka eivät ole osallistuneet kielikylpyesiopetukseen ja hakijamäärä ylittää luokalle otettavien oppilaiden enimmäismäärän 25 oppilasta. Oppilaspaikat täytetään kielikokeen (kielellisen valmiuden arviointi) mukaisessa paremmuusjärjestyksessä kokeen hyväksytysti suorittaneiden kesken. Mikäli kaikki saman pistemäärän saaneet oppilaat eivät mahdu vuosiluokkien 1. opetusryhmiin, valinta ratkaistaan arpomalla.

Lisää valintakriteereitä opetuslautakunnan pöytäkirjassa (asia 12).

Sivistystoimen vuosikatsaus 2019, opetuslautakunnan alainen toiminta

Sivistystoimen toiminnan ja talouden vuosikatsauksesta ilmenee, että toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuvattu sitovien tavoitteiden, valtuustokauden strategian tavoitteiden ja toimialan tuloskortin raportoinneissa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena sivistystoimen toimintatuottojen määrärahaa korotettiin yhteensä 2,7 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa 1,1 milj. euroa. Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät 2,2 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Bruttoyksiköistä suurimmat tulojen ylitykset kohdistuvat perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.

Toimintakulut alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 0,8 milj. euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset bruttoyksiköissä kohdistuvat yhteisiin palveluihin ja liikuntapalveluihin.

Nettoyksiköiden toimintakatteet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti sivistystoimen vuoden 2019 toiminnan ja talouden vuosikatsaus ja sivistystoimen tuloskortin toteuma opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta merkittiin tiedoksi (asia 9).

Lauhatien päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen

Lauhatien päiväkoti tarvitaan vastaamaan Viertolan-Tikkurilan varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen. Päiväkoti rakennetaan ositteeseen Lauhatie 19, kahdelle kaupungin omistamalle tontille. Rakennuspaikalta puretaan Kurjenpolven päiväkoti, jonka lapsille etsitään korvaavat tilapaikat lähialueelta.

Päiväkodin rakentaminen edellyttää kaavamuutosta tonttien yhdistämiseksi ja rakennusoikeusien nostamiseksi. Kaavamuutostyö on käynnistetty ja sen ennustetaan olevan voimassa elokuussa 2020. Toteutussuunnittelu ajoittuu vuosille 2020 - 2021 ja rakentaminen vuosille 2021 - 2022. Päiväkoti valmistuu näillä näkymin kesällä 2022.

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja sen tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista.

Uusi päiväkoti on 256 tilapaikkainen, ja sen tilat tulevat koostumaan kotialuepareista ja yhteistiloista, jotka mahdollistavat iltakäytön.

Tilakeskuksen hankevalmistelussa on päiväkodin tavoitehinta 9,97 milj. €. Varsinaisen suunnitteluvaiheen yhtenä tavoitteena on alentaa syntyvää kokonaishintaa vähintään 5 %:lla.

Lautakunnassa asia esitettiin hyväksyttäväksi tekniselle lautakunnalle (asia 10).

Lautakunnan muita päätöksiä:

  • Opiskelijan oikeusturvatoimielimen jäsenten nimeäminen (asia 8)
  • Leppäkorven puukoulun peruskorjaus (Tiedoksi merkittävä, asia 6)
  • Perusopetuksen lehtorin viran perustaminen 1.8.2020 alkaen (asia 14)

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 25.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter