Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuksista

Lautakunnan kokous 25.2.2020

Lautakunta hyväksyi Liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjeen, joka 1.4.2020 lähtien korvaa vuoden 2016 ohjeet (vammaispalvelulain kuljetuspalvelua koskevan toimintaohjeen ja sosiaalihuoltolain Liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjeen 1.7.2016).

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyt palvelut ovat määrärahasidonnaisia ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on vaikeavammaiselle henkilölle subjektiivinen oikeus. Molempien palvelujen myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin.

Ohjeiden päivittäminen ja yhdistäminen on tarpeen, koska kuljetuspalveluiden palveluntuottajat on kilpailutettu ja uudet sopimukset astuvat voimaan 1.4.2020 alkaen.

Liikkumista tukevat palvelut 1.4.2020 (muutokset näkyvät dokumentissa)

Liikkumista tukevien palveluiden toimintaohje 1.4.2020 lähtien, esitys

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuosikatsaus 2019

Lautakunta sai tiedoksi vuosikatsauksen, joka sisältää toimialan talousarvion toteutumisvertailun sekä katsauksen keskeiseen toimintaan ja toiminnan muutoksiin v. 2019.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menot vuonna 2019 olivat 672,3 milj. euroa ja tulot 39,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon oman palvelutuotannon menot vuonna 2019 olivat 418,0 milj. euroa ja tulot 37,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat 254,3 milj. euroa.

Apulaiskaupunginjohtaja muutti keskustelun yhteydessä esitystään vuosikatsauksen sisällöstä siltä osin, että lautakunta ei pitänyt Apotti-järjestelmän käyttöönottoa niin onnistuneena, kuin vuosikatsauksessa esitetään. Sanamuotoja tarkistettiin.

Lisäksi vuosikatsaukseen haluttiin maininta, että yleislääkärin iltavastaanottoja ei toteutettu omana toimintana, kuten valtuusto edellytti. Yleislääkärin vastaanotolle on kuitenkin päässyt yksityiselle palveluntuottajalle palvelusetelein ja maksusitoumuksella sekä virka-aikana että iltaisin.

Tutustu vuosikatsaukseen

Aluehallintoviraston päätös valvonta-asioissa

Lautakunta sai tiedoksi ja käsitteli Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.1.2020 antamaa päätöstä Vantaan kaupungin lastensuojelua ja uusien asiakkaiden yksikköä koskevassa valvonta-asiassa. Päätös liittyy kahteen vuonna 2018 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tulleeseen kanteluun sekä viraston oma-aloitteisesti tekemään valvontaan.

Päätöksessä aluehallintovirasto on antanut Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle huomautuksen riittävien toimenpiteiden viivästymisestä lastensuojelulain 11 §:n noudattamisessa siltä osin kuin laki edellyttää lastensuojelun järjestämistä laadultaan sellaisena, että se takaa lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen heidän tarvitsemansa avun ja tuen. Aluehallintovirasto kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa varmistamaan, että kaavaillut toimenpiteet vakauttavat tilanteen.

Lautakunta totesi asiaan seuraavaa: Lautakunta valmisteli v. 2018 yhdessä virkamiesten kanssa 12-kohtaisen lastensuojelun kehittämisohjelman, jonka toimeenpanoa on seurattu jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Tämän ohjelman toimeenpanoa jatketaan edelleen ja lautakunta jatkaa tiiviisti ohjelman seuraamista. Osa toimenpiteistä, mm. vuoden 2020 uudet vakanssilisäykset, ovat parantaneet lastensuojelun tilannetta.

Osa lastensuojelun ongelmista on luoteeltaan valtakunnallisia (kuten esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden koulutusmäärät), joihin Vantaan kaupunki ei omalla toiminnallaan pysty vaikuttamaan. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on Vantaalla haasteita, kuten muissakin kunnissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on valmistellut myös lisätoimenpiteitä uusien työntekijöiden saatavuuden ja nykyisen henkilöstön pysyvyyden varmistamiseksi.

Vantaalla valtuusto päätti lautakunnan esityksestä sitovana tavoitteena, että lastensuojelussa vastuusosiaalityöntekijää kohti on maksimissaan 35 lasta. Tähän tavoitteeseen pyritään myös uusin toimenpitein. Lastensuojeluun perustetaan myös resurssipankki tukemaan sosiaalityön prosesseja. Lautakunta haluaa jatkossakin kuunnella henkilöstön näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia.

Lue lisää

Terveysasemien iltavastaanotot valmisteluvaiheessa

Lautakunta edellytti, että terveysasemien iltavastaanottojen valmistelua kiirehditään ja pilotointien kautta saadaan iltavastaanotot asteittain toimimaan kaikilla terveysasemilla tämän vuoden kuluessa. Lautakunta kiinnitti huomiota myös terveysasemien ajanvarauksen pitkiin odotusaikoihin.

Lautakunta hyväksyi muut asiat esitysten mukaisesti.

Tutustu lautakunnan esityslistaan:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan 25.2. 2020 kokouksen esityslista liiteaineistoineen löytyy tästä linkistä

Julkaistu: 26.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter