Gymnasieskolorna i Vanda går över till distansutbildning

Gymnasieskolorna i Vanda som bedriver sin verksamhet på dagtid går över till distansundervisning under den 16.-25.3.2020. Syftet med distansundervisningen är att förebygga spridningen av Coronaviruset.

Distansundervisning möjliggör undervisningen enligt läroplanen. När det gäller organisering av undervisningen i konst- och färdighetsämnen tillämpas gymnasiespecifik avvägning, med andra ord kan undervisningen ordnas antingen i form av kontakt- eller distansstudier. Läroanstalterna ger vägledning direkt till studeranden beträffande detta.

Distansundervisningen organiseras enligt läsordningen, med andra ord undervisar och vägleder läraren till varje ämne studeranden i distansstudier under schemalagda tider. Lärarna kan antingen arbeta i läroanstaltens utrymmen eller hemifrån.

Övervakning av studentskrivningarna tillhör lärarnas tjänsteförpliktelser även under distansundervisningen. Studiehandledarnas vägledningssamtalen skall genomföras enligt på förhand överenskomna bokningsscheman antingen via telefon eller genom att nyttja elektroniska medel. Vid en separat överenskommelse mellan studievägledaren och den studerande kan vägledningassamtalen genomföras även i läroanstaltens lokaler. Detsamma gäller även psykolog- och kuratortjänster. Rektorer, tjänstgörande biträdande rektorer, personalen inom elevvården samt gymnasiesekreterarna arbetar i läroanstaltens lokaler.

I distansundervisning och -vägledning nyttjas elektroniska medel. Studeranden har möjlighet till en kostnadsfri måltid i läroanstaltens lokaler under distansundervisningen.

Verksamheten inom vuxengymnasieskolorna i Vanda fortsätter i vanlig ordning i form av kontaktundervisning.

Beslutet för de finsktalande gymnasieskolornas övergång till distansutbildning har fattats av chefen för utbildning på andra stadiet Ari Ranki. Vad beträffar de svensktalande gymnasieskolorna är det biträdande chefen för det svensktalande serviceområdet Ilkka Kalo som fattar det motsvarande beslutet.

Julkaistu: 15.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter