Koulut ja lukiot etäopetuksessa, varhaiskasvatuksessa muutoksia - tietoa oppilaille ja huoltajille

Julkaisemme myös verkkosivuillamme varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille jaettua tietoa koronavirukseen liittyen. Ohjeistamme kuitenkin päiväkotilasten huoltajia ensisijaisesti sähköpostitse ja perusopetuksen sekä lukioiden oppilaita ja opiskelijoita sekä huoltajia Wilman kautta.

Lue ohjeet alta:

Päiväkodit pysyvät toiminnassa - Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille

Hyvät varhaiskasvatuksen huoltajat,

Suomen hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten mukaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi Vantaalla toimitaan seuraavasti varhaiskasvatuspalveluiden osalta.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että kaikki kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoito toimivat normaalisti käytettävissä olevalla henkilöstöllä. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

Myös kaikki ne huoltajat, jotka eivät kuulu kriittisten alojen henkilöstöön, mutta eivät pysty hoitamaan lasta kotona, voivat tuoda lapsensa varhaiskasvatukseen normaalisti.

Suomen valtioneuvosto on linjannut, että huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmat, jotka voivat huolehtia lapsensa hoidosta, järjestävät lapsensa hoidon itse. Ikääntyneitä henkilöitä ei tule käyttää lastenhoidossa. Henkilöstön saatavuuden heikentyessä tällä ratkaisulla turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, pelastushenkilöstön sekä muiden vastaavien kriittisten alojen henkilöstön työssäkäyntiä.

Avoimet päiväkodit, asukaspuistot, kerhotoiminta sekä hoitoapupalvelu ovat suljettuina 18.3. lukien.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsensa poissaolosta normaalin käytännön mukaisesti puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä varhaiskasvatuspaikkaan 18.3.2020 alkaen. Tämä hallituksen linjaus on voimassa 13.4.2020 asti. Tiedotamme huoltajia mahdollisista muutoksista aina tilanteen muuttuessa.

Lisätietoja saa lapsen varhaiskasvatuspaikan päiväkodin johtajalta sekä alueen varhaiskasvatuspäälliköiltä.

Tietoa varhaiskasvatuksen huoltajille albaniaksi
Tietoa varhaiskasvatuksen huoltajille arabiaksi
Tietoa varhaiskasvatuksen huoltajille somaliksi
Tietoa varhaiskasvatuksen huoltajille venäjäksi
Tietoa varhaiskasvatuksen huoltajille viroksi

Perusopetus järjestetään pääosin etäopetuksena - Tiedote huoltajille

Perusopetus järjestetään pääosin etäopetuksena 18.3. alkaen. Opetusjärjestelyt perustuvat hallituksen 16.3.2020 tekemiin linjauksiin. Linjaukset on tehty koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Perusopetus ja ohjaus järjestetään Vantaan peruskouluissa pääosin etäopetuksena 18.3.‒13.4.2020. Lähiopetusta ei järjestetä kouluissa tänä aikana muuten kuin alla mainituissa poikkeustapauksissa.

Lähiopetusta järjestetään seuraavissa tapauksissa:

  1. Kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta lähiopetuksen muodossa. Kouluun ei ole kuitenkaan pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, jos mahdollista. Lue lisää uutisesta: Valtioneuvosto muutti linjaustaan: 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksena, myös 1—3 luokkalaisia suositellaan kuitenkin vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä
  2. Lähiopetusta järjestetään myös niille erityisen tuen oppilaille, joiden huoltajat eivät pysty järjestämään hoitoa kotona. Valtioneuvosto suosittelee, että lapsi opiskelee kotona, jos siihen on mahdollisuus.
  3. 1. ‒2.-luokkalaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta järjestetään vain niille oppilaille, jotka ovat lähiopetuksen piirissä.
  4. Kaikille vammaisopetuksen 1.‒9.-luokkalaisille järjestetään opetusta sekä päivätoimintaa normaalisti. Myös taksikuljetukset toimivat normaalisti. Koulukuljetuksessa olevan oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa koulukuljetukseen kyydin perumisesta normaaliin tapaan.
  5. Perusopetuksessa koululounas tarjotaan niille, joilla on oikeus lähiopetukseen. Tämä on valtioneuvoston asetuksen hengen mukainen toimintatapa. Lisäksi Vantaan lastensuojelulle on ilmoitettu, että he voivat ohjata asiakaslapsia kouluille lounaalle ilmoittamalla rehtorille asiasta.

Lähiopetuksen tarpeesta huoltaja ilmoittaa koulun rehtorille Wilma-viestillä tai sähköpostitse.

Etäopetusjärjestelyistä

Etäopetusta voidaan järjestää monin eri tavoin. Tavoitteena on luoda toimintatapa, jolla oppilas ja opettaja voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa ja oppiminen turvataan mahdollisimman hyvin.

Yhteydenpidon ja tehtävien antaminen tapahtuu pääosin Wilman kautta, ellei opettajan kanssa ole erikseen muuta sovittu. Oppilaiden etätyötehtävät voivat olla sähköisiä tehtäviä, kirja- ja vihkotehtäviä tai muulla tavoin sovittuja oppimistehtäviä. Lisäksi koulu ilmoittaa etänä tapahtuvan opetuksen lukujärjestyksestä.

Oppilaan tulee lähtökohtaisesti osallistua ennalta sovittuihin opetustilanteisiin ja noudattaa opettajan laatimaa aikataulua tehtävien suorittamisessa. Huoltajien toivotaan tukevan oppilaita heidän opiskelussaan sekä korostavan itsenäisen opiskelun tärkeyttä ja merkitystä. Opiskelutehtäviin tulee varata riittävästi rauhallista työaikaa.

Vastuu opetuksen järjestämisestä ja oppimisen arvioinnista on opettajalla. Etäopetuksen järjestämisessä huomioidaan oppilaiden ikätaso sekä aiempi kokemus työskentelystä teknisillä laitteilla.

Koulut ohjeistavat Chromebookien tai muiden vastaavien laitteiden käytöstä etäopiskelun aikana. Oppilas voi myös käyttää omia laitteitaan, ja älypuhelimellakin pääsee hyvin alkuun. Oppilaiden tulee huolehtia vastuullisesti koulun laitteista.

Oppilaat kirjautuvat laitteille omilla opetusverkon tunnuksillaan (opp.eduvantaa.fi). Kaikki etäopetuksessa käytettävät sovellukset toimivat verkkoyhteydellä, eivätkä ne edellytä sovellusten lataamista. Koulun tarjoamat laitteet saa yhdistettyä kotiverkkoon tai puhelimen verkkoon. Koulun opettajat ohjeistavat tarkemmin etätyöskentelystä ja käytössä olevista sovelluksista ja antavat tarvittaessa lisätietoa.

Poissaolojen ilmoittaminen

Mikäli oppilas ei pysty osallistumaan etäopetukseen sairauden tai muun syyn vuoksi, huoltaja ilmoittaa poissaolosta normaalin käytännön mukaisesti. Poissaolo ilmoitetaan Wilmassa merkitsemällä oppilaalle “Luvallinen poissaolo” kyseisen päivän/päivien kohdalle.

Opiskeluhuolto

Koulun kuraattori- ja psykologipalvelut toimivat normaalisti 18.3.‒13.4.2020. Kuraattoreihin ja psykologeihin voi ottaa yhteyttä normaalisti joko puhelimitse tai Wilma-viestillä. Mahdollisista muutoksista kouluterveydenhuollossa ilmoitetaan myöhemmin.

Ehkäisemme koronaviruksen leviämistä yhdessä

Pyrimme järjestämään palvelut hyvin näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Poikkeusolot vaativat meiltä kaikilta paljon voimia ja vastuullisuutta. On tärkeää, että noudatamme annettuja ohjeita. Ohjeistuksen tavoitteena on välttää lähikontakteja ja näin ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Tätä haluamme korostaa erityisesti myös nuorille. Tarkoitus on, että oppilaat työskentelevät koulupäivinä koulun antaman työjärjestyksen mukaisesti. Vapaa-aikanakin valtioneuvoston linjaamia poikkeusolosäädöksiä on noudatettava.

Kaikkien aikuisten tehtävä on varmistaa, että erityisesti lasten ja nuorten turvallisuuden tunne säilyy.

Voimia kaikkiin vantaalaisiin koteihin poikkeuksellisissa oloissa!

Tietoa perusopetuksen huoltajille albaniaksi
Tietoa perusopetuksesta huoltajille arabiaksi

Tietoa perusopetuksen huoltajille venäjäksi
Tietoa perusopetuksen huoltajille viroksi
Tietoa perusopetuksen huoltajille somaliksi

Lukiot jatkavat etäopetusta - Tiedote opiskelijoille ja huoltajille

Vantaan suomenkielisten päivälukioiden toiminta jatkuu etäopetuksena 18.3.2020 – 13.4.2020. Vantaan aikuislukio siirtyy päivälukioiden tapaan etäopetukseen 18.3.2020–13.4.2020.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 20.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Poikkeusjärjestelyjen aikana toteutetaan edelleen opetussuunnitelman mukaista opetusta (lukiolaki 25§). Oppimäärän mukaisen opetuksen ja opintojen ohjauksen etäjärjestelyillä huolehditaan koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta ja siitä, että opiskelijan edellytykset lukion oppimäärän sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen eivät vaarannu (lukiolaki 13§).

Etäopetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti eli opettaja opettaa ja ohjeistaa opiskelijoita etäopiskeluun lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Etäopetuksessa ja -ohjauksessa hyödynnetään rehtoreiden määrittelemiä sähköisiä työvälineitä. Etäopetuksen valtakunnallisesta laajuudesta johtuen sähköisissä oppimisympäristöissä voi ilmetä hitautta tai käyttökatkoja. Opettajat suunnittelevat parhaansa mukaan toimivia etäopetusjärjestelyjä ja tiedottavat niistä opiskelijoita.

Opinto-ohjaajien ohjauskeskustelut käydään ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti joko puhelimitse tai sähköisiä välineitä hyödyntäen. Psykologit ja kuraattorit työskentelevät tällä hetkellä oppilaitoksissa ja ovat opiskelijoiden tavattavissa. Oppilaitoksen tiloissa tulee huolehtia riittävästä käsihygieniasta.

Opiskelijoille ei tarjota etäopetuksen aikana maksutonta ateriaa 18.3.2020 alkaen (lukiolaki 35§, opintososiaaliset edut).

Neljännen jakson päätösviikko toteutetaan suunnitellusti ja järjestelyistä tiedotetaan lukiokohtaisesti erikseen.

Lue myös Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote: Ylioppilastutkinnon reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla koronavirustilanteen johdosta

Varian lähiopetus keskeytetty

Varian tilat suljetaan 18.3–13.4. väliseksi ajaksi, jolloin myöskään ruokaa ei tarjota. Lähiopetus keskeytetään tuoksi ajaksi. Etäopetus-, verkko-opetus sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuvat.

Tiistaina 24.3. pidettäväksi suunnitellut Varia tutuksi -tilaisuudet on peruttu. Tilaisuudet on peruttu kaikissa toimipisteissä, joissa ne oli tarkoitus järjestää, eli Hiekkaharjussa, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä.

Seuraamme valtioneuvoston linjauksia, ja ohjeita tarkennetaan sen mukaan.

Päivitetty 17.3.2020: Lisätty kouluruokailua koskeva maininta perusopetuksen tiedotteeseen sekä lisätty tiedotteen loppuun maininta siitä, että ohjeita tarkennetaan valtioneuvoston linjausten mukaan.
Päivitetty 18.3.2020: Lisätty arabian- ja somalinkieliset tiedotteet perusopetuksen huoltajille
Päivitetty 19.3.2020: Lisätty varhaiskasvatuksen osioon tarkennus siitä, että kaikki huoltajat voivat tarvittaessa tuoda lapsensa varhaiskasvatukseen.
Päivitetty 19.3.2020: Päivitetty osio perusopetuksen oppilaiden ruokailusta vastaamaan valtioneuvoston asetuksen hengen mukaista toimintatapaa.
Julkaistu: 17.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter