Kaupunginhallituksessa Vantaan hyvinvointikatsaus 2019

Vantaan kaupunginhallitus tutustuu 23.3.2020 kokouksessaan Vantaan vuoden 2019 hyvinvointikatsaukseen. Katsaus on tietopaketti vantaalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä ja sen pohjalta on nostettu neljä asukkaiden elintapoihin ja hyvinvointiin liittyvää huomiota:

  1. Työtä terveellisten elintapojen tukemiseen tarvitaan edelleen ja erityistä huomiota tulisi kiinnittää arkiaktiivisuuden ja terveellisen ravitsemuksen tukemiseen. Vantaalaisista lapsista ja nuorista vain pieni osa liikkuu liikuntasuosituksiin nähden riittävästi ja aikuisista neljäsosa ei harrasta liikuntaa vapaa-ajallaan.
  2. Alueellisten ja asukkaiden välisten hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeitä. Sairastavuusindeksillä mitattuna vantaalaisten terveydentila on parempi kuin suomalaisilla keskimäärin, mutta alueelliset erot kaupungin sisällä ovat suuria.
  3. Vaikka työtapaturmien määrä on Vantaalla laskenut viimeisen vuosikymmenen aikana, työikäisten ja iäkkäiden tapaturmien ehkäisyyn on hyvä kiinnittää huomiota, sillä niiden seuraukset näkyvät henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa ja sitovat yhteiskunnan varoja.
  4. Ulkomaalaistaustaisten työllisyyttä ja koulutusta tukevat toimet ovat jatkossakin tärkeitä. Ulkomaalaistaustaisilla työttömyys on noin kaksi kertaa yleisempää kuin kantaväestöllä. Noin joka viides Vantaan vieraskielisistä nuorista oli työn ja koulutuksen ulkopuolella vuonna 2017.

Hyvinvointiraportointi on osa kunnan strategista toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Terveydenhuoltolain mukaisesti Vantaalla tehdään kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus ja välivuosina kertomusta suppeampi hyvinvointikatsaus, asia 16.

Uusi koko kaupungin yleiskaava ehdotusvaiheessa

Kaupunginhallitukselle esitetään yleiskaavaehdotuksen näytteilleasettamista. Yleiskaavaluonnoksen vuorovaikutuksen ja vaikutusten arviointien pohjalta yleiskaavan ehdotukseen on tehty useita täsmennyksiä.

Yleiskaava 2020 jatkaa voimassa olevan yleiskaavan linjausta kasvun ohjaamisesta kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen sitä eheyttäen ja vahvistaen, mikä samalla turvaa seudullista ja paikallista viherympäristöä sekä luonto- ja kulttuuriarvoja. Vaikutusten arviointien suositusten pohjalta yleiskaavaehdotukseen on tehty mm. kaupan määräyksiä sekä asuinaluerajauksia koskevia muutoksia.

Yleiskaavaehdotuksen vuorovaikutus ajoittuu huhtikuulta toukokuulle ja se järjestetään hyödyntäen sähköisiä menetelmiä, joista tiedotetaan myöhemmin. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksia nähtävillä olon aikana niin kirjaamoon kuin sähköisen järjestelmän kautta, asia 5.

Kokouksen muita aiheita

  • Suomi Rata Oy:n perustamissopimuksen hyväksyminen, asia 6
  • Vantaan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös, asia 8
  • Backaksen kartanoymäristön asemakaava ja asemakaavan muutos, asia 20

Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi

Päätöskokoukset jatkuvat

Kaupungin päätöksentekokyky varmistetaan myös koronavirusepidemian aikana, ja varsinaiset päätöskokoukset pidetään aikataulun mukaisesti. Muita toimielinten kokouksia, tapaamisia ja tutustumiskäyntejä siirretään. Kaupunginhallituksen iltakoulut on peruttu toukokuun loppuun asti.

Julkaistu: 19.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter