Hämeenlinnanväylän parantamisesta ja Kuninkaantammen eritasoliittymästä on laadittu suunnitelmaluonnoksia

Tie- ja katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkossa 4.6.–25.6.2020 välisenä aikana. Linkit suunnitelmaluonnoksiin ja esittelyaineistoihin uutisen lopussa.

Hämeenlinnanväylä (Vt3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tiellä on ajoittain ruuhkaa Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Kuninkaantammen uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt, mikä edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Helsingin kaupunki ja Vantaa kaupunki laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa ja katusuunnitelmia. Samalla laaditaan liikenneväylien asemakaavoja.

Hämeenlinnanväylä on vilkasliikenteinen maantie ja liikenteen sujuvuus on tärkeää Helsingistä pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle. Hämeenlinnanväylällä Kannelmäen ja Kaivokselan välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 54 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Väylä on tärkeä valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta. Viime vuosina liikennemäärä on kasvanut noin 3–4 % vuosittain. Hämeenlinnanväylä on ajoittain ruuhkautunut. Yksi pullonkauloista on Kannelmäen eritasoliittymän ja Kaivokselan eritasoliittymän väli. Tulevaisuudessa Kuninkaantammen ja Myyrmäen alueen rakentaminen sekä Kaivokselan teollisuusalueen kehittäminen asuinalueeksi synnyttävät uutta liikennettä.

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Hämeenlinnanväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että luonnonympäristölle ja Kaivokselan pohjavesiesiintymälle ei aiheuteta haittaa. Liito-oravien reviirit ja niiden väliset reitit otetaan huomioon suunnittelussa. Myös joukkoliikenteen ja tavarakuljetusten matka-ajan ennustettavuuden parantaminen on tavoitteena. Rakennettavat meluesteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Uudet kaistat ja eritasoliittymä sujuvoittavat liikennettä ja liikkumista

Hämeenlinnanväylälle suunnitellaan kolmannet kaistat Kannelmäen ja Kaivokselan välille. Lisäksi suunnitellaan uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä. Kaivokselan nykyistä eritasoliittymää parannetaan rakentamalla Helsingin suunnasta uusi ramppi Silvolan suuntaan. Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia Hämeenlinnanväylän bussipysäkeille sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille.

Vanhan Kaarelantien, Kuninkaantammen eritasoliittymän ja Kuninkaantammen asuinalueen välille suunnitellaan uusi katu, joka sijoittuu Kehä II:lle aikaisemmin varattuun maastokäytävään. Nykyisiä katuliittymiä parannetaan. Eritasoliittymälle ja uusille kaduille laaditaan tarvittavin osin asemakaavat ja katusuunnitelmat.

Tie- ja katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkossa 4.6.–25.6.2020 välisenä aikana. Suunnitelmista voi esittää mielipiteen tai toimittaa lisätietoa. Suunnitelmaluonnokset, esittelyvideot ja tiedotteet ovat esillä Väyläviraston hankesivulla sekä Helsingin ja Vantaan kaupungin katu- ja puistosuunnitelmien nettisivuilla.

Suunnitelmaluonnokset ja esittelyaineisto:

Väyläviraston verkkosivuilla

Vantaan verkkosivuilla

Helsingin verkkosivuilla ja karttapalvelussa

Lisätietoja suunnittelusta antavat:

Vantaan kaupunki: Teemu Vihervaara, 043 826 7180, teemu.vihervaara@vantaa.fi
Uudenmaan ELY-keskus: Sami Mankonen, 0295 021 309 sami.mankonen@ely-keskus.fi
Helsingin kaupunki: Jukka Tarkkala, 09 310 37302, jukka.tarkkala@hel.fi
Ramboll Finland Oy: Lotta-Maija Salmelin, 040 0941403, lotta-maija.salmelin@ramboll.fi

Palautteet 25.6. mennessä:

Helsingin kaupunki, Liikenne- ja katusuunnittelu, Jukka Tarkkala, PL 58214, 00099 Helsingin kaupunki tai jukka.tarkkala@hel.fi

Julkaistu: 4.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter