Kehä III:n liittyvät suunnitelmat Askistossa hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 12.8. hyväksyä Kehä III:n uudet liittymäjärjestelyt Askistossa mahdollistavat katujen muutossuunnitelmat Tavastkullantielle, Uudenkyläntielle ja Askistontielle. Lisää aiheesta lautakunnan kokouksen ennakkotiedotteessa.

Joukkoliikenteeseen tänä vuonna noin 14 miljoonan euron lisäpanostus Vantaalla

Koronapandemia on vaikuttanut Helsingin seudun liikenteen (HSL) lipunmyyntiin. Poikkeustilanteen alkaessa HSL:n matkustajien määrä tippui noin 70 % ja HSL menetti lipputuloja noin 20 miljoonaa euroa kuukaudessa. Koko vuoden aikana HSL:n tulomenetyksen arvioidaan olevan noin 123 miljoonaa euroa ja matkustajamäärien jäävän vuoden 2019 matkustusmääristä 35 %. HSL on reagoinut poikkeustilanteeseen alentamalla palvelutasoa
useilla alueilla. Tehdyt säästöt eivät kuitenkaan riitä kattamaan menetettyjä lipputuloja. Poikkeustilanteen pitkittyminen vaikuttaa ennakoimattomasti HSL:n tulokseen ja Vantaan kuntaosuuteen.

Joukkoliikenteen käyttötalousmenoihin on vuodelle 2020 budjetoitu Vantaalla 53,2 miljoonaa euroa. Toukokuussa 2020 HSL on arvioinut Vantaan maksettavaksi kuntaosuudeksi 67,2 miljoonaa euroa. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen määrärahoja korotetaan näin ollen 13 985 000 eurolla (asia 6).

Lautakunta käsitteli myös HSL:n taloussuunnitelmasta 2021-2023 Vantaalta pyydettyä lausuntoa (asia 5). Vantaan näkemys on, että joukkoliikenteen kuntaosuuden ei tulisi koronan vaikutuksista huolimatta nousta yli perussopimuksen mukaisen 50 prosentin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi HSL:n tulisi tutkia mahdollisuudet maltilliseen lipunhintojen nostamiseen. Lisäksi Vantaa toivoo, että alennuksia saavien ryhmien etuja yhtenäistetään.

Vantaa toteaa lausunnossaan myös, että vyöhykerajoja ei tule uudistaa vuoden 2021 aikana vaan muutokset vyöhykkeissä tehdään pitkäkestoiseen tutkimukseen pohjautuen. Bussilinjojen osalta Vantaa nostaa esiin muun muassa Kuusijärven alueen, jonka käyttäjämäärien uskotaan kasvavan edelleen. Kaupunki toivookin HSL:n tutkivan mahdollisuuksia parantaa alueen saavutettavuutta joukkoliikenteellä erityisesti kesäaikaan, mutta tukien myös alueen ympärivuotista käyttöä.

Lisäksi Vantaa esittää, että HSL edistäisi koko pääkaupunkiseudun kaupunkipyörien yhteisen lipputuotteen syntymistä kesäkaudelle 2021 ja että HSL:n tulisi myöhemmin ottaa järjestämisvastuu pääkaupunkiseudun kaupunkipyöräjärjestelmästä.

Liputta matkustavan tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 100 euroon ensi vuonna. Vantaan kaupunki kannattaa esitystä, kuten on tehnyt aiempinakin vuosina.

Lausunto etenee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Lisäksi päätettiin mm.:

  • Lausua Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmasta 2021-2030 (asia 7).
  • Hyväksyä Tikkurilantien varren Caravellentien liittymän katusuunnitelma Viinikkalassa (asia 10)
  • Hyväksyä Turvalaaksonkujan ja Suonkalliontien eteläpään katusuunnitelma Viinikkalassa (asia 11)
  • Hyväksyä Latupuiston päiväkodin tarveselvitys (asia 15). Uutta, nykyistä suurempaa Latupuiston päiväkotia suunnitellaan Hakunilaan vanhan päiväkodin paikalle. Uusi päiväkoti on 224-paikkainen ja se toteutettaisiin vuosien 2023-2026 välisenä aikana. Uuden päiväkodin rakentaminen kustantaa noin 10,3 miljoonaa euroa.

Esitys Tuomelan koulurakennuksen vuokraamisesta Camelot Asukasvahtipalvelu Oy:lle päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun (asia 16). Lautakunta edellyttää vuokralaisen valintakriteereissä painotettavan, että koulun vuokraamisessa otetaan huomioon paikallinen kulttuuri- ja yritystoiminta ja koulurakennuksen käytön tulee tukea ympäröivää yhteisöä sekä turvata rakennuksessa toimivan Länsi-Vantaan musiikkiopiston toiminnan jatkuminen. Samalla tulee selvittää, voisiko koulu toimia koko kaupungin kattavan tilajakomotyylisen toiminnan pilottina (esim. itsenäinen osuuskunta.) Asiaan on tarkoitus palata vielä tämän syksyn aikana.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter