Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021–2024 sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee maanantaina 14.9. kokouksessaan esitystä vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2021 on 720,5 milj. euroa ja tulomääräraha 41,9 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kesäkuussa valtionavustukset Tulevaisuuden sote-keskus- sekä sote-rakenneuudistusta tukevalle alueellisen valmistelun hankkeelle. Hankkeiden vuodelle 2021 arvioitu tulomääräraha (4,6 milj. euroa) ja menomääräraha (5,5 milj. euroa) on lisätty toimialan talousarviomäärärahaan. Ilman hankemäärärahoja vuoden 2021 menomäärärahassa on kasvua 7,0 prosenttia ja toteutumaennusteeseen ilman pandemiamenoja verrattuna 1,2 prosenttia. Tulomääräraha 2021 on 2020 käyttösuunnitelmaa 0,1 % pienempi ja toteutumisennustetta 1,5 % suurempi.

Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoitoa on 446,7 milj. euroa ja tulomääräraha 40,6 milj. euroa. Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 6,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2020 toteutumaennusteeseen kasvua on 0,8 prosenttia ilman pandemiamenoja. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvioesityksen tulomääräraha on 1,3 milj. euroa ja menomääräraha on 273,8 milj. euroa, jossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 236,6 milj. euroon. Vantaa esittää HUS:lle, että HUS vahvistaisi talousarviossaan Vantaan osuudeksi vastaavan summan.

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 käynnistää valmistelun tuottavuus- ja kasvuohjelman laatimiseksi. Sen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kehykseen kohdistuu 2 milj. euron sopeutus.

Toimialan esitykset sopeutustoimenpiteiksi

Toimialan vakanssiesitysten karsinta:

• Vanhus- ja vammaispalvelut: kotihoitoon tarkoitetut 10 vakanssia 0,5 milj. euroa

Muut toimenpiteet:

• Asiakaskriteerien tarkentaminen ja palvelujen järjestämistapojen arviointi kaikilla palvelualueilla yhteensä 1–1,5 milj. euroa; Asiakassegmentointia hyödyntämällä ja palvelun myöntämisen perusteiden tarkastelulla varmistetaan oikeanlainen palvelu/hoito ja tukipalvelut oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Samalla varmistetaan asiakkaiden sujuva palveluketju sekä pysyminen/palaaminen kevyempien palvelujen piiriin.
• Palvelujen järjestämistapoja arvioidaan sekä järjestetään vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat palvelut asiakaslähtöisesti. Samalla tarkastellaan asiakkaiden yksilöllisiä palvelu- ja hoitosuunnitelmia sekä puretaan päällekkäiset palvelut yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa.
• Vanhus- ja vammaispalvelut: kehitetään kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä ketterästi muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palveluratkaisuja kuten riittävät lääkäripalvelut (yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa) sekä kotisairaala ja liikkuva sairaala
• Perheiden palvelut: perustamalla oma lastensuojelulaitos rajataan palveluostojen tarvetta
• Terveyspalvelut: päihdepalvelujen ostopalveluina tuotettujen palvelujen tarkastelu.
• Yhdenmukaistetaan hankintakäytänteitä ja vahvistetaan osto- ja hankintakäytänteiden osaamista.
• Toimialan palveluista perittävät asiakasmaksut tarkistetaan lain sallimaan maksimiin, jolla toimella pyritään lisäämään tulokertymää
• Suun terveydenhuollon asiakasmaksujen nostosta syntyy mahdollinen säästö liikelaitokselle maksettavan avustuksen osalta.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys 2021–2024 perustuu kaupunginhallituksen kehyspäätöksen lisäksi kaupunkitason strategisiin linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin ja niiden ennakointiin. Lisäksi valmistelussa on huomioitu vuoden 2020 käyttösuunnitelman toteumaennuste sekä tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2021 keskeisiä strategisia tavoitteita ovat:

• Palvelujen saatavuuden parantaminen vastaanotoille pääsyä nopeuttaen, digitaalisia palveluja laajentaen sekä asiakasohjausta ja neuvontaa uudistaen.
• Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen palvelutarpeen arviointia kehittäen ja varhaisen tuen palveluja uudistaen sekä perhekeskustoimintaa laajentaen.
• Nuorten hyvinvoinnin parantaminen tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.
• Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen lisäämällä ja kehittämällä kotona asumista tukevia palveluja.
• Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantaminen työhyvinvointia tukien sekä monimuotoisia työtapoja ja niiden johtamista kehittäen.
• Palvelujen järjestämis- ja tuottamistapojen arvioiminen ja tarkoituksenmukaisten muutosten käynnistäminen.
• Tiedolla johtaminen vakiinnuttaminen toimialan johtamisen ja vaikuttavuusperusteisen toiminnan tueksi.
• Erikoissairaanhoidon ohjauksen vahvistaminen alueellisena yhteistyönä.

Lautakunnan listalla lisäksi mm.

• Irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesitys vuodelle 2021
• Toimialan osavuosikatsaus 2/2020

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.9.2020 
(muokattu: )