Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja kustannusvertailu sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Sosiaali- ja terveyslautakunta saa kokouksessaan maanantaina 9.11. tiedoksi kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja kustannusten vertailun vuodelta 2019.

Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) aikuissosiaalityötä ja toimeentulotukea, lastensuojelua, päihde- ja mielenterveyspalveluja, työllistämispalveluja, vammaisten palveluja, vanhusten palveluja sekä varhaiskasvatusta. Vertailukelpoisen tiedon tuottamisen ohella oleellista yhteistyössä on mahdollisuus muiden kuntien kokemuksista ja käytännöistä oppimiseen ja palvelujen vertaiskehittämiseen.

Esimerkiksi lastensuojeluilmoituksia tehtiin Vantaalla ja Turussa vuoden aikana 11 prosentista kunnan 0–17-vuotiaista (Kuusikko-kuntien keskiarvo 8,8 %). Vantaalaisista lapsista tehtiin vuonna 2019 lähes 10 800 lastensuojeluilmoitusta yhteensä noin 5 500 eri lapsesta. Palvelutarpeen arvion jälkeen Vantaalla asiakkuus alkoi joka neljännelle lastensuojeluilmoituksen kohteena olleelle lapselle. Vuonna 2019 Vantaalla tehtiin 579 uutta lastensuojelun sijoituspäätöstä, joista 40 % oli avohuollon tukitoimisijoituksia, 42 % kiireellisiä sijoituspäätöksiä ja 18 % huostaanottopäätöksiä. Huostaanottopäätöksiä tehtiin jonkin verran enemmän kuin Kuusikko-kunnissa keskimäärin.

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset nousivat Kuusikko-kunnissa edellisvuoteen verrattuna 0,3 %. Vantaalla kokonaiskustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla. Vantaalla kustannukset kasvoivat päihdepalvelujen (+1,0 %) ja integroitujen palvelujen (+10,7 %) osalta, mutta laskivat mielenterveyspalvelujen osalta (-1,1 %). Päihdehuollon palvelujen kustannukset 18 vuotta täyttänyttä asukasta kohden olivat kuutoskaupungeissa keskimäärin 79 euroa ja mielenterveyspalvelujen järjestämisen kustannukset täysi-ikäistä asukasta kohden keskimäärin 227 euroa. Vantaalla vastaavat kustannukset olivat päihdehuollon osalta 62 euroa ja mielenterveyspalvelujen osalta 186 euroa. Kustannukset olivat vertailukunnista toiseksi alhaisimmat ja alhaisimmat.

Vanhuspalvelujen piirissä oli joulukuussa 2019 20,7 % 75 vuotta täyttäneistä vantaalaisista. Laitoshoidossa 75 vuotta täyttäneistä oli enää vain 0,4 %. Samaan aikaan kun laitoshoito on vähentynyt, on vastaavasti tehostetun asumispalvelun paikkamäärä kasvanut. Vuonna 2019 tehostetussa asumispalvelussa oli 6,8 % 75 vuotta täyttäneistä. Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset olivat Kuusikon kaupungeissa keskimäärin 11 911 euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Vantaa käytti vuonna 2019 vanhuspalveluihin 10 053 euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, mikä oli edullisempi hinta muihin Kuusikko-kuntiin verrattuna. 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asukaskohtaiset kustannukset nousivat Vantaalla 6,9 % vuodesta 2018.

Koko vertailuaineistoon pääsee tutustumaan esityslistan liitteistä löytyvissä raporteissa.

Lautakunta päättää kokouksessaan myös viiden erikoistuvan lääkärin virkojen vakinaistamisesta vanhus- ja vammaispalveluissa 1.1.2021 alkaen.

Lautakunta päätti 20.1.2020 perustaa viisi erikoistuvan lääkärin virkaa Vantaan sairaalaan ajalle 1.2.2020–31.1.2021. Erikoistuvien lääkäreiden vakansseilla oli tarkoitus lisätä vakituisten viranhaltijoiden määrää vakituisissa lääkäriviroissa, turvata riittävä lääkäriresurssi ja osaaminen sairaalassa sekä samalla varmistaa, että sairaala pystyy tarjoamamaan erikoistuville lääkäreille riittävästi koulutuspaikkoja. Edellä mainittuihin tavoitteisiin on päästy osittain, vaikka koronapandemia vaikutti laajasti lääkäreiden rekrytointeihin. Tarve erikoistuvien lääkäreiden vakansseille ei ole muuttunut, ja yhdeksän kuukauden kokemus vakansseista on ollut myönteinen. Ostopalvelulääkäreiden käyttöä on voitu vähentää.

Lautakunnan listalla lisäksi mm.

• Perhepalvelujen johtajan nimikkeen muutos perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajaksi 1.1.2021 lukien
• Osastonhoitajan määräaikaisen virkasuhteisen vakanssin perustaminen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon terveyspalveluissa 1.1.2021 lukien
• Lääkeannosteluautomaattipalvelun hankinta Keravan ja Vantaan kaupungeille
• Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelusopimus ajalle 1.1.– 31.12.2021

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter