Kaupunginhallituksen käsittelyyn uusi yleiskaava

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 16. marraskuuta muun muassa yleiskaavaa 2020, A-Tulkkaus Oy:n myyntiä sekä useita asemakaavamuutoksia.

Uutta koko kaupungin yleiskaavaa on valmisteltu noin kolme vuotta, ja se etenee nyt hyväksymisvaiheeseen (asia 6). Yleiskaava 2020 on maankäytön kehitystä ohjaava pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka tehtävänä on suunnitella ja yhteensovittaa eri toimintojen, kuten asutuksen, työpaikkojen, palveluiden, liikenteen sekä virkistys- ja viheralueiden sijoittumista. Tavoitevuosi on 2050.

Uusi yleiskaava jatkaa edeltäjänsä viitoittamalla tiellä. Yleiskaava 2020 mahdollistaa kaupungin kasvun ohjaten sen nykyiseen kaupunkirakenteeseen sitä eheyttäen ja uudistaen. Kasvu painottuu erityisesti keskuksiin, joista varsinkin Tikkurila, Aviapolis ja Myyrmäki vahvistuvat ja laajenevat merkittävästi. Tärkeimpiä suunnittelulinjauksia on olemassa olevien ja uusien asemanseutujen kehittäminen. Vahvin kasvukäytävä on Vantaan ratikan varsi, mutta joukkoliikennekaupunki täydentyy myös muilla yhteyksillä ja solmukohdilla. Joukkoliikennekaupungin kehittymistä tukee yleiskaavan jatkosuunnittelua ohjaavat linjaukset liikkujan laadukkaasta lähiympäristöstä. Yleiskaavassa on määritelty seudullisesti kattava ulkoilureittien verkosto, pyöräilyn baanat sekä merkittävä määrä täydennyksiä nykyiseen luonnonsuojeluverkostoon. Tutustu tarkemmin vantaa.fi/yleiskaava2020.

Kaupunginhallitukselta päätös A-Tulkkauksen myynnistä

Asialistalla on 16. marraskuuta myös muun muassa A-Tulkkaus Oy:n osakkeiden myynti (asia 12). A-Tulkkaus Oy on tulkitsemis- ja kääntämispalveluita sekä niitä tukevia toimintoja tuottava Vantaan kaupungin konserniyhtiö. Vantaa omistaa yhtiön osakkeista 99,6 prosenttia. Muut osakkaat ovat Helsinki, Espoo, Kerava ja HUS, joista kullakin on omistuksessaan yksi osake. Yhtiö tuottaa valtaosan palveluistaan omistajiensa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille.

Tulkkaustoimiala on murroksessa ja tulkkauspalveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti maahanmuuton kasvun myötä. Samalla toimiala on siirtynyt digiaikaan, kun teknologian avulla tulkkauspalveluita voidaan tuottaa entistä tehokkaammin ajasta ja paikasta riippumatta. Etätulkkauksen tarve on kasvanut koronan myötä merkittävästi, mikä on kiihdyttänyt toimintaympäristön muutosta entisestään. Isot muutokset toimintaympäristössä edellyttävät aivan uudenlaista panostusta toiminnan ja teknologian kehittämiseen sekä investointeihin. Tähän Vantaalla ei ole mahdollisuuksia lähivuosien investointitarpeiden vuoksi. Kaupungin sidosyksikkönä yhtiön kehittäminen on myös ollut sidottu kaupungin ja muiden julkisyhteisöjen reunaehtoihin.

Parhaaksi vaihtoehdoksi A-Tulkkauksen toiminnan uudistamiselle on arvioitu omistuksesta luopuminen. Vantaa on kartoittanut vaihtoehtoja, ja osakkeiden myynti ja erillinen palveluhankinnan kilpailuttaminen on valikoitunut parhaaksi. A-Tulkkauksen omistajat ovat saaneet ostotarjouksen suomalaiselta vuonna 2016 perustetulta Túlkalta, joka on erityisesti kehittänyt sähköisten alustojen kautta tapahtuvaa tulkkausta. Kauppa edellyttää kaikkien omistajien hyväksynnän.

Voit tutustua aiheisiin tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi. Kokouksen asialistalla on edellä mainittujen lisäksi muun muassa useita asemakaavamuutoksia.

Julkaistu: 11.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter