Move!-mittausten tulokset osoittavat kestävyyskunnon heikentyneen myös vantaalaisnuorilla

Nuoret juoksevat urheilukentällä. Kuva: Sakari Manninen.

Valtakunnalliset fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset tehtiin 5.- ja 8.-luokkalaisille osana peruskoulun liikunnanopetusta. Syksyllä 2020 tehdyt mittaukset osoittivat, että vantaalaisten 5.- ja 8.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt. Suurella joukolla oppilaita kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla, jolloin heillä voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista. Muilla fyysisen toimintakyvyn osa-alueilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuosiin verrattuna.

- Istuva elämäntapa ja yksipuolinen liikunta näkyvät myös kehon liikkuvuutta mittaavien osa-alueiden tuloksissa. Vantaalaisnuorten tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin valtakunnallisestikin, kertoo Vantaan Move!-projektikoordinaattori Eva Autio.

Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Move!-järjestelmän lähtökohtana on kannustaa ja tukea oppilaita fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa.

Syksyn 2020 Move!-mittaustulosten keskeisiä havaintoja Vantaalla

Kestävyyskunto:

Kestävyyskunto on heikentynyt molemmilla luokka-asteilla ja on valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna hieman heikompi: Esimerkiksi 5. luokkalaisista tytöistä 45 %:lla ja pojista 49 %:lla kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla ja oppilailla voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista.

Liikkuvuus:

Kummankaan vuosiluokan kehon liikkuvuudessa ei näy merkittäviä muutoksia. Molempien luokka-asteiden tytöillä on merkittävästi parempi liikkuvuus kuin pojilla. Kolmasosalla 5. luokan pojista on vaikeuksia tehdä ylävartalon luonnollista liikkuvuutta osoittava käsien liike. Kolmasosalla 8. luokan pojista ei onnistu alaselän ojennus täysistunnassa.

Lihaskunto:

Vatsalihasten voimaa ja kestävyyttä mittaavassa osiossa kolmasosa 5.luokkalaisista yltää terveyttä ja hyvinvointia edistävään tasoon ja 8. luokkalaisista hieman useampi. Yläraajojen voima ja kestävyys on hieman yli puolella 5. luokkalaisista hyvinvointia ja terveyttä edistävällä tasolla ja vastaavasti 8. luokkalaisista sekä tytöistä että pojista vajaa 40 % yltää hyvinvointia ja terveyttä edistävään tasoon.

Motoriset taidot:

Vauhdittomassa 5-loikassa lähes puolet 8.luokan tytöistä ja noin joka kolmas poika yltää hyvinvointia ja terveyttä edistävään tasoon. Heitto-kiinniottoyhdistelmässä 5. luokkalaista tytöistä 45 %:lla ja pojista 44 %:lla mittaustulos on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla ja haittaavalla tasolla. Heitto-kiinniottoyhdistelmässä 8. luokkalaisilla pojilla on merkittävästi parempi tulos kuin samanikäisillä tytöillä: pojista noin 46 % ja tytöistä 35 % yltää hyvinvointia ja terveyttä edistävään tasoon.

Koulukohtaiset Move!-tulokset on toimitettu kouluille, ja tuloksia hyödynnetään koulun hyvinvointityössä. Move!-järjestelmä on pedagoginen työkalu oppilaiden toimintakyvyn kehittämiseksi peruskouluissa. Mittausten avulla oppilaiden kanssa pohditaan, miten omaa fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää ja kehittää. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa perheen kanssa lapsen ja nuoren jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä.

Move!-mittaustietoa hyödynnetään peruskoulujen liikuntakasvatuksessa, mutta myös kouluterveydenhuollossa 5.- ja 8.-luokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa. Lisäksi tuloksia käytetään kaupunkitason terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä ja seurannassa.

Vantaan perusopetus on mukana Opetushallituksen rahoittamassa #paraskoulu-hankkeessa, jossa yhtenä tavoitteena on laatia sujuva Move!-prosessi. Kehittämistyön tuloksena on laadittu toimintamalli, joka otetaan käyttöön kaikissa Vantaan perusopetuksen kouluissa.

Tutustu myös:
Valtakunnalliset Move!-mittausten tulokset (Opetushallitus)
Vantaan Move!-tulokset 2020
Videoesittely Move!-mittauksista ja tubettajakaksikko Molybrosin tutustuminen Move!-mittauksiin (YouTube)

Julkaistu: 12.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter