Coronavaccineringarna inleddes i Vanda 5.1.2021

Coronavaccineringarna inleddes i Vanda 5.1.2021 när ett litet parti coronavaccin kom till Vanda. I första skedet ges vaccinet till personal som vårdar coronapatienter.

-Vi har gjort ett bra förberedelsearbete så det är fint att vi nu kan inleda vaccineringen av personal och i nästa skede också vaccineringen av våra invånare, säger servicechef Piia Niemi-Mustonen vid den förebyggande hälsovården i Vanda.

Vaccineringarna genomförs i enlighet med den riksomfattande vaccineringsordningen. Coronavaccinationerna utökas när mer vaccin så småningom kommer in.

-Vi får vaccin lite i sänder och vi har god vaccineringsberedskap i Vanda. Vid vaccineringarna beaktas de riksomfattande anvisningarna. Ordningen för de nu inledda vaccineringarna baseras på dessa anvisningar, dvs. risken i anslutning till arbetsuppgiften. Vi meddelar Vandaborna så fort vi får nya uppgifter om vaccineringstidtabellen säger vice stadsdirektör Timo Aronkytö vid social- och hälsovårdsservicen i Vanda.

Följ Vandas vaccininformation

Aktuell information om coronavaccineringarna läggs ut på sidan:

https://www.vantaa.fi/koronarokotukset

https://www.vanda.fi/coronavaccineringarna

https://www.vantaa.fi/coronavirusvaccinations


De riksomfattande coronavaccineringarnas målgrupper och närmare ordning

Målgrupperna för vaccineringarna bör granskas utifrån en medicinsk riskbedömning. Först vaccineras följande grupper:

  • social- och hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter samt personal på vårdhem
  • äldre personer, samt
  • personer som på medicinska grunder har en sjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

1. Hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter samt personal och boende inom dygnetruntomsorgen

1. Intensivvårdsavdelningarnas personal

2. Personal vid bäddavdelningar och jouravdelningar som vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 samt personal inom den prehospitala akutsjukvården

3. Personal vid infektionsmottagningar som vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19, personal vid coronaprovtagningarna samt laboratoriepersonal som arbetar med coronavirusdiagnostik

4. Personal och boende inom socialvårdens boendeservice och institutionsvård vid verksamhetsenheterna för serviceboende med heldygnsomsorg (grupperna 3 och 4 kan vaccineras samtidigt).

5. I begränsad utsträckning social- och hälsovårdspersonal med kritiska uppgifter, till exempel personalen vid organtransplantationsenheterna.

I hela landet uppgår de ovan nämnda grupperna till drygt 100 000 personer om endast omsorgstjänster för äldre räknas med. I Vanda hör ca 5 500 personer till grupperna 2–4.

2. Äldre och personer med primärsjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19-sjukdom

1. ≥80 år*

2. 75–79 år *

3. 70–74 år*

4. <70 år med sjukdomar som innebär en märkbart ökad risk för allvarlig coronavirussjukdom**

5. <70 år med sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom***

Antalet personer över 70 år uppgår totalt till omkring 800 000 i hela landet. I Vanda är antalet drygt 25 000 personer.

*inbegriper närståendevårdare som bor i samma hushåll

**Sjukdomar som innebär en märkbart ökad risk för allvarlig coronavirussjukdom är till exempel en kronisk svår njursjukdom, ett allvarligt immunosuppressivt tillstånd (organtransplantation, akut cancerbehandling) och svår kronisk lungsjukdom.

*** Sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom är till exempel kranskärlssjukdom och leversjukdom med cirrosutveckling.

3. Den övriga befolkningen

*Vaccineringsplanen preciseras så småningom under våren, till exempel utifrån mängden vaccin som kommer in.

Julkaistu: 11.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter