Kyselyssä selvitettiin asukkaiden suhtautumista erilaisiin metsänhoidon toimenpiteisiin

Metsää

Vantaa kartoitti asukkaiden mielipiteitä metsänhoidosta verkkokyselyllä marras-joulukuussa. Kyselyssä sai ottaa kantaa siihen, minkälaisiin ympäristöihin erilaiset metsänhoidon toimenpiteet, kuten harvennus, sopivat. Kyselyyn tuli 152 vastausta.

Pienpuustonhoito eli pienen puuston harvennus sopii vastaajien mielestä useimmiten lähelle rakennettua ympäristöä tai alueille, joilla liikutaan paljon: koulun tai päiväkodin lähimetsään mutta myös virkistys- ja ulkoilumetsiin. Pienpuustonhoito ei sen sijaan sovi vastaajien mielestä niinkään luonnonsuojelualueiden lähimetsiin.

Isomman puuston harvennukseen suhtauduttiin samansuuntaisesti kuin pienpuustonhoitoon. Tiheän puuston harvennuksen katsotaan sopivan parhaiten rakennetun alueen lähelle sekä virkistys- ja ulkoilualueille. Harventamaton metsä puolestaan sopii vastaajien mielestä useimmiten luonnonsuojelualueen lähelle. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen harvennuksen yhteydessä koettiin tärkeäksi. Käytännössä monimuotoisuutta voidaan vaalia jättämällä harvennuksen yhteydessä jäljelle monipuolisesti eri puulajeja ja jättämällä osa alueista harvennuksen ulkopuolelle.

Suurin osa toivoi, että metsiin jätetään lahopuuta. Ainoastaan 5 prosenttia vastaajista ei halunnut lahopuuta jätettävän ollenkaan.

Noin 70 prosenttia vastaajista toivoi, että erityisen näyttäviä puuyksilöitä ja maisemaa tuodaan esille harventamalla puustoa niiden ympäriltä. Noin neljännes vastaajista ei sen sijaan pitänyt tätä tarpeellisena. Näkymien avaamista ulkoilureittien varrella sijaitseville kallioille puustoa poistamalla kannatti yli puolet, kun taas vajaa 40 prosenttia ei nähnyt sitä tarpeellisena.

”Tulokset tuovat tärkeää tietoa siitä, miten vastaajat näkevät metsänhoidon toimenpiteet Vantaalla. Tuloksia hyödynnetään osana tulevaa metsänhoidon suunnittelua”, kertoo kaupunginmetsänhoitaja Sanna Ervasti.

Muutama vastaaja kaipasi lisätietoa kaupungin metsäalueista ja mahdollisuutta viestien jättämiseen. Kaupungin omistamista metsistä löytyy tietoa Vantaan karttapalvelusta kartta.vantaa.fi, valikon kohdasta luonto ja ympäristö, metsäsuunnitelma. Palautetta metsänhoitoon liittyen voi jättää Oma Vantaa -palvelun kautta.

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Julkaistu: 14.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter