Ympäristölautakunta lausui Vantaan Energian vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristövaikutuksista

Vantaan ympäristölautakunta kokoontui 18.2. Lautakunta antoi Uudenmaan ELY-keskuksen pyytämän lausunnon Vantaan Energian vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (asia 8). Arviointiselostuksessa kuvataan hanke, sen toteuttamisen eri vaihtoehdot, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja hankkeen toteuttamiskelpoisuus.
Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa vaarallisia jätteitä termisesti käsittelevän laitoksen, jossa käsittelystä syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Hanke keskittyy jätteisiin, jotka syntyvät pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella ja jotka vaativat korkean lämpötilan käsittelyä. Uuden polttolaitoksen sijoituspaikaksi on valikoitunut Vantaan Energian jätevoimalan tontti Långmossebergenissä.

Vaarallista jätettä viedään ulkomaille 120 000 tonnia vuodessa ja määrästä voitaisiin uudessa polttolaitoksessa käsitellä noin 40 000 tonnia. Pelkästään Uudenmaan ELY-keskuksen alueella syntyy vuosittain 30 000-50 000 tonnia sellaista jätettä, jota voidaan hyödyntää hankkeessa. Vaarallisten jätteiden määrän arvioidaan edelleen kasvavan voimakkaasti tiukentuvan lainsäädännön seurauksena.

Yhteenvetona ympäristölautakunta toteaa, että vaarallisen jätteen polttolaitoksella vaikuttaa olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Myönteiseksi luokiteltu vaikutus kohdistuisi luonnonvarojen käyttöön, mistä osa perustuisi toiminnassa syntyvän jätteen hyötykäyttömahdollisuuksiin. Hankekokonaisuudella, johon vaarallisen jätteen polttolaitos sisältyy, voidaan Vantaan Energian laskelmien mukaan kuitenkin vähentää ilmastopäästöjä noin 30 000 CO2 tonnia vuodessa perustuen siihen, että hankekokonaisuudella voidaan luopua fossiilisista polttoaineista.

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 19.3.2021. Lisätietoja hankkeesta ja arviointiselostus löytyvät verkosta: linkki ELY-keskuksen hankesivulle.

Rauno ja Liisa Ruuhijärven metsä Vierumäessä sai rauhoituspäätöksen

Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus on rauhoittanut 16.11.2020 tekemällään päätöksellä luonnonsuojelualueeksi Vantaan kaupungin omistaman 53 hehtaarin suuruisen metsäalueen Vierumäessä (asia 5). Rauhoituspäätöksessä alue nimettiin Rauno ja Liisa Ruuhijärven metsäksi kunnianosoituksena merkittäville vantaalaisille luonnonsuojelun edistäjille. Rauhoitettu metsäalue on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä korpi- ja lehtokeskittymä, joka sisältää uhanalaisia luontotyyppejä ja uhanalaista ja silmälläpidettävää lajistoa. Metsäalueen yhtenäisyyden säilyttämiseksi suojelurajaus sisältää myös jonkin verran kehityskelpoisia ja ennallistettavissa olevia metsiä. Alue on myös suosittua ulkoilumaastoa ja siellä on paikoin tiheä polkuverkosto.

Lisäksi päätettiin mm. merkitä tiedoksi ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma 2021 (asia 6) ja valvontasuunnitelma 2021-2023 (asia 7) sekä antaa lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Delete Ympäristöpalvelut Oy:n Espoon Juvanmalmin laitoksista, niiden siirtokuormausaseman ympäristöluvan muuttamista ja vaarallisen jätteen käsittelylaitoksen ympäristöluvan tarkistamista koskien (asia 9).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 18.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter