Opetuslautakunnassa toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvitys

Opetuslautakunnan maaliskuun kokouksessa saatiin selvitys toisen asteen koulutuksen palveluverkosta. Toisen asteen opiskelijamäärän ennustetaan kasvavan noin 1.700 opiskelijalla vuoteen 2028 mennessä. Toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvityksessä opiskelijamäärien kasvuun vastataan mm. kolmella uudisrakennuksella (uusi lukio, Varia Vehkala ja oppimiskampuksen uudisrakennus) sekä nykyisen Varia Hiekkaharjun korjaus-, muutos- ja lisärakentamisella.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.2020 päätettiin, että ennen oppimiskampushankkeen esiselvityksen käynnistämistä laaditaan kokonaisselvitys toisen asteen koulutuksen investointihankkeiden nykyisistä toteuttamissuunnitelmista, oppilaitosten sekä yksiköiden suunnitelluista sijainneista, aikataulusta ja rahoituksesta. Samassa yhteydessä tulee arvioida yksiköiden sijainnin koulutuspoliittiset sekä kaupunkirakenteelliset vaikutukset.

Pyydetty selvitys on nyt tehty kasvatuksen ja oppimisen ja kaupunkiympäristön toimialojen yhteistyönä. Selvityksessä on tarkasteltu lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen määrällistä kehitystarvetta, investointitarvetta sekä palveluverkon sijoituspaikkoja. Myös koulutuspoliittiset ja kaupunkikuvalliset näkökulmat on huomioitu.

Vantaalla toimii viisi suomenkielistä päivälukiota ja yksi ruotsinkielinen lukio. Vantaan lukiot ovat kooltaan valtakunnallista keskiarvoa reilusti suurempia. Keskimääräinen lukion opiskelijamäärä valtakunnallisesti on lukioissa 275 opiskelijaa. Vantaalla suomenkielisten päivälukioiden keskimääräinen opiskelijamäärä on 735 opiskelijaa (vuosikatsaus 2020/tunnusluvut). Vantaalaiset suomenkieliset päivälukiot lukiot ovat kooltaan 400–1250 opiskelijan oppilaitoksia.

Vuonna 2020 valmistuneessa Vantaan lukioverkkoselvityksessä (3.12.2020) todetaan, että 2020 syksyn virallisen ennusteen mukaan Vantaan toisen asteen opetuksen ikäisten nuorten määrä on kasvava. Vantaalla on tällä hetkellä tarjolla merkittävästi vähemmän lukioiden aloituspaikkoja kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Lukioverkkoselvityksen mukaan nykyisten lukioiden kapasiteetti ei riitä vastaamaan kasvavaan lukiopaikkojen määrään, vaan tarvitaan kasvuun vastaava uudisrakennus. Nykyisten lukioiden tonteilla ei ole laajentumismahdollisuuksia.

Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin omistama monialainen, ammatillista peruskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii neljässä eri toimipisteessä Vantaalla: Hiekkaharjussa, Koivukylässä, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä. Nykyinen toimipisterakenne on käyttökustannuksiltaan kallis, eikä se vastaa ammatillisen koulutuksen vaatimuksiin. Lisäksi Myyrmäen toimipiste on käyttöikänsä päässä.

Toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvityksen johtopäätöksinä esiteltiin opetuslautakunnalle:

 • Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijamäärän ennustetaan kasvavan noin 700 opiskelijalla ja Vantaan lukioiden opiskelijoiden määrän noin 1.000 opiskelijalla vuoteen 2028 mennessä. Väestöennusteen mukaan toiselle asteelle tarvitaan merkittävästi lisää aloituspaikkoja
 • Varian toimitilojen rakentamista ja peruskorjausta tulee jatkaa suunnitelman mukaisesti
 • Oppimiskampus vaikuttaa Varian toimitilojen opiskelijamäärään sekä uuden lukion kokoon
  • Jos oppimiskampus ei toteudu, niin uuden lukion tulisi olla kooltaan 1.000 opiskelijan lukio
  • Oppimiskampuksen toteutuessa uuden lukion koon tulisi olla vähintään 700 opiskelijaa. Oppimiskampukseen olisi tässä tapauksessa mahdollista sijoittaa n. 300 opiskelijaa laajentamalla Tikkurilan lukiota
 • Työryhmän näkemys on, että uuden lukion tulisi sijaita Aviapoliksessa seuraavin perustein:
  • Sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä – tavoitettavuus niin Itä-Vantaalta kuin Länsi-Vantaalta
  • Työn murroksen aiheuttamat lisäkoulutustarpeet (Airport Academy Finlandin mahdollinen sijainti samassa kiinteistössä tai sen läheisyydessä)
  • Varia Vehkalan sijainti 7 min. junamatkan päässä
 • Investoinnit otettu huomioon investointisuunnitelmassa.

Opetuslautakunnassa päätettiin jättää toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvitys pöydälle. Opetuslautakunnan lisäksi toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvitys käsitellään teknisessä lautakunnassa 14.4.2021 ja edelleen kaupunginhallituksessa (asia 8).

Esityslistalla lisäksi:

 • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutokset vuoden 2021 käyttötalouden talousarviossa (asia 7)
 • Suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2021–2022 (asia 9)
 • Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen vahvistaminen lukuvuodelle 2021–2022 (asia 10)

Ajankohtaisissa asioissa lautakunnalle pidettiin palvelualuejohtajien koronatilannekatsaukset.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 15.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter