Huvudstadsregionen återgår stegvis till närundervisning en vecka efter påsk

Under mötet som huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona höll 30.3.2021 linjerade Helsingfors, Esbo och Vanda städer upp att man i regionen kommer att återgå till närundervisning stegvis en vecka efter påsk. Riktlinjerna baserar sig på en helhetsbedömning av epidemiläget och den förlängda distansundervisningens negativa effekter på lärandet, välbefinnandet och hälsan. Riktlinjerna baserar sig också på att smittoläget förväntas förbättras i regionen.

Hela högstadiet och andra stadiet fortsätter med distansundervisning veckan efter påsk.

Högstadierna fortsätter med distansundervisning fram till 11.4.2021. Vecka 15, alltså från och med 12.4.2021 övergår högstadierna till en hybridmodell med kommunspecifika genomförandesätt. I högstadierna betyder hybridmodellen att årskurserna turas om med när- och distansundervisning. Varje stad har en egen rytm för alterneringsmodellen enligt vilken undervisningen genomförs.

Gymnasierna fortsätter med distansundervisning ända fram till slutet av period fyra (cirka mitten av april) och övergår sedan till en hybridmodell där hälften av gymnasiets studerande deltar i närundervisning i taget. I beslutet har det beaktats att abiturienterna har avslutat sina studier. Gruppstorlekar regleras så att man kan hålla säkerhetsavstånd.

Yrkesläroanstalterna fortsätter med distansundervisning lika länge som gymnasierna. Därefter övergår yrkesutbildningen till en hybridmodell där en tredjedel av inlärningsgemenskapens studerande deltar i närundervisning i taget. Gruppstorlekar regleras så att man kan hålla säkerhetsavstånd.

Riktlinjerna för ordnandet av undervisningen baserar sig på smittornas minskade incidens och förväntningen att detta kommer att fortsätta. Om smittoläget i regionen skulle försämras på nytt kan övergången till hybridmodellen återkallas under koordinationsgruppens möte vecka 14.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska fatta ett beslut om att fortsätta verkställandet av temporära 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar med två veckor fram till 14.4.2021, dock så att privata och offentliga lokaler som för övrigt förordnats att stängas fortfarande kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 och senare. Beslutet om att stänga lokalerna skulle inte gälla elitidrott. Dessutom tryggas deltagandet i lagstadgad verksamhet.

Koordinationsgruppen rekommenderar dessutom att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska fatta ett beslut om att fortsätta verkställandet av temporära 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar i regionen fram till 30.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer att informera närmare om beslut som håller på att beredas 30.3 och 31.3.2021.

Koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer som huvudsakligen gäller till slutet av april

Begränsningarna och rekommendationerna som fastställts av koordinationsgruppen gäller i huvudsak fram till 30.4.2021. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Undervisning på högstadiet

Högstadierna fortsätter med distansundervisning fram till 11.4.2021. Vecka 15 från och med 12.4.2021 övergår högstadierna till en hybridmodell med kommunspecifika genomförandesätt. Beslutet gäller även elever i tionde klass.

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas även i fortsättningen. Närundervisningen tryggas exempelvis för elever som får särskilt stöd, har förlängd läroplikt eller deltar i förberedande undervisning, liksom även annan nödvändig närundervisning.

För årskurs 7–10 inom den grundläggande utbildningen fattar regionförvaltningsverket ett beslut om att stänga skolornas lokaler, och städerna besluter om övergången till exceptionella undervisningsarrangemang.

Undervisning på andra stadiet

Gymnasierna fortsätter i distansundervisning ända fram till slutet av period fyra (cirka 15.4.2021) och övergår sedan till en hybridmodell där hälften av gymnasiets studerande är i närundervisning i taget.

Yrkesläroanstalterna fortsätter med distansundervisning lika länge som gymnasierna. Därefter övergår yrkesutbildningen till en hybridmodell där en tredjedel av inlärningsgemenskapens studerande deltar i närundervisning i taget.

Stängning av offentliga och privata lokaler

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat stängning av lokaler i hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område i enlighet med temporära paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om stängning av lokalerna gäller i stor utsträckning följande slags lokaler inom såväl den offentliga som den privata sektorn:

  • inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion, samt gym och andra motsvarande inomhuslokaler
  • allmänna bastur och simhallar, utomhusbassänger, bassängutrymmen i badinrättningar samt omklädningsutrymmen i direkt anslutning till dessa
  • dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna uppehållsutrymmen i köpcentrum, förutom detaljhandelns butikslokaler och utrymmen som används för att erbjuda tjänster samt passager till dessa.

Det är dock möjligt att använda inomhusutrymmen, om antalet kunder eller deltagare samtidigt uppgår till högst tio. Motsvarande antal kunder är femtio i utomhusutrymmen. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena till högst det antal personer som anges ovan, måste utrymmena stängas. Vid användningen av utrymmena ska man alltid iaktta de nya skyldigheterna gällande hälsosäkra arrangemang och handledning av kunder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Om man inte har möjlighet att sörja för hälsosäkerheten, kan utrymmet inte användas.

Dessutom kan lokaler som förordnats att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte utövande av professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Begränsningen gäller fram till den 11 april 2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ett nytt beslut om att stänga lokaler från och med 1.4 i enlighet med ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och informerar närmare om detta 30.3 eller 31.3.2021.

Möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt at undvika kontakt, kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller fram till den 14 april 2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ett nytt beslut om att ordna användningen av lokaler för att undvika närkontakter i enlighet med ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och informerar närmare om detta 30.3 eller 31.3.2021.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna är i kraft fram till 14.4.2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Att ordna privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar några andra privata möten eller familjesammankomster alls. I begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen är i kraft fram till 30.4.2021.

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda i april. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits. Instituten övergick till distansundervisning i november.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett sätt som är hälsosäkert. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt.

Begränsningarna och rekommendationerna gäller fram till den 30 april 2021.

Hobbyverksamhet

I inomhus- och utomhusutrymmen som drivs av städerna kan det endast ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt.

Begränsningen gäller fram till den 30 april 2021.

Distansarbete

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen är i kraft fram till 30.4.2021.

Användning av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Julkaistu: 30.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter