Huoltajat tyytyväisiä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön

Vantaan peruskoulujen huoltajille lähetettyyn kyselyyn oppimisesta, hyvinvoinnista ja koulun välisestä yhteistyöstä vastasi yli 3600 huoltajaa

Kysely toteutettiin Webropol –kyselynä helmikuussa 2021 Wilmassa. Aikaisempaan kyselyyn vuonna 2019 vastasi 2600 huoltajaa. Huoltajia pyydettiin arvioimaan oppimiseen, hyvinvointiin sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita viisiportaisella asteikolla. Kyselyn taustatietoina kysyttiin oppilaan koulu ja luokka-aste. Eniten vastauksia saimme 1. ja 2. luokkalaisten oppilaiden huoltajilta.

Oppimisen osalta huoltajat arvostavat oppilaan samaa kannustavaa palautetta, apua ja tukea. Heikoimman arvion saa oppilaiden osallistaminen koulutyön suunnitteluun sekä koulun työskentelytilat. ”Tässä meillä on vielä kehittämisen paikka. Meidän tulisi löytää uusia toimintamuotoja nuorten osallistamiseksi oman opiskelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin,” opetuspäällikkö Pepita Kaskentaus sanoo.

Huoltajat arvioivat, että oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi koulussa ja oppilaat pitävät koulunkäynnistä ja heitä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Heikoimman arvosanan kyselyssä saa koulun toimintamallit kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Kyselyn parhaan arvion huoltajat antoivat kodin ja koulun yhteistyölle ja sille, miten koulun henkilökunta on tavoitettavissa.

”Tuloksissa heijastui koronavuoden aiheuttamat haasteet koulun toiminnassa, sillä huoltajien kokemus koulun toimintaan osallistumisesta oli heikentynyt. Toisaalta koulut ovat kehittäneet ja kehittävät edelleen tapoja mahdollistaa huoltajien osallistumista koulun arkeen ja päätöksentekoon etäyhteyksien avulla”, Kaskentaus jatkaa.

Lataa tästä tiivistelmä kyselyn tuloksista.

Julkaistu: 5.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter