Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti Tikkurilan jokirannan sauna-ravintola -kilpailun järjestämisestä

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 25.5. Päätettävänä kokouksessa oli muun muassa Tikkurilan jokirannan sauna-ravintolaa koskevan liikepaikan luovutuskilpailun järjestäminen (asia 8).

Vantaan kaupunki järjestää Tikkurilan jokirannassa avoimen liikepaikanluovutuskilpailun, jossa etsitään toteuttajaa sauna-ravintolalle arvokkaaseen kulttuurimaisemaan Keravanjoen varteen. Alue tullaan luovuttamaan voittaneelle taholle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella sauna-ravintolan ja siihen liittyvien toimintojen sijoituspaikaksi. Kilpailualue sijaitsee Tikkurilan jokirannassa Heurekansillan länsipuolella.

Kilpailun tarkoituksena on löytää Tikkurilan jokirannan sauna-ravintola -hankkeelle toimija, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta, investoinneista ja palveluntuottamisesta. Hankkeen tavoitteena on muun muassa elävöittää kaupunkilaisten yhteistä ympäristöä, lisätä Tikkurilan jokirannan virkistyskäyttöä ja tuoda jokirannan läheisyyteen uutta ympärivuotista liiketoimintaa. Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma. Kilpailu toteutetaan kaikille toimijoille avoimena kilpailuna 9.6.-21.10.2021. Kilpailu on suunnattu saunaravintolatoimijoiden, rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutusryhmille. Kilpailuohjelma liitemateriaaleineen julkaistaan Vantaan kaupungin verkkosivuilla kilpailun alkaessa.

Kivistön Lumikvartsin asemakaavaa esitetään nähtäville

Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle. Alueelle sijoittuu myös kaksi päiväkotia, koirapuisto ja muita keskustapalveluita. Suunnitelma tavoittelee elävää ja urbaania keskusta-aluetta, jonka kävely-ympäristöt ovat kiinnostavia ja yleisilme vehreä. Alue sijaitsee Kivistön keskustassa Kivistön aseman ja Lapinkylän asemavarauksen välissä, ja on kooltaan noin 5,5 hehtaaria. Asiasta äänestettiin, ja lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 13-3 (asia 10). Kaava etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Alkavia asemakaavatöitä Kivistössä ja Tikkurilassa

Kivistön asemakortteleihin suunnitellaan monipuolista ja tiivistä kaupunkiympäristöä. Noin 16 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Kehäradan eteläpuolella. Katuja lukuun ottamatta alue on nykyisin rakentamaton. Vantaan ratikan Tikkurilan tunnelin asemakaavoitus on käynnistynyt. Aiheesta lisää erillisessä tiedotteessa. Samoin Kauppakeskus Tikkurin korttelin suunnittelu on käynnissä.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi päätettiin muun muassa Tikkurilan kaavarungon luonnoksesta (asia 6). Kaavarunko suuntaa Tikkurilan kehitystä vuoteen 2040 saakka ja mahdollistaa 10 000 asukkaan ja 4000 työpaikan lisäyksen alueelle. Kaavarunkoa esitetään nähtäville ja se etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asiaan lisättiin pöytäkirjalausumat, jotka käsittelivät viheralueiden ja kaupunkivihreän lisäämistä sekä maanomistajayhteistyön tiivistämistä. Pöytäkirjalausumat tulevat kokonaisuudessaan kokouksen pöytäkirjaan.

Oikaisuvaatimusasiat 11-15 jätettiin pöydälle. Niihin palataan kesäkuun kokouksessa 14.6.

Asiasta 16 (Asuntorakentamista palvelevien pysäköintitonttien ja maanalaisten alueiden yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen) äänestettiin. Lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 9-7.

Asia 20, VAV Hoiva-asunnot Oy:lle vuokrattavat maa-alueet, jätettiin pöydälle. Lautakunta kokoontuu päättämään asiasta ylimääräisessä kokouksessa ensi maanantaina 31.5. klo 17.

Lautakunta päätti ottaa käsittelyyn myös ottamiskelpoisen viranhaltijapäätöksen, joka koski valtakirjan antamista lupien hakemista varten Vantaan ranta -nimiselle yhdistykselle (Kiinteistöjohtajan päätös § 39/2021). Asia käsitellään lautakunnan kesäkuun kokouksessa 14.6.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: paatokset.vantaa.fiJulkaistu: 25.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter