Ympäristölautakunta kokoontui historiansa viimeiseen kokoukseen

Vantaan ympäristölautakunta kokoontui viimeisen kerran 12.8. Uuden valtuustokauden käynnistyessä ympäristölautakunnan päätösvalta siirtyy kaupunkiympäristölautakunnan alaiselle lupajaostolle. Lupajaosto toimii jatkossa maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölainsäädännön tarkoittamana valvontaviranomaisena ja vastaa rakennus- ja ympäristölupien myöntämisestä.

Kaupunkiympäristön toimialan asioista päättävien lautakuntien rakenne muuttuu kokonaisuudessaan uuden valtuustokauden alkaessa, elokuussa 2021. Aiemmasta kolmen lautakunnan ja yhden jaoston mallista (kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen rakennuslupajaosto, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta) siirrytään kahden lautakunnan ja yhden jaoston malliin. Uudet toimielimet ovat kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunkitilalautakunta sekä kaupunkiympäristölautakunnan alainen lupajaosto.

Ympäristölautakunnan historian viimeisessä kokouksessa kiiteltiin hyvin sujunutta yhteistyötä, rakentavaa ilmapiiriä ja aktiivista keskustelua niin lautakunnan puheenjohtaja Maija Rautavaaran, lautakunnan jäsenten, kuin esittelevien virkamiestenkin toimesta.

Viimeisessä kokouksessaan lautakunta antoi muun muassa lausuntonsa Suomen Paalauskeskuksen ympäristöluvan muutoshakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (asia 6). Yritys haluaisi laajentaa muun muassa toiminta-aikojaan, mutta lautakunta ei pidä laajempia toiminta-aikoja mahdollisina toiminnasta asukkaille aiheutuvan melun vuoksi. Lautakunta katsoo, että alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi sekä alueen yritysten tasavertaisen kohtelun takaamiseksi jätteiden käsittelyn toiminta-aika tulisi säilyttää nykyisenä. Kiilan alueella asutuksen läheisyydessä sijaitsee lukuisia jätteenkäsittelyä harjoittavia yrityksiä. Lautakunta esittää lupamääräykseksi myös, että luvan saajan on olisi osallistuttava osaltaan myös Kiilan alueen teollisten toimijoiden melun ja ilmanlaadun yhteistarkkailuun ja oman toimintansa osalta liikennevaikutusten yhteisselvitykseen.

Lautakunta antoi lausuntoja myös Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölupa-asioista, jotka koskivat Purkupiha Oy:n Vantaan kierrätyslaitosta (asia 7) sekä YIT Suomi Oy:n louheen, betonijätteen ja kantojen vastaanottoa ja käsittelyä (asia 8).

Kaikki kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Uuden lautakuntarakenteen mukainen lupajaosto kokoontuu ensimmäisen kerran 14.9.2021.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.8.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter